Kursplan för Linjär algebra

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLinear algebra
 • KurskodMVE480
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 58128
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp
 • 16 Mar 2020 fm SB_MU
 • 10 Jun 2020 fm J
 • 24 Aug 2020 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Inledande matematisk analys och Beräkningsmatematik.

Syfte

Kursens syfte är att, tillsammans med övriga matematikkurser, ge en matematisk allmänbildning som är så användbar som möjligt i fortsatta studier och teknisk yrkesverksamhet. Kursen skall på ett logiskt och sammanhängande sätt ge de kunskaper i linjär algebra och differentialekvationer som är nödvändiga för övriga kurser inom Samhällsbyggnadsteknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

-addera och subtrahera geometriska vektorer i rummet, dels geometriskt och dels analytiskt i koordinatsystem. -definiera skalärprodukt och vektorprodukt geometriskt samt kunna använda dessa begrepp för att lösa geometriska problem såsom att bestämma ekvationer för linjer och plan i rummet och beräkna arean av trianglar och volymen av tetraedrar, allt utifrån givna koordinater. -bestämma lösningsmängden till linjära ekvationssystem för hand med hjälp av radoperationer på matriser då detta är rimligt, såväl i fall med entydig lösning som i fall med parameterlösningar eller ingen lösning. -utföra de vanliga räkneoperationerna på matriser, inklusive matrisinvertering i de fall detta är rimligt. -beräkna determinanten för en kvadratisk matris med användande av räknereglerna för determinanter. -skriva om ett ekvationssystem på matrisform samt redogöra för hur matrisinvers och determinanter hänger ihop med lösningsmängden för kvadratiska system. -linjära avbildningar. -använda MATLAB för att lösa ekvationssystem numeriskt. -implementera Eulers metod som en MATLAB-funktion. -skriva om en differentialekvation av högre ordning som ett system av första ordningen och sedan lösa dessa numeriskt.

Innehåll

 • Geometriska vektorer med tillämpningar.
 • Ekvationssystem.
 • Matrisalgebra, determinanter.
 • Egenvärden.
 • System av differentialekvationer.
 • Ortogonalitet och minsta kvadratmetoden
 • MATLAB-tillämpningar.

Organisation

Kursen består av följande lärandeaktiviteter: Föreläsningar, räkneövningar samt datorövningar.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd på kursen krävs:
- Godkänd skriftlig tentamen
- Godkänd datorövning

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-01-21: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2020-03-16 6,0 hp, 0115]