Kursplan för Didaktiskt arbete N/T 2

Kursplan fastställd 2019-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDidactic work NS/T 2
 • KurskodMVE436
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareKPLOL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknik och lärande
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 80112
 • Max antal deltagare2
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

  Kursspecifika förkunskaper

  Ämneskunskaper motsvarande 120 hp i något av ämnena fysik, kemi eller teknik.

  Syfte

  Kursen syftar till att belysa problemlösningens roll inom undervisning.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • planera undervisning med beaktande av bl. a. dimensionerna tyst arbete/grupparbete, beräkning/begreppslig förståelse, konkretion/abstraktionredogöra för didaktiska, praktiska och tekniska kvalitetsaspekter och möjligheter
  • diskutera och praktisera strukturerad och kreativ problemlösning
  • diskutera och göra övervägda val av olika didaktiska strategier för problemlösningsundervisning
  • initierat att diskutera karakterisering av elever med förmåga och fallenhet, välja lämpliga verksamheter för dessa elever
  • formulera elevuppgifter utifrån både ämnesmässiga och didaktiska överväganden
  • använda IT för att experimentera samt illustrera argumentation och visualisering.

  Innehåll

  Denna kurs utgör ett självständigt arbete. Tillsammans med examinator formuleras en uppsättning frågor som leder studentens arbete med målet att uppnå kursmålen. 
  • att använda uppgifter som didaktiskt verktyg för lärande
  • problemlösningsprocesser
  • diskussion om och praktisk uppgiftsformulering
  • det vetenskapliga argumentets kännetecken och roll.
  • prov och bedömning
  • elever med förmåga och fallenhet
  • IKT som hjälpmedel

  Organisation

  Arbetet sker huvudsakligen individuellt med handledning. Föreläsningar/workshops/seminarier kan förkomma genom viss samläsning med kursen MVE365.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Två dokument:  1. Undervisningsmaterial som inkluderar uppgifter och lektionsförslag kring dessa uppgifter. 2. Rapport.