Kursplan för Didaktiskt arbete N/T 1

Kursplan fastställd 2019-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDidactic work NS/T
 • KurskodMVE431
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareKPLOL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknik och lärande
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 80111
 • Max antal deltagare2
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

  Kursspecifika förkunskaper

  Ämneskunskaper motsvarande 120 hp i något av ämnena fysik, kemi eller teknik.

  Syfte

  Syftet med kursen är att förbereda studenterna för undervisning i fysik, kemi eller teknik genom att behandla didaktiska frågor och utmaningar. Kursen har också som syfte att förbereda studenten på att kunna diskutera vetenskapsteoretiska frågor såsom "Vad karaktäriserar kunskap i detta ämne?".

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • planera och genomföra undervisningsmoment i undervisningsämnet utifrån styrdokument och dokumenterade undervisningsmodeller, och med beaktande av bl. a. dimensionerna tyst arbete/grupparbete, beräkning/begreppslig förståelse, konkretion/abstraktion, instruktion/eget arbete,
  • redogöra för grunderna för formativ och summativ bedömning,
  • redogöra för undervisningsämnets kunskapsmässiga särart

  Innehåll

  Denna kurs utgör ett självständigt arbete. Tillsammans med examinator formuleras en fråga som leder studentens arbete med målet att uppnå kursmålen.  
  • Exempel på elevers uppfattningar om begrepp och samband.
  • Återkoppling i teori och praktik.
  • Bedömning av skriftliga och muntliga elevprestationer.
  • Modeller för undervisning och lektionsplanering.
  • Praktisk övningsundervisning, retorik och teater.
  • Skolbesök.
  • Diskussion om och praktik av oförberedda resonemang, konsten att ta tillvara på frågor och göra det till en lärandesituation.
  • Det vetenskapliga argumentets kännetecken och roll.
  • Enkel användning av IKT som hjälpmedel.
  • Använda uppgifter som didaktiskt verktyg för lärande.

  Organisation

  Arbetet sker huvudsakligen individuellt med handledning. Föreläsningar/workshops/seminarier kan förkomma genom viss samläsning med kursen MVE375.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Två dokument: 1. Undervisningsmaterial som inkluderar uppgifter och lektionsförslag kring dessa uppgifter. 2. Rapport.