Kursplan för Sjö- och transporträtt

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaritime and transportation law
 • KurskodMMS100
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 81117
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift, del A 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp
  0219 Tentamen, del B 2,5 hp
  Betygsskala: TH
  2,5 hp

    Examinator

    Ersätter

    • SJO330 Sjö- och transporträtt
    • SJO331 Sjö- och transporträtt
    • SJO332 Sjö- och transporträtt

    Behörighet

    För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

    Kursspecifika förkunskaper

    Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

    MMS095 Handelsrätt

    Syfte

    Kursen syftar till att ge en introduktion i transporträtt med fokus på sjörätt. Kursen ska ge sådana kunskaper så att studenten efter genomgången kurs på en operativ nivå förstår och praktiskt kan hantera de konventioner, lagar, avtal och praxis som styr sjö-, transport- och logistikverksamhet. Ett ytterligare syfte är att träna studenterna i rapportskrivning samt att tillämpa juridisk metod.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    - Redogöra för centrala juridiska begrepp i sjölagen och annan lagstiftning
    - Analysera och förstå funktion- kostnad- och riskfördelning i standardavtal inom sjöfartsnäringen
    - Tillämpa ansvarsbestämmelser för redare och transportörer samt begränsningsmöjligheter.
    - Sammanfatta och tillämpa principerna för transportansvar och ansvarsbegränsning i de internationella lastansvarskonventioner som omfattas i kursen.
    - Förklara rätts och ansvarsförhållande mellan parterna i transportavtal såsom konossement, rese och tidscertepartier.
    - Redogöra för grunderna i miljöansvarsreglerna i sjölagen och av hur överträdelser av föroreningsregler sanktioneras.
    - Redogöra för ansvarsfördelning i avtal om multimodala transporter.

    Innehåll

    Transporträtt - sjörätt
    Introduktion till internationella konventioner

    Sjölagen:
       - Fartyg, nationalitet, register (1-2 kap)*
       - Skepp som finansiell säkerhet (3-4 kap)
       - Redaransvar (7 kap)
       - Kollisioner (8 kap)*
       - Globalbegräsning (9 kap)
       - Ansvar för förorening och oljeskada (10 kap)
       - Transportansvar och begränsningsrätt (13 kap)
       - Befraktningsavtal
       - Passageraransvar (15 kap)*
       - Bogsering - bärgning (16 kap) - vrakborttagning *

    Övriga transportslag (väg, tåg. flyg)
     - Dokument, ansvar, begräsningsrätt.
     - Multimodala transporter

    Spedition och logistik
     - NSAB

    * = Översiktlig genomgång

    Organisation

    Föreläsningar Introduktionsföreläsning och gästföreläsningar är obligatoriska. Syftet med föreläsningarna är förklara begrepp, exemplifiera situationer och gå igenom och diskutera rättsfall, avtalstexter och klausuler. Litteraturstudier Studenterna uppmanas att före varje föreläsning läsa i kursbeskrivningen angiven litteratur. Instuderingsfrågor För varje ämnesområde finns instuderingsfrågor som till stor del återspeglar kunskapsmålen för kursen och är utformade på liknade sätt som tentamensfrågorna. Inlämningsuppgifter Inlämningsuppgifter som redovisas i PM-form. Utförs i grupper om 2-3 studenter beroende på totalt antal studenter i klassen. Tentamen Digital examen i sal.

    Litteratur

    Se kurshemsida.

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Kursen examineras genom inlämningsuppgifter (del A) samt en digital tentamen (del B). Varje del betygssätts med U/3/4/5. Betyget på inlämningsuppgifterna (del A) utgör den huvudsakliga grunden för slutbetyget. Om en student ligger nära en betygsgräns på inlämningsuppgifterna kan ett högre betyg på den digitala tentamen (del B) öka slutbetyget med ett steg.

    Kursplanen innehåller ändringar

    • Ändring gjord på kurs:
     • 2019-10-17: Nedlagd Ändrat till nedlagd av PA och UOL
      Kursen är nedlagd