Kursplan för Företagsförlagt projektarbete

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCompany training and studies
 • KurskodLNC261
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTSLOG
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 77114
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0108 Projekt, del A 12 hp
Betygsskala: UG
12 hp
  0208 Inlämningsuppgift, del B 3 hp
  Betygsskala: UG
  3 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Ersätter

   • LNC260 Företagsförlagt projektarbete

   Behörighet

   För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

   Kursspecifika förkunskaper

   Minst 60 hp avklarade inom Sjöfart och logistikprogrammet, inklusive följande kurser:

   LNC342 Sjöfartens marknader
   LNC352 Fartygs befraktning, operation och ship management
   TEK341 Finansiell analys och värdering
   TEK375 Ekonomisk analys
   SJO151 Handelsrätt
   SJO180 Logistikens grunder
   SJO332 Sjö- och transporträtt

   Poängen måste vara registrerade i Ladok 45 dagar innan kursen börjar. Kursgivande institution ansvarar för att förkunskaperna följs upp innan registrering.

   Syfte

   Projekt, del A: Att låta studenten praktiskt tillämpa tidigare erhållna teoretiska kunskaper under realistiska förhållanden samt att ge en god grund och förståelse för framtida studier. Det praktiska momentet syftar även till att låta studenten reflektera över sitt eget lärande.

   Inlämningsuppgift, del B: Inlämningsuppgiften sker i form av rapportskrivning och ska genom att relatera till tidigare erhållna teoretiska kunskaper beskriva hur dessa tillämpas i praktiken. Rapporten skall även innehålla en analys av den specifika marknaden och företagets roll/position inom dess segment för att sätta in företaget i ett större sammanhang. Kursen avslutas med en presentation av rapport samt opponering.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Ämnesspecifika lärandemål

   - Självständigt inhämta relevant information om företag och bransch
   - Beskriva företaget och det segment företaget verkar inom
   - Förklara företagets position inom ett visst segment
   - Identifiera och förklara de faktorer som styr företagets verksamhet (mål, vision, strategi)
   - Skriva om företagets position inom segmentet och faktorer som styr företagets verksamhet
   - Sammanfatta och ge exempel på faktorer som styr företagets verksamhet och dess position i segmentet
   - Relatera till eget lärande i programmet
   - Reflektera över kurskamraters erfarenheter från deras praktikplatser

   Lärandemål med anknytning till rapportskrivande och kommunikation

   - Planera och strukturera en rapporttext med hjälp av instruktioner
   - Behärska grundläggande hantering av källor i text
   - Källkritiskt värdera referenser och material
   - Kritiskt kommentera andra studentrapporter genom responsarbete
   - Muntligen effektivt presentera rapporten

   Innehåll

   - Inledande föreläsning (i läsperioden som föregår praktiken)
   - Företagsförlagd praktik
   - Inlämningsuppgift
   - Rapport (feedback, kamratrespons, bedömning)
   - Presentation 

   Organisation

   Student söker praktikplats själv enligt anvisningar på kurshemsida.

   Student och värdföretag planerar innehållet under praktik utefter företagets förutsättningar. Planering ska godkännas av institutionen.

   Före företagsförlagda praktiken påbörjas hålls en inledande föreläsning (ämnesinnehåll och skrivanvisningar).

   Ungefär halvvägs in i kursen lämnas en första text in för feedback av Fackspråk med huvudfokus på text, struktur och den fortsatta skrivprocessen.

   En reviderad text lämnas in för s.k. kamratrespons online. Fackspråk och Mekanik och Maritima vetenskaper (M2) finns som resurs och kontrollant men huvudarbetet sköts i responsgrupperna enligt instruktioner.

   Inlämning för examination sker i slutet av läsperioden. M2 bedömer rapportens ämnesinnehåll och Fackspråk själva texten. Poäng i kursen rapporteras förutsatt att inlämningsuppgift och godtagbar rapport är inlämnade. Retur på innehåll och text kan fortfarande ske.

   Presentation av praktik och rapport görs i läsperiodens ordinarie tentavecka och bedöms av M2.

   Litteratur

   Instruktioner och kriterier tillhandahålls på kurshemsidan.

   Kapitel 1-2 i boken 'Den nya affärsredovisningen'

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Moment 0108 (12 hp, Del A) examineras genom genomförande av företagsförlagd praktik och en inlämningsuppgift på kurshemsidan.

   Moment 0208 (3 hp, Del B) examineras genom godkänd kamratrespons, rapport och presentation.