Kursplan för Allmän och oorganisk kemi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGeneral and inorganic chemistry
 • KurskodLKT032
 • Omfattning12 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 64121
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0103 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 01 Nov 2019 fm M
 • 07 Jan 2020 fm M
 • 17 Aug 2020 fm J
0203 Laboration 6 hp
Betygsskala: UG
6 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

  Kursspecifika förkunskaper

  Gymnasieskolans kurs Kemi A.

  Syfte

  Kursen skall ge förstärkta och fördjupade kunskaper om grundläggande begrepp och samband inom allmän och oorganisk kemi. Studenterna skall få träning i laborativt arbete, som skall ge en god grund för fortsatt praktiskt arbetet i kemi och kemitekniska ämnen. Inledningsvis ska kursen ge en inblick i en kemiingenjörs yrkesroll samt göra studenten förtrogen med studiemiljön och de möjligheter och krav som högskolestudier ställer. Kursen skall ge elementära kunskaper om atomens uppbyggnad, den kemiska bindningens teori, det periodiska systemets struktur, de allmänna lagarna för kemiska omsättningar, oorganiska reaktioner och molekylers och fasta ämnens struktur. Det laborativa arbetet skall ge träning i praktiskt arbete och lägga en grund till ett gott säkerhetstänkande vid kemiskt arbete. Laborationerna skall också ge träning i ansvarstagande, planering, instruktion och kommunikation.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Förstå och redogöra för grundläggande kemiska begrepp och teorier samt att beskriva och reflektera över de begränsningar och antaganden under vilka dessa gäller. - Visa god förmåga att självständigt utföra laborativt arbete. - Uppvisa ett gott säkerhetstänkande vid kemiskt arbete. - Visa grundläggande förståelse för ingenjörens yrkesroll.

  Innehåll

  Kursen är indelad i en teoridel (6 hp) samt en laborationskurs (6 hp). Teoridelen består av föreläsningar och övningar som behandlar
  • Nomenklatur
  • Reaktionsformler
  • Stökiometri och gaslagar
  • Allmän kemisk jämviktslära: Syror/baser, titreringar, buffertar
  • Atomens uppbyggnad
  • Kemiska bindningar
  • Molekylstruktur
  • Kemisk termodynamik: Entalpier och Gibbs fria energi
  • Deskriptiv oorganisk kemi: s-blocket, p-blocket och d-blocket Fasta tillståndets kemi: Metallstrukturer och grundstrukturer för enkla salter.
  I den teoretiska delen av kursen ingår också ett grupparbete om p-blockets kemi som redovisas muntligen samt en datorintroduktion. Den praktiska delen startar med brandövning. Den fortsätter sedan med laborationer som tar upp olika säkerhetsaspekter vid kemiskt laboratoriearbete. Detta följs av moment som tar upp grundläggande laboratoriekunskap såsom praktiskt handhavande av laboratorieutrustning, beredning och ställning av lösningar. Kursen innefattar också laborationer som behandlar kvantitativ analys, titrering och oorganisk reaktionslära. Under kursen förekommer aktiviteter som rör näringslivssamverkan.

  Organisation

  I kursen ingår lektioner och laborationer.

  Litteratur

  P. Atkins, Chemical Principles, W.H. Freeman & Co

  J.W. Zubrick, The Organic Chem Lab Survival Manual, A Student s Guide to Techniques, Wiley

  G. Aylward, T. Findlay, SI Chemical Data, Wiley

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Den skriftliga examinationen består av teoriuppgifter och beräkningsuppgifter där betyget 3, 4 och 5 ges på godkänt resultat. I laborationskursen ingår moment som varje student utför enskilt. För att erhålla godkänt på laborationskursen krävs godkända laborationsrapporter och godkänt deltagande. För slutbetyg på kursen, som ges i skala 3, 4 och 5, krävs även närvaro på brandövning, studiebesök på företag, datorintroduktion och vissa andra moment, vilka framgår av det material som delas ut vid kursstart.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2019-09-12: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
    [2020-01-07 6,0 hp, 0103]
   • 2019-09-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
    [2019-11-01 6,0 hp, 0103]