Kursplan för Datakommunikation

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-09-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnData communication
 • KurskodLEU061
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 62124
 • Max antal deltagare70
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0102 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 16 Mar 2020 em L
 • 02 Jun 2020 fm L
 • 17 Aug 2020 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i datorteknik och programmering.

Syfte

Att ge studenten grundläggande teoretisk kunskap om TCP/IP-baserade datornätverk och datakommunkation.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. redovisa grundlägggande kunskaper och färdigheter inom området datakommunikation och datornätverk.
 2. redovisa god kännedom om referensmodeller för datakommunikation och deras lager med avseende på funktion, tjänster och protokoll.
 3. tillämpa referensmodellerna för att skapa förståelse om uppbyggnaden och användning av olika datornätverk.
 4. redovisa god kännedom om de principer, protokoll och standarder som TCP/IP-baserade nätverk bygger på.
 5. redovisa grundläggande kunskaper om de viktigaste applikationsprotokollen.
 6. redovisa god kännedom om TCP/IP-modellen om Internets uppbyggnad och arkitektur samt bearbeta en grundläggande IP-adresseringsplan för ett intranät.
 7. redovisa god förståelse för Internets begränsningar med avseende på servicegarantier i samband med nyutvecklade tjänster.
 8. redogöra för hur olika typer av datornätverk är uppbyggda i förhållande till transmissionsmediets egenskaper, kraven på bandbredden, kodningsmetoder och funktioner för fel- och flödeskontroll.
 9. söka djupare kunskap om enskilda standarder och protokoll inom datakommunikationsområdet.
 10. använda nätverksanalysprogram för att analysera datatrafik i ett lokalt nätverk med anslutning till Internet.
 11. redovisa grundläggande praktiska färdigheter i konfiguration av lokala nätverk.

Innehåll

Kretskoppling respektive paketkoppling för datornätverk. Referensmodeller för datakommunikation. Distribuerade applikationer och applikationsprotokoll, WWW, DNS och e-post. Sockets. Principer för tillförlitlig respektive datagram dataöverföring, TCP och UDP. Bitfel-, flödes- och stockningskontroll. Internets protokoll och addressering, IPv4 och IPv6.  Stödprotokollen. ARP och ICMP. Routingalgoritmer DV och LS. Routing på Internet och Autonoma System. Routingprotokollen RIP, OSPF och BGP. MAC-algoritmer. Länkprotokollen och Felupptäckande koder. Lokala nätverk LAN. Ethernet. Trådlöst LAN. Multimedia applikationer. Säkerhet i datornätverk. Brandvägg och paketfiltrering, skydd för WLAN.

Organisation

Undervisningen omfattar föreläsningar, hemuppgift och laborationer. I kursen ingår även ett frivilligt moment med självstudier av webbaserat kursmaterial.

Litteratur

James F. Kurose and Keith W. Ross, "Computer Networking: A Top-Down Approach", 6th Edition, Pearson Education.

Cisco Networking Academy, "Introduction to Networks", version 5.0, Interaktivt webb-baserat kursmaterial.

Examination inklusive obligatoriska moment

Gemensamt för de flesta lärandemålen är att de examineras genom skriftlig tentamen.

I kursen ingår obligatoriskt moment som består av tre laborationer samt en inlämningsuppgift. För att bli godkänd i hela kursen krävs det att samtliga laborationer och inlämningsuppgiften är godkända. Laborationer och inlämningsuppgiften görs i grupper om två studenter. Men eftersom målet 9 handlar om att söka djupare kunskap inom datakommunikationsområdet kommer gruppen att få obligatorisk inlämningsuppgift innehållande antal deluppgifter som bl.a. handlar om att inhämta djupare kunskaper. Inlämningsuppgiften redovisas i en rapport och måste bli godkänd efter granskning av examinerande läraren eller lärarassistent, annars blir det retur med feedback för komplettering och slutgiltigt godkännande.

Målen 10 och 11 har en praktisk karaktär och examineras genom att examinerande lärare eller lärarassistent handleder och iakttar kursdeltagarna i laboratoriemiljö ca 12h uppdelat i tre laborationer. Gemensamt för målen 10 och 11 är att det krävs att sudenterna antecknar resultaten och svar på frågorna i lab-PM när de arbetar praktiskt med uppgifterna. Dessutom för att slutgiltigt examinera mål 10 krävs det skriftlig rapport på resultaten vid arbetet med laboration 1. Rapporten måste godkännas efter granskning på samma sätt som inlämningeuppgiften. För laborationer 2 och 3 godkänns lyckat arbete inklusive väl-ifylld lab-PM av handledaren på plats i slutet av varje labbtillfälle.

För godkänd kurs krävs godkänd tentamen samt godkända obligatoriska laborationer och inlämninguppgift. Slutbetyget ges i skalan U/3-5 ges baserat på tentamens resultat.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-09-25: EDU_LANG EDU_LANG ändrat från sv till en av PA
   [Kurstillfälle 1]
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-01-17: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2020-06-08 Förmiddag till 2020-06-02 Förmiddag av examinator
   [2020-06-08 7,5 hp, 0102]
  • 2020-01-17: Plats Plats ändrat från Lindholmen-salar till Johanneberg av examinator
   [2020-08-20 7,5 hp, 0102]
  • 2020-01-17: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2020-08-20 Förmiddag till 2020-08-17 Eftermiddag av examinator
   [2020-08-20 7,5 hp, 0102]