Kursplan för Galenisk farmaci

Kursplan fastställd 2019-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPharmaceutics
 • KurskodKBT310
 • Omfattning9,5 Högskolepoäng
 • ÄgareFARGU
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaUV* - Väl godkänd, Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 99130
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UV
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Tentamen 8 hp
Betygsskala: UV
8 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Information saknas

  Särskild behörighet

  För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
  Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  För att kunna påbörja studier på termin 7 krävs att samtliga kurser på termin 1-5 är avslutade med godkänt resultat och termin 6 genomgången.

  Syfte

  Kursens syfte är att ge de studerande vid apotekarprogrammet grundläggande kunskaper i galenisk farmaci med inriktning mot beredningar för olika administrationsvägar, men med fokus på orala formuleringar och deras tillverkningsmetoder. Studenterna ska erhålla grundläggande kunskaper för fortsatta studier i ämnet som ges till exempel inom KBT080 och KBT086.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • beskriva innebörden av begreppen kvalitetssäkring och kvalitetssystem inom läkemedelstillverkning, samt kunna applicera detta praktiskt i laboratoriet
  • tillverka och karaktärisera ett läkemedel med hjälp av givna instruktioner
  • beskriva begrepp, mekanismer, karakteriseringsmetoder och utrustningar som används i olika enhetsprocesser 
  • förklara funktion, formuleringar, tillverkning och frisättningsmekanismer av fasta orala formuleringar med modifierade frisättning och traditionella formuleringar 
  • sammanfatta och muntligt presentera galeniskt relevanta aspekter på formuleringar för olika administreringsvägar där användning, administreringssätt och principiell uppbyggnad av läkemedelsformer framgår

  Innehåll

  I kursen studerar vi användning, uppbyggnad och struktur av olika läkemedelsformer. Specifikt tittar vi på tabletter, kapslar, inhalation, rektala och vaginala beredningar beredningar mm. Vi diskuterar frisättningsmekanismer och hur dessa beror av den aktiva substansens egenskaper. Kursen tar upp vilka formuleringsaspekter som är viktiga för att utveckla läkemedel och begreppen kring kvalitetssäkring och kvalitetssystem vid läkemedelstillverkning. Vi belyser olika enhetsprocessers (blandning, granulering, extrudering, torkning, tablettering samt dragering) funktion, beskrivning vad som sker i dessa processer, vilka utrustningar och karakteriseringsmetoder som används.

  Organisation

  Föreläsningar, räkneövningar samt laborationer. Laborationerna samt gruppseminarium med presentation är obligatoriska. Kursen avslutas med en skriftlig kursutvärdering vars resultat efter sammanställning diskuteras av berörda studenter och lärare. Det åtgärdsprotokoll som då upprättas redovisas för studenterna på nästkommande kurs.

  Litteratur

  • Aulton's Pharmaceutics - The design and manufacture of medicines. (4th Ed. M E Aulton & K Taylor), Churchill Livingstone, London 2012. ISBN 9780702042911.
  • Staffan Castensson (red), Utformning av läkemedel. Apoteket AB, Stockholm 2000.
  • Laborationshandledningar
  • Material på kursens hemsida

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Förutom godkända laborationer och en godkänd muntlig presentation ingår en skriftlig tentamen. Laborationer godkänns på plats. På hela kursen sätts betyg: Underkänt, Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG) och bedöms utefter prestationerna på tentamen. För att uppnå betyget G på kursen krävs 60% på den skriftliga tentamen samt G på samtliga obligatoriska moment. För att uppnå betyget VG krävs 80% på den skriftliga tentamen samt G på samtliga obligatoriska moment.

  Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap § 22). I de fall kursen har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt av kursens tidigare uppläggning.