Kursplan för Individuellt projekt i bioteknik, grundläggande nivå

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIndividual project in biotechnology, basic level
 • KurskodKBT175
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTKBIO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 48131
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0108 Projekt 15 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp15 hp

I program

Examinator

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

För det enskilda projektet nödvändiga förkunskaper tagna ur de första tre åren på civilingenjörsprogrammet i Bioteknik, eller motsvarande, enligt bedömning av examinator och handledare för projektet.

Syfte

Kursen ska möjliggöra för teknologen att genomföra ett individuellt projektarbete på kandidatnivå inom högskola, industri eller andra sektorer av samhället. I det enskilda projektet i bioteknik ska studenten integrera, fördjupa och utveckla sina kunskaper inom ett begränsat område av det som behandlats under de första tre åren av civilingenjörsprogrammet i bioteknik. Projektarbetet syftar till att ge studenten kunskaper och färdigheter i ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt, och till att studenten ska lära känna en miljö som är representativ för en del av den framtida arbetsmarknaden.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- formulera och avgränsa en problemställning inom det valda ämnet - planera arbetet för att lösa och avrapportera problemet med givna resurser - söka, inhämta och värdera tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation - integrera och utveckla kunskap och färdigheter inom den valda problemställningen - genomföra laborativt och / eller teoretiskt arbete för att nå fram till projektets målsättningar - sammanställa och tolka laborativa och / eller teoretiska försöksresultat - avrapportera projektets resultat och hur dessa överensstämmer med projekt- och effektmål, i skriftlig och muntlig form

Innehåll

Innehållet kan variera, men skall vara definierat vid projektets start. Projektet ska ha viss karaktär av utvecklings- eller forskningsarbete.

Organisation

Projektet kan genomföras inom en akademisk institution eller inom lämplig industri eller liknande. Det skall finnas en ansvarig handledare, som ska ge studenten det stöd som krävs för att genomföra projektet inom givna ramar. Det är upp till en enskild student att, tillsammans med tänkt handledare, organisera ett enskilt projekt. Projektets organisation och innehåll ska godkännas av examinator och handledare innan arbetet påbörjas.

Litteratur

Nödvändig litteratur för att genomföra projektarbetet skall inhämtas.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker genom en skriftlig projektrapport och en muntlig presentation av projektet vid ett seminarium.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-11-25: Examinator Examinator ändrat från Eva Albers (albers) till Anna Ström (annastr) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]