Kursplan för Matematisk statistik och signalbehandling

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMathematical statistics and signal processing
 • KurskodESS011
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKELT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 50123
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0106 Tentamen1 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
 • 01 Jun 2020 em J
 • 12 Okt 2019 em SB_MU
 • 17 Aug 2020 fm J
0206 Konstruktionsövning + lab 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
1 Kursmodulen ges av institutionen MATEMATISKA VETENSKAPER

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • ESS010 Signaler och system
 • TMA980 Matematiska metoder, forts-kurs

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i matematisk analys och linjär algebra (elementära funktioner, integral- och differentialkalkyl, differentialekvationer, komplexa tal, vektorer och matriser, linjära ekvationsystem). För signalbehandlingsdelen krävs grundläggande kunskap om transformer och linjära system.

Syfte

Att ge baskunskaper i sannolikhetslära och statistik ur främst tillämpningssynpunkt och att skapa förståelse för bakomliggande tänkesätt. På så vis får teknologen möjlighet att under de fortsatta studierna (t ex i samband med mätningar i laborationer) och i arbetslivet kunna identifiera problem väl lämpade att behandla med den matematiska statistikens metoder. Kursen syftar också till fördjupade insikter i signaler och system genom praktisk träning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • redovisa fundamentala begrepp i sannolikhetsläran och kunna tillämpa dem på enkla problem.
 • tillämpa ett antal grundläggande statistiska metoder för ett- och tvåstickprovsfallen samt enkel linjär regression och korrelation.
 • att med sannolikhetslära förklara hur variation spelar en roll i de statistiska tillämpningarna, och hur man tar ställning till hur bra eller "säkra" metoderna är.
 • beskriva skillnaderna mellan analog och digital filtrering
 • omsätta signalbehandlingskrav till en filterspecifikation
 • konstruera analoga och digitala filter som uppfyller given specifikation
 • utföra grundläggande analys av en given filterdesign
 • konstruera enkla signalanpassade filter
 • förklara enkla begrepp inom statistisk signalbehandling
 • framställa Matlab-program som utför signalbehandling och analys
 • Innehåll

  Viktiga sannolikhetsteoretiska grundbegrepp som sannolikhetsmått, stokastisk variabel, väntevärde och varians, samt några elementära statistiska fördelningar som binomial-, Poisson- och normalfördelning. Flerdimensionella fördelningar, summor av stokastiska variabler och centrala gränsvärdessatsen. Slutledningsteorins tre huvudproblem diskuteras: punktskattning, konfidensintervall och hypotesprövning. Minsta kvadratmetoden och dess fördelningsteori studeras med tonvikt på linjär regression. Frekvensselektiva filter, filterdesign med prototypfilter och FIR filter. Tillämpning av hypotesprövning på signaldetektion och tolkning som matchat filter.

  Organisation

  Föreläsningar och räkneövningar. Laborationer och en större konstruktionsövning. Skriftlig tentamen.

  Litteratur

  Se kurshemsidan.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Godkända laborationer och konstruktionsprojekt (3hp). Skriftlig tentamen (4.5hp).

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2020-02-25: Examinator Examinator ändrat från Karl Granström (karlgr) till Erik Sjödin (eriksj) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]
   • 2019-08-12: Examinator Examinator ändrat från Tomas McKelvey (mckelvey) till Karl Granström (karlgr) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]
  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2019-09-04: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
    [2019-10-12 4,5 hp, 0106]