Kursplan för Mätteknik

Kursplan fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEngineering measurements
 • KurskodEOE054
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKELT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 50114
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0110 Tentamen 5,2 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp2,2 hp3 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
0210 Konstruktionsövning 2,3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0,8 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • EOE052 Mätteknik
 • EOE053 Mätteknik

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Matematisk analys i en variabel, komplexa tal och linjära elektriska kretsar.

Syfte

Kursen skall ge grundläggande kunskaper för att analysera mätproblem och designa och utvärdera mätsystem. Mätosäkerhetsanalysen är central. Kursen skall också ge kunskaper om moderna elektriska mätinstrument, till nytta när man senare konfronteras med nya instrument, kanske baserade på hitintills okända metoder och fysikaliska effekter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- redovisa en övergripande förståelse för hur mätningar användes för att skapa ett beslutsunderlag, t.ex. för att optimera/balansera resursåtgång och välbefinnande
- utföra uppkopplingar i enlighet med elektriska kretsschema och använda digitala multimeterar, oscilloskop och tid- och frekvensräknare,
- använda ett konstruktivt och kritiskt förhållningssätt för att bedöma begränsningar och osäkerheter i hela mätprocesskedjan, ofta med utgångspunkt i instrumenttillverkares instruktionsböcker och datablad,
- skriva en mätrapport (vetenskaplig rapport baserad på experimentella data) med en struktur som accepteras och ett innehåll som förstås av yrkesverksamma ingenjörer inom (den elektriska) mättekniken,
- identifiera olika typer av sensorer för mätning av olika fysikaliska parametrar och därefter skissera övergripande lösningar av mätsystem.

Innehåll

Mycket stor vikt läggs vid laborativa moment. I laborationerna tränas färdigheten att använda:
- givare för mätning av fysikaliska storheter med hjälp av elektriska och optiska metoder,
- moderna mätinstrument för insamling av givarsignaler som digitala oscilloskop och digitalvoltmetrar,
- universalräknare för mätning av tid och frekvens.
Studenten introduceras till störningsproblematiken och elektromagnetisk kompabilitet (EMC)
Vidare tränas studenten i att analysera och behärska:
- samspelet mellan mätobjekt och mätinstrument, innebörden av kalibreringar, spårbarhet och normaler
- funktionen hos elektroniska komponenter
- grundläggande signalanalys (fourier, auto- och korskorrelation) av givarsignaler,
Studierna i mätvärdesanalys realiseras i form av ett projektarbete där studenten uppskattar trender och andra systematiska effekter maskerade av vitt och färgat mätbrus.

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar och laborationer, vilket inkluderar en större skriftlig labbrapport och ett projektarbete (se också examinationskraven nedan).

Litteratur

Kompendium i Mätteknik.
Labb-PM med tillhörande Apparatförteckning.

Examination inklusive obligatoriska moment

Laborativ skriftlig tentamen i slutet av kursen.
Samtliga laborationer, med förberedande hemuppgifter skall vara godkända.
Till en av laborationerna skrivs en rapport.
Ett projekt avseende tidsserieanalys redovisas i en skriftlig rapport.