Kursplan för Byggnadens tekniska funktion och utformning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBuilding performance: Design and assessment
 • KurskodBOM285
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSEB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 22113
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 13 Jan 2020 em M
 • 07 Apr 2020 em DIST
 • 17 Aug 2020 em J

I program

Examinator

 • Paula Wahlgren
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i byggnadsmaterial och byggnadsfysik motsvarande kandidatnivå. Detta innebär grundläggande kunskap om olika material samt förståelse för samband mellan struktur och egenskaper såsom värme-, luft- och fukttransportprocesser.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en fördjupad kunskap om byggnadsfysikaliska funktionskrav. Fokus ligger på temperatur och fuktförhållanden i material och byggnadskomponenter under varierande randvillkor, inverkan av klimat, samt utvärdering av innemiljö, inklusive dagsljus och inverkan av fukt och termisk lagring. Kursen ger också en grundläggande översikt när det gäller olika ingenjörsroller och deras påverkan under byggprocessen på vilka material och konstruktionsval som görs, planering, design, konstruktion, drift, utvärdering och renovering av byggnader samt en orientering kring krav och rekommendationer i normer och standarder för de olika ingenjörsrollerna.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Bestämma temperatur- och fukttillstånd i luft, material och byggnadsdelar vid varierande randvillkor i olika klimat.
 • Välja och tillämpa relevanta modeller, indata samt mättekniker för att bestämma temperatur- och fukttillstånd i luft, material och byggnadsdelar.
 • Utvärdera egenskaper av olika material, och materialkombinationers lämplighet, med avseende på temperatur- och fuktexponering, inklusive påverkan av nedbrytningsprocesser.
 • Förstå inverkan av förändringar i klimatskalet på innemiljökvaliteter, såsom dagsljus, termisk komfort (inkl. värmelagring), fuktsäkerhet och inneluftkvalitet.
 • Motivera valda material, konstruktioner och modeller genom att sammanfatta arbetsgången i såväl skriftlig som muntlig framställning.
 • Reflektera över etiska dilemman, inklusive hållbar utveckling, med hänsyn till byggnadens tekniska funktion.

Innehåll

Kursen behandlar värme och fukt i material, byggnadsdelar och system samt hur dessa samverkar samt påverkar egenskaper och funktion både momentant och under livslängden. Speciellt behandlas skillnader mellan olika typer av material och konstruktioner, samt fuktsäkerhetsdimensionering med avseende på kritiska gränsvärden. Genom tillämpning av beräkningsmetoder och modeller utvärderas och designas hållbara konstruktioner. Kursen inkluderar även utvärdering av dagsljus och innemiljökvaliteter med avseende på påverkan från själva byggnaden.

Organisation

Kursen består av föreläsningar och övningar samt individuella och gruppbaserade uppgifter som redovisas genom skriftlig och muntlig framställning.

Medverkande lärare kommer både från avdelningen för Byggnadsteknologi och industrin.

Litteratur

Läroböcker (främst Introduction to building physics, Hagentoft, 2001), artiklar, föreläsningsanteckningar och övningsexempel.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av två delar:
 • Skriftlig tentamen med diskussions- och beräkningsuppgifter genomförs med hjälp av formelblad och Chalmers typgodkänd räknare med tömt minne, tentamenstid 4 tim. 
 • Aktivt deltagande i gruppbaserade uppgifter och genomförda individuella uppgifter.
För slutbetyg i kursen krävs godkänt genomförande av båda kursmomenten.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-01-10: Plats Plats ändrat från SB Multisal till M av grunnet
   [2020-01-13 3,0 hp, 0217]
  • 2020-01-10: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2020-01-13 3,0 hp, 0217]