Kursplan för Fastighetsrätt och entreprenadjuridik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2017-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProperty and contract law
 • KurskodARK530
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTAFFS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 60115
 • Max antal deltagare40
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0116 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 26 Okt 2019 em M
 • 07 Jan 2020 em M
 • 17 Aug 2020 em J
0216 Projekt, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kurs "Affärsjuridik", TEK520 eller motsvarande efter prövning.

Syfte

Kursen ska ge en introduktion till fastighetsrätt, särskilt anpassad för affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik.
Kursen ska visa på de grundläggande juridiska förutsättningarna för att hantera kommersiella fastigheter, såväl i fråga om köp, belåning och försäljning som uthyrning och annan upplåtelse.
Kursen kommer också att behandla central entreprenadrätt.
Ett viktigt syfte är att lära ut och öva färdigheter inom juridiken. Där ingår:
- Förmåga finna rättskällor, elektroniskt och i pappersform
- Färdighet i att tolka rättskällor
- Färdighet i att föra och förstå ett juridiskt resonemang
- Färdighet i att använda en korrekt fastighetsjuridisk terminologi

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Fastighetsrätt:
 • Hitta relevant material i rättskällorna
 • Föra ett enklare bundet juridiskt resonemang om fastighetsrättsliga frågor
 • Upprätta och tolka enklare avtal för köp av fastigheter
 • Hantera friskrivningar i avtal om fastighetsköp
 • Beskriva vad som krävs för ett giltigt avtal om panträtt i fast egendom
 • Upprätta en ansökan om inteckning
 • Beskriva processen när en bostadsrättsförening bildas
 • Granska en ekonomisk plan
 • Beskriva hur bostadsrätter pantsätts
 • Beskriva förhållandet mellan medlemmen och föreningen
 • Förklara likheter och skillnader mellan bostadsrätt och ägarlägenheter
 • Upprätta ett enkelt lokalhyresavtal med stöd av standardavtal
 • Beskriva hyresvärdens förpliktelser
 • Beskriva skillnaden mellan förverkande och uppsägning
 • Överblicka och beskriva systemet med nyttjanderätter och servitut
 • Överblicka och beskriva de olika formerna för arrenden
 • Beskriva vilka funktioner som kan tryggas med servitut
 • Beskriva vad som får eller kan tas med i detaljplaner
 • Skriva en enkel bygglovsansökan
 • Beskriva den tekniska prövningen med startbesked och slutbesked
Entreprenadrätt:
 • Kunna beskriva olika entreprenadformer
 • Kunna tolka och tillämpa centrala regler i AB 04
 • Ge exempel på när ändringsarbeten i entreprenader är möjliga
 • Identifiera och tillämpa centrala regler för totalentreprenad
 • Identifiera och tillämpa centrala regler för konsultavtal i byggbranschen

Innehåll

1.    Fastighetsköp
a.    Fastighetsköpets former
b.    Villkor efter köpet
c.    Friskrivningar och garantier

2.    Fastighetsfinansiering
a.    Panträtt
b.    Inskrivning
c.    Skuldebrev
d.    Exekutiv försäljning

3.    Hyra
a.    Allmänt om nyttjanderätter och servitut
b.    Hyresavtalet
c.    Hyresvärdens ansvar
d.    Förverkande och uppsägning

4.    Arrende och servitut
a.    Arrendeavtal och besittningsskydd
b.    Servitut
c.    Officialservitut

5.    Entreprenadjuridik
a.    Entreprenadformer
b.    AB 04
c.    Ändringsarbeten

6.    Entreprenadjuridik
a.    ABT06 och totalentreprenader
b.    AB-U 07 och ABT-U 07 Förhållandet mellan generalentreprenör och underentreprenör
c.    ABFF 12 och fastighetsförvaltning
d.    ABK 09 och konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet

7.    Bostadsrätt och ägarlägenheter
a.    Bostadsrättsföreningar
b.    Upplåtelse av bostadsrätt
c.    Köp av bostadsrätt
d.    Oäkta bostadsrättsföreningar och bostadsföreningar
e.    Ägarlägenheter

8.    Plan- och  bygglagen
a.    Detaljplaner
b.    Bygglov
c.    Start- och slutbesked

Organisation

Kursen genomförs genom egna studier och läraktiviteter:

Föreläsningar
De föreläsningar som ges på kursen är antingen introducerande, för att underlätta inläsning, eller kompletterande, med fördjupningar av sådant som inte finns med i kurslitteraturen. Föreläsningarna kommer att illustrera reglernas syfte och funktion.

Övningar
Genomgångar av övningsfrågor kommer att göras, och på övningarna ges också träning i avtalsskrivande och avtalstolkning.

Seminarier

I kursen ingår seminarier runt rättsfall eller andra juridiska källor. De förutsätter förberedelse från deltagarnas sida.

Litteratur

Allmän fastighetsrätt, Victorin & Hager, 7 uppl 2015, ISBN 978-91-7678-8868

Kommersiell byggjuridik i praktiken, Robert Deli, senaste utgåvan

Författningar i fastighetsrätt, red Johan Rosell, senaste utgåvan

Kompendium

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av en tentamen, ett projekt samt obligatoriska moment.
Betygsnivån bestäms av tentamensresultatet.
Obligatoriska moment finns kopplade till såväl projektet som godkännande av tentamen.
För slutbetyg krävs att alla delar är minst godkända.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-09-12: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2020-01-07 4,5 hp, 0116]
  • 2019-09-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2019-10-26 4,5 hp, 0116]