Kursplan för Arkitektur: teori och text

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArchitecture: theory and text
 • KurskodAKA083
 • Omfattning12 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45120
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 12 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp12 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • AKA081 Arkitektur: Teori och text
 • AKA082 Arkitektur: teori och text
 • XBI050 Informationssökning

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Minst 90 hp i årskurs A1 - A2 eller motsvarande från jämförbar arkitektur- eller designutbildning. Svenska.

Syfte

Att inom arkitekturområdet skriva en "akademisk essä" med tonvikt både på innehåll och språk och få en förtrogenhet med den akademiska seminariekulturen. Att effektivt kunna söka information samt kritiskt värdera och analysera de funna informationskällorna har blivit en allt viktigare kunskap i takt med att både informationsmängden och tillgängligheten ökat. Detta är en kunskap, som inte bara behövs under studietiden utan även i den framtida yrkesrollen. Målsättningen är att kursdeltagarna skall få bättre förståelse för publicerings- och informationssökningsprocessen, få kunskap om litteratursökningsmetodik och sökteknik, få bättre kunskap att utföra informationssökningar och kritiskt granska informationen samt få kännedom om referenshantering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Essä

- formulera en tydlig frågeställning
att undersöka inom arkitekturområdet

- söka kunskap och belägg i litteratur och andra källor

- strukturera ett omfattande material

- komponera en intresseväckande och lättläst text

- ge konstruktiv kritik på andras texter

- ta emot konstruktiv kritik
och bearbeta ett material med utgångspunkt från given kritik

Innehåll

Huvuduppgiften är en skriven uppsats inom ett av de teman som föreslagits. Uppgiften genomförs individuellt eller parvis. Varje tema definieras genom några frågeställningar, ett begränsat antal artiklar samt lista på referenser till ytterligare litteratur. Teman utvecklas och fastställs av lärarlagets handledare. Kursen bygger vidare på tidigare skrivmoment under kandidatprogrammet. Vidare ges en fördjupning i skrivandets grunder, som tillämpas i essän. I kursen redogörs för, och tillämpas grunderna i den akademiska texten, som disposition, sammanfattning, synops, retorik och referenser. Studenterna skall tillämpa det akademiska skrivandets grunder i en text och skriva och använda en korrekt notapparat och referenslista. 

En djupare och vidare presentation ges av verktyg för informationssökning. Kursen tar upp vetenskaplig kommunikation, informationens struktur och organisation samt informationssökning. Studenterna får praktiskt tillämpa kunskaperna genom att söka information inom ett specifikt ämnesområde. Momentet informationssökning
ger förståelse för publicerings- och informationssökningsprocessen, samt förståelse för organisation av, och innehåll i, de verktyg för informationssökning som finns både vad det gäller bibliotekets och övriga internettjänster.
Studenterna skall använda sig av litteratursökningsmetodik, hitta nödvändig information och

kritiskt kunna granska denna.

Organisation

Kursen planeras och genomförs av ett lärarlag. Till stöd för arbetet ges föreläsningar om skrivande och arkitekturteori. Momentet Informationssökning består av en inledande presentation som tar upp systemet för vetenskaplig publicering samt av en obligatorisk övning på biblioteket där informationskällor inom olika ämnesområden, sökteknik och referensskrivning behandlas. En övningsuppgift skall inlämnas för godkännande. Momentet Textbehandling integreras i essäarbetet, med studier av litteratur analys av texter och återkommande handledning och kritik. Studenterna väljer mellan olika teman för sin uppsats. Till varje tema knyts en handledare. Seminarier, handledning och kritik sker inom varje tema. 

Litteratur

Litteratur delas ut vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

För betyget godkänd krävs aktiv medverkan, bl.a. gensvar och opposition vid seminarier och slutkritik, samt godkänd uppsats. Uppsatsen bedöms med avseende på uppläggning, språklig utformning och innehåll.


Moment Informationssökning

Aktivt deltagande på övningen samt godkänd övningsuppgift