coronavirus

Om coronaviruset – för studenter

Nu gäller distansutbildning för alla studenter på Chalmers. Hela läsperiod 4 har undervisning på distans. Vi vet inte nu om läsperiodens tentor kommer att vara på campus. Var beredd på att tentor och andra examinerande moment kan komma att ligga under tentaveckan. Vi har alla ett gemensamt ansvar att hålla oss friska.

Information till Chalmers studenter – se vanliga frågor och svar (FAQ) längst ner 

3 april 16:00

Chalmers har ställt om för att all verksamhet – utbildning, forskning och nyttiggörande samt verksamhetsstöd – ska kunna fortlöpa, även om all undervisningen och huvuddelen av medarbetarnas dagliga arbete sker på distans, hemifrån.

Studenter rekommenderas starkt att studera hemifrån

Vi har ett gemensamt ansvar att undvika att sprida smitta. För läsperiod 3 genomfördes alla salstentamina på distans. Måndag den 23 mars inleddes läsperiod 4, helt på distans. 

Förlängd rättningstid av tentor för LP3
Då tentorna för LP3 genomfördes genom Canvas och vi nu samtidigt ställer om till distansundervisning kommer rättningen av tentorna att dröja något längre än de ordinarie 15 arbetsdagarna. Examinatorerna har till och med 21 april på sig att rätta tentorna och lägga in resultaten i Ladok. Deadline för komplettering till masterantagningen skjuts fram motsvarande grad för att den inte ska påverkas.​

Detta gäller under läsperiod 4

All undervisning ska nu vara omställd till distansundervisning. Arbete pågår för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för detta. Metoder och arbetssätt varierar mellan kurser och även under en kurs. Det är viktigt att du håller dig informerad i kursrummet i canvas om vad som gäller för just din kurs.

Några extra viktiga saker:
 • Hela läsperiod 4 har undervisning på distans. Vi vet inte nu om läsperiodens tentor kommer att vara på campus. Var beredd på att tentor och andra examinerande moment kan komma att ligga under tentaveckan.
 • Räkna med att ditt schema gäller och att de flesta kurser går som planerat.
 • Allmänna utrymmen, grupprum och datorsalar är öppna för studenter med passerkort, till dess annat meddelas. Det innebär att de som vill, har möjlighet att använda dessa lokaler för självstudier. Bibliotek, föreläsningssalar och lektionssalar är däremot stängda. Observera dock att lärare inte kan träffa sina studenter på campus eftersom all undervisning ska genomföras på distans, även handledning.
 • Du kan nu fjärransluta till datorerna i datorsalarna så att du kan komma åt programvaror hemifrån. Läs mer i FAQ längst ner på den här sidan, under "Praktiska frågor kring distansundervisning i LP4".​

Inför omtentaperioden i påsk – ingen plussning möjlig
 • ​​​För planeringen är det oerhört viktigt för Chalmers att veta hur många studenter som planerar att tentera för respektive kurs. Avanmäl dig därför så snart som möjligt om du inte planerar att skriva tentan. Information om hur du gör finns på studentportalen​.
 • För omtentaperioden i påsk kommer du inte att kunna ”plussa”, alltså göra om en tenta för att höja ditt betyg.
 • Tentamensanmälan är stängd och till omtentaperioden gäller obligatorisk tentamensanmälan, det vill säga bara den som är anmäld kan skriva omtentan.  
 • NYTT. Inför påskens omtentamensperiod var 5500 studenter anmälda till omtentamen på 220 kurser (jämfört med 3000 studenter motsvarande period 2019). Mot den här bakgrunden har Chalmers rektor fattat beslut om omtentor från lp2 2019/2020:
  • ​Omtentamina för kurser från årskurs 1 får ställas in
  • Examinationsformer får ändras
  • Examinationsdatum och tid för omtentamina får ändras 
 • ​NYTT. Hur påverkar detta påskens omtentamina? ​
  1. Påskens omtentamina för de flesta kurser från läsperiod 2 i årskurs 1 har ställts in. Berörda studenter meddelades fredag den 27/3. Studenter hänvisas till att anmäla sig till nästa omtentamen i augusti. Inställda omtentor är listade i FAQ längre ned på den här sidan.
  2. Omkring 30 tentamina med ett större antal anmälda studenter flyttas till valborgshelgen. Det ger oss tid att förbereda för att på ett så bra sätt som möjligt kunna examinera många studenter på distans samtidigt. De tentamina som flyttas till valborgshelgen är listade i FAQ längre ned på sidan. Du hittar den nya tentamenstiden för den kurs du ska tentera i tentamenschemat.
  3. Övriga tentamina kommer att genomföras som planerat på distans under påskens omtentamensperiod. Examinationen kommer att ske på det sätt som examinator finner genomförbart med bibehållen hög kvalitet. Du kommer att få information om hur den kommer att genomföras på kursens canvassida eller från examinator.
 • NYTT. Svar på vanliga frågor om omtentaperioden i påsk finns i FAQ längre ned på den här sidan.​

Detta gäller för examens- och kandidatarbeten under våren:
 • All handledning av kandidat- och examensarbeten ska ske på distans.
 • Examensarbeten och kandidatarbeten som kräver resurser på campus (labbsalar, verkstäder etc.) får tills vidare genomföras som planerat om du som student själv vill – under förutsättning att det kan göras utan smittrisk. Det innebär exempelvis att praktiskt arbete ska genomföras i mycket små grupper (2–3 personer). En annan förutsättning är att arbetet kan genomföras utan handledning på campus och att du även under ordinarie omständigheter självständigt hade fått genomföra samma uppgift.​ Handledaren ansvarar för att göra en riskbedömning.
 • Om du som student vill, eller om riskerna bedöms som för stora, ska uppgiften omformuleras så att du kan genomföra arbetet helt på distans. 
 • Examens- och kandidatarbeten som genomförs på företag kan fortsätta där så länge företaget tillåter det. Om företaget inte längre tillåter att examensarbetet genomförs hos eller med dem, kontakta din handledare.​
 • Presentationer av examens- och kandidatarbeten ska genomföras digitalt om de är planerade att äga rum innan tentamensveckan för läsperiod 4. För presentationer som ska hållas under själva tentamensveckan finns ännu inget beslut, men rekommendationen är att planera för att genomföra även dessa digitalt.
 • NYTT. För att kunna dokumentera att du klarat de obligatoriska momenten i ditt examensarbete måste du skapa ett digitalt arbetskort (för examensarbete 15 hp) eller ett Work Card (för examensarbete 30 och 60 hp). I Canvas finns det instruktioner om hur du gör.

Undvik att smitta och att sprida smitta – vårt gemensamma ansvar

För att undvika att bli smittad och att smitta andra:
 • Stanna hemma om du är sjuk eller har symptom på luftvägsinfektion.
 • Tvätta händerna grundligt med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ.
 • Undvik att röra vid ansiktet med otvättade händer.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
 • Håll dig uppdaterad via Krisinformation.se och Folkhälsomyndighetens webbsidor.

Dina bidrag och lån från CSN

Regeringen har meddelat att studerande får behålla redan beviljat studiestöd även när högskolor övergår till distansundervisning på grund av coronaviruset. Läs mer på CSN:s webbsida​.

Chalmers är inte stängt – men enbart öppet för medarbetare och studenter

Chalmers har inte stängt sina campus. Lokaler på campus är öppna för studenter och anställda, alla med passerkort, till dess annat meddelas. Grupprum och datorsalar hålls tills vidare öppna.

Chalmers har dock stängt sina tre bibliotek (Huvudbiblioteket, Kuggen lärandetorg, ACE-biblioteket) från och med onsdag 18 mars och erbjuder istället biblioteksservice digitalt och via telefon. Bibliotekens elektroniska informationsresurser och support-kanaler påverkas inte av stängningen.

Studera hemifrån om du har varit utomlands

Om du som student har varit utomlands, och har kommit hem efter 14 mars, ska du studera hemifrån, även om du är frisk och inte uppvisar symptom. Du ska även kontakta din programansvarig eller masterprogramansvarig för gemensam planering framåt. Om du som student inte vet vem du ska kontakta, mejla patrik.hostmad@chalmers.se​.

Stanna hemma vid sjukdom

Om du som student har influensaliknande symptom, feber eller luftvägsbesvär och ändå ämnar studera – gör det hemifrån. Som student ombeds du meddela programansvarig eller masterprogramansvarig att du är sjuk. Om du som student inte vet vem du ska kontakta, mejla patrik.hostmad@chalmers.se​. Var noga med att stanna hemma två dagar efter att du är helt symptomfri.

Om du har influensaliknande symptom, feber eller luftvägsbesvär ska du följa sjukvårdens anvisningar: 1177 för Västra Götaland​.

Studenters resor arrangerade av Chalmers 

Studiebesök och övriga studentresor som arrangeras av Chalmers tekniska högskola ställs i nuläget in fram till 31 maj. Studenter uppmanas att följa UD:s reseråd även för privatresor.

Hjälp för studenter utomlands

 • Studenter som är på resa utomlands, inom ramen för studierna, ombeds återvända till Sverige och ska studera hemifrån. 
 • Studenter som befinner sig på fartygsförlagd utbildning ska kontakta sin praktiksamordnare.
 • Studenter som befinner sig utomlands och behöver hjälp får primärt den hjälpen via Student ut-försäkringens akutnummer. Kontakta Falck Global Assistance (Student ut): +46 8-587 717 49

Särskilt för utresande utbytesstudenter VT20​

 • ​Just nu finns det inget beslut om att Chalmers kallar hem studenter som är utomlands. Studenter kan i dagsläget välja att stanna kvar där du befinner sig, vilket kan vara säkrare än att riskera att bli fast under en resa tillbaka till Sverige. Chalmers följer händelseutvecklingen och skulle det komma ett annat beslut så kommer studenterna att bli informerade. 
 • Studenter som behöver eller vill resa till Sverige hänvisas till Kammarkollegiets webbplats för information. Om de har frågor om försäkringen eller behöver assistans på något sätt kan de kontakta Falck Global Assistance: tel: + 46 8 587 717 49, e-post: fga@se.falck.comDe kan alltid kontakta sin kontaktperson på Chalmers International Mobility för råd och stöd.
 • Studenter som inte har möjlighet att delta i undervisningen vid sitt värduniversitet ges möjlighet, så långt det är möjligt, att läsa 15 hp kurser på Chalmers inom ramen för de distanskurser som erbjuds under LP4. De ska kontakta sin kontaktperson på Chalmers International Mobility.
 • Om studenten eller värdlärosätet avbryter utbytet erbjuds studenten inget alternativt utbyte. Chalmers kan heller inte bereda studenten särskild plats för framtida utbyten men hen kan ansöka om ett nytt utbyte i ordinarie ansökningsomgång enligt gällande föreskrift för utbytesstudier med diarienummer C2018-1819, som också finns publicerat på Studentportalen under Utlandsstudier.

Hjälp för studenter med normal hemvist utomlands

 • ​Studenter som vill får självklart gärna stanna kvar och delta i distansundervisningen.
 • Studenter som vill eller har uppmanats att återvända till sitt hemland, uppmanas följa instruktioner hemifrån. De ska också meddela sin koordinator vid CIM om de avbryter sina utbytesstudier eller om de behöver stöd.
 • Studenter som behöver rådgöra kring eventuell hemresa ska kontakta sitt lands ambassad i Sverige.

Studenter som är nominerade till utbytesstudier HT20

I nuläget planeras utbyten HT20 att genomföras. Om utbytet inte är möjligt i höst kan det eventuellt flyttas till VT21 under förutsättning att partneruniversitet då kan erbjuda en extra plats som inte påverkar andra utbytesplatser och om det passar in i studentens studieplan. Chalmers har inte möjlighet att erbjuda ett annat utbyte/universitet.

Har du frågor?

Om du som student har frågor vänd dig till ansvarig för ditt program eller mastersprogram

Information från Chalmers studentkår

På Chalmers studentkårs webbplats​ hittar du mer information om coronaviruset och studentkårens verksamhet, inklusive en guide med tips om att studera hemifrån.​

Information från svenska myndigheter:​VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR


A
llmänna frågor


Stänger Chalmers? Vad händer med min undervisning?
All undervisning under läsperiod 4 sker på distans. Chalmers har däremot inte stängt sina campus. Föreläsningssalar och lektionssalar är låsta men grupprum och datorsalar är öppna för studenter med passerkort, till dess annat meddelas.

Vad händer med mitt studiemedel från CSN?
Information finns på CSN:s webbsida

Hur hanterar högskolan coronavirusutbrottets risker?
Chalmers bevakar händelseutvecklingen kring utbrottet av virussjukdomen covid-19 kontinuerligt och följer rekommendationer och beslut från svenska myndigheter. Förberedelser vidtas just nu för olika scenarier och deras påverkan på Chalmers verksamhet.

Jag känner mig orolig. Kan jag få hjälp av studenthälsan?
Studenter som känner sig oroliga kan vända sig till Studenthälsan för stöd. Studenthälsan har öppen verksamhet som vanligt, men kommer erbjuda besök via video eller telefon i högre utsträckning än de brukar. Feelgood hänvisar de som vill informera sig mer om Coronaviruset till följande sida

Är du orolig för att vara smittad, se i första hand 1177 Vårdguiden 

Hur hålls studenter informerade om läget?
Alla studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade på denna hemsida för generell information om Chalmers hantering av coronaviruset. I kursrummen i Canvas håller du dig uppdaterad om vad som gäller för dina kurser.

NYTT. Frågor kring omtentaperioden i påsk

Kommer min tenta se likadan ut som en salstentamen?
Nej, förmodligen inte. Rektor har beslutat att examinator för en kurs får ändra examinationsform. Anledningen till detta är att det kan passa bättre med alternativa examinationsformer, som muntlig tentamen eller en kombination av olika typer av examination, när examinationen görs på distans.

Kommer jag att ha lika mycket tid som vid en vanlig salstentamen?
Det är inte säkert. Examinatorerna har fått möjlighet att använda alternativa examinationsformer, och då kan det innebära att tentamenstiden anpassas så att den passar den nya examinationsformen.

Är det möjligt att dubbeltentera i omtentamensperioden?
Nej, det är inte möjligt att dubbeltentera (skriva två tentamina som är planerade att gå vid samma tid genom att en av tentorna förskjuts i tiden) under omtentamensperioden. Detta eftersom det inte går att hindra att en student får tillgång till tentamenstesten redan på förmiddagen även om tentamen ska göras först på eftermiddagen.

Kan jag skriva en tentamen utan att vara anmäld till den?
Nej. Till skillnad från i läsperiod 3, är det inte möjligt att skriva en tentamen i omtentamensperioden utan att ha anmält sig till den. Anmälan för tentor i omtentamensperioden är stängd.

Är det möjligt att plussa i omtentamensperioden?
Nej. Plussning, det vill säga att skriva om en tentamen i en redan godkänd kurs för att höja sitt betyg, är inte möjligt under omtentamensperioden då vi av kapacitetsskäl behöver minska antalet studenter som tenterar. Plussning kommer att tillåtas igen när kapaciteten att genomföra tentamina är större.

Kommer examinationen att vara anonym?
Nej. Examinationen kommer inte att vara anonym eftersom tentamen genomförs på distans och alternativa examinationsformer kan komma att användas. Chalmers har inga verktyg för att bevara anonymiteten under de förutsättningarna.

Vilka hjälpmedel kommer jag att få använda vid tentamen?
Då examinationen sker på distans och det inte finns möjlighet att kontrollera vilka hjälpmedel tentander använder är alla hjälpmedel tillåtna. Det är dock inte tillåtet att samarbeta eller ta hjälp av andra personer. 

Observera att det kan komma att vara andra förutsättningar för de tentor som flyttas till valborgshelgen. Det meddelas i så fall senare.

Har studenter med rätt till förlängd tentamenstid rätt till det även i omtentamensperioden?
Ja, studenter med NAIS-intyg som berättigar till förlängd tentmenstid har möjlighet att tentera med förlängd tentamenstid, eller få annan anpassning, även i omtentamensperioden. Studenten skickar sitt NAIS-intyg till examinator som tar fram lämplig anpassning av examinationen.

Kommer det att vara möjligt att få överbetyg (betyg 4 eller 5)?
Ja. Om kursen har graderade betyg kommer det att vara möjligt att få överbetyg även vid dessa tentamina. Det kan dock vara olika examinationsformer för att nå de olika betygsstegen.

Jag har inte tillgång till årets canvassida eftersom jag läst kursen tidigare, hur ska jag göra?
Kontakta examinator för kursen.

Jag ska tentera en kurs som har lagts ner, hur ska jag göra?
Du kommer att få tillgång till en canvassida antingen på en kurs som gick i höstas eller så kommer det att skapas en speciell canvassida för just den här omtentan. Examinator kan svara på frågor om din tenta.

NYTT. Hur kontrollerar Chalmers att inget fusk förekommer?
Det pågår olika försök med hur vi ska genomföra identitetskontroller vid tentor. Information om detta kommer efterhand. Examinator har rätt att kontrollera både att det är rätt studenter som tenterar och ställa särskilda kontrollfrågor.

NYTT. När och hur får jag information om min tenta?
Tentorna kommer att se olika ut för olika kurser. I vissa kurser kommer det bli mer muntliga inslag till exempel. Du kommer hitta information om hur just din tenta kommer utformas i kursrummet i canvas. Vet du inte vilket kursrum du tillhör kan du kontakta examinator. 

Det kan vara så att studenter från tidigare årskurser ännu inte har blivit inlagda i rätt kursrum. Därför kan det vara så att du får vänta ytterligare något för informationen. Kontakta din examinator om du har frågor.

Vilka kurser får sin omtentamen flyttad till valborgshelgen?
Tentorna i listan nedan flyttas till valborgshelgen. Du hittar den nya tentamenstiden för den kurs du ska tentera i tentamenschemat​.

 • ​BOM225 Ekonomi och organisation i byggsektorn
 • DAT037 Datastrukturer
 • DAT038 Datastrukturer och algoritmer
 • EEF031 Elektromagnetisk fältteori
 • EEM015 Elektromagnetiska fält
 • ENM061 Kraftelektroniska omvandlare
 • ENM160 Energiteknik
 • ERE033 Reglerteknik
 • ERE103 Reglerteknik
 • ESS116 Elektriska nät och system
 • KAA060 Transportprocesser
 • KBT020 Kemisk miljövetenskap
 • KKM051 Kemisk miljövetenskap
 • KKM052 Kemisk miljövetenskap
 • KKM081 Biokemisk miljövetenskap
 • LKT325 Matematisk statistik
 • LMA521 Tillämpad matematisk statistik
 • LMT968 Industriell ekonomi och organisation
 • MMF062 Fordonsdynamik
 • MPR095 Material- och tillverkningsteknik
 • RRY135 Elektriska kretsar och elenergi
 • TDA352 Kryptografi
 • TDA416 Datastrukturer och algoritmer
 • TDA417 Datastrukturer och algoritmer
 • TDA452 Funktionell programmering
 • TDA550 Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs
 • TEK720 Industriell ekonomi och organisation
 • TIF085 Fysik för ingenjörer
 • TIF101 Tillämpad kvantfysik
 • TMA683 Tillämpad matematik

Vilka av påskens omtentamina har ställts in?​

Påskens omtentamina för de flesta kurser från läsperiod 2 i årskurs 1 har ställts in. Berörda studenter meddelades fredag den 27/3. Studenter hänvisas till att anmäla sig till nästa omtentamen i augusti. Inställda omtentor:

 • ACE035 Byggnadsmaterial
 • BOM195 Byggnadsmaterial
 • BOM221 Fysik och kemi för samhällsbyggare
 • EMI084 Kretsanalys
 • FFM516 Mekanik 1
 • IDY023 Ekonomisk analys 1: Ekonomisk kalkylering och styrning
 • IDY024 Lönsamhetsanalys och styrning
 • LEU432 Grundläggande datorteknik
 • LEU470 Elektriska kretsar
 • LEU482 Programutveckling
 • LEU483 Programutveckling
 • LKT105 Organisk kemi
 • MMF176 Ingenjörsmetodik
 • MMS090 Lasthantering och farligt gods
 • MMS095 Handelsrätt
 • MVE017 Matematisk analys i en variabel
 • MVE465 Linjär algebra och analys fortsättning
 • MVE525 Matematisk analys
 • MVE570 Linjär algebra och differentialekvationer
 • MVE580 Linjär algebra och differentialekvationer
 • PPU156 Datorstödd maskinkonstruktion (CAD)
 • SJM005 Terresternavigation och sjömanskap
 • SJM010 Introduktion till lasthantering och fartygsstabilitet
 • SJO151 Handelsrätt
 • SJO561 Fartygsmaskinsystem
 • SSY032 Grundläggande elteknik
 • TDA540 Objektorienterad programmering
 • TEK330 Arbetsorganisation
 • TEK685 Produktionsutveckling
 • TIN213 Programmeringsteknik
 • TMA976 Matematisk analys, fortsättning
 • TMV137 Matematisk analys i en variabel
 • TMV138 Matematisk analys i en variabel
 • TMV151 Matematisk analys i en variabel
 • TMV181 Matematisk analys i en variabel
 • TMV216 Linjär algebra.

Praktiska frågor kring distansundervisning i LP4

Vad innebär det att all undervisning måste genomföras på distans? 
Det innebär att du ska kunna genomföra en hel kurs på distans utan att behöva komma till campus. All lärarkontakt ska ske på distans.

Är det något särskilt jag ska tänka på i och med distansundervisningen?
Som student har du ansvar för din egen studiesituation och det är viktigt att du skaffar dig goda rutiner och en fungerande struktur för ditt hemarbete och att du tar del av den information och de instruktioner som uppdateras kontinuerligt på hemsidor och plattformar.
På Studentportalen finns tips på hur du ska få dina studier att fungera så bra som möjligt. Din programstudievägledare kan också ge dig stöd i denna situation och finns tillgänglig på vardagar via mejl eller telefon. Du finner kontaktuppgifter här 

Kommer mina kurser i läsperiod 4 att påverkas eller ställas in?
All undervisning under läsperiod 4 sker på distans. Inga utbildningsmoment genomförs på campus. Examinator för respektive kurs informerar studenter via kursrum i Canvas om hur utbildningen kommer att genomföras.

Gäller mitt schema fortfarande?
Räkna med att ditt schema gäller och att de flesta kurser kommer att gå som planerat. De schemalagda tiderna kommer användas för till exempel live streaming av föreläsningar, lärarkontakt eller för självstudier.  Håll dig informerad genom kursrummet i canvas om hur det blir för din kurs.

Hur och när får jag information om hur min kurs är upplagd?
Håll dig informerad genom kursrummet i canvas, där kommer din examinator att informera dig.

Hur blir det för den som har pågående examensarbete eller kandidatarbete?
Ta kontakt med din examinator för att göra en individuell bedömning. 

Vad gäller om jag missar obligatoriska moment för att jag blir sjuk?
Samma regler gäller som för kurser på campus. Det vill säga om du missar obligatoriska moment på grund av sjukdom behöver du kompensera för det. Ta kontakt med din examinator för att diskutera vidare i så fall. 

Jag har ingen egen dator, hur ska jag göra då?
Som student med passerkort kan du använda datorsalar på campus som vanligt. 

Jag behöver särskilda program för att kunna fortsätta min kurs, dessa har jag inte i min privata dator, hur ska jag göra?
Datorsalar på campus är fortfarande öppna och dit kan du komma och arbeta om du behöver. Du kan också fjärransluta till datorerna i datorsalarna så att du kan komma åt programvaror hemifrån. 

Det finns också flera programvaror som du kan ladda ner och installera på din egen dator, se mer på Studentportalen/Kontakt/IT-support/Programvaror.

Gäller min försäkring när jag studerar på distans?
Personskadeförsäkring för studenter, som är en olycksfallsförsäkring som du som student omfattas av under skoltid/praktiktid i Sverige, gäller inte om du studerar eller deltar utbildningen online från hemmet, på stadsbibliotek och så vidare. För olycksfall i hemmet måste du ha en egen försäkring. 

För studenter som omfattas av någon av försäkringarna Student IN/FAS/FAS plus och väljer att stanna kvar i Sverige och delta i distansutbildningar gäller försäkringen som vanligt. Om du vill avbryta dina studier eller delta i distansutbildningar från hemlandet, så ersätts inte resan till hemlandet. Du omfattas inte heller av någon försäkring från Kammarkollegiet i ditt hemland, även om de bedriver distansstudier från en svensk högskola eller universitet.

Vilka verktyg ska vi som studenter använda för att kunna fortsätta samarbeta?
Här har Chalmers ingen särskild rekommendation. Det går bra att bilda grupper i Canvas och även använda Teams som innehåller många funktioner för att dela information, ha digitala möten och kommunicera. Logga in med ditt Chalmerskonto. 
Det går även bra att använda andra kommunikations- och samarbetsplattformar som finns på marknaden.

Studenter med särskilda behov

Hur kommer mitt anteckningsstöd att fungera?
Det kommer att fungera som vanligt. Anteckningsstödjaren kommer att dela med sig av sina anteckningar efter föreläsningen.

Hur kommer mitt mentorskap att fungera?
Mentorskapet kommer att fortsätta. Men du behöver tillsammans med din mentor komma överens om alternativa mötesformer. Ett exempel är att använda Skype eller telefon.

Hur får jag kontakt med FUNKA-samordnare?
Det bästa är att mejla på funka@chalmers.se . Det kommer erbjudas möjlighet att träffa funkasamordnaren via Skype.

Studenter på utbyte eller resor

Jag befinner mig på utbyte utomlands, ska jag åka hem till Sverige?
Just nu finns det inget beslut om att Chalmers kallar hem sina studenter som är utomlands. Du kan i dagsläget välja att stanna kvar där du befinner dig, vilket kan vara säkrare än att riskera att bli fast under en resa tillbaka till Sverige. Chalmers följer händelseutvecklingen och skulle det komma ett annat beslut så kommer du att bli informerad. Du som behöver eller vill resa till Sverige, se Kammarkollegiets webbplats för information​.

Om du har frågor om försäkringen eller behöver assistans på något sätt kan du kontakta Falck Global Assistance tel: + 46 8 587 717 49 e-post: fga@se.falck.com

Jag befinner mig på utbyte utomlands och kan inte delta i utbildningen. Vad ska jag göra?
Du som inte har möjlighet att delta i undervisningen vid ditt värduniversitet kommer att ges möjlighet, så långt det är möjligt, att läsa 15 hp kurser på Chalmers inom ramen för de distanskurser som erbjuds under LP4. Ta kontakt med din kontaktperson på Chalmers International Mobility om det är aktuellt för dig.

Om du eller ditt värdlärosäte avbryter utbytet erbjuds du inget alternativt utbyte. Du bereds heller inte särskild plats för framtida utbyten.

Jag har normal hemvist vid ett partneruniversitet och är på utbyte på Chalmers. Vad ska jag göra?
Du som vill får självklart gärna stanna kvar och delta i distansundervisningen. Du som vill eller har uppmanats att återvända till ditt hemland, följ instruktioner hemifrån. Meddela din koordinator vid CIM om du avbryter dina utbytesstudier eller om du behöver stöd.

Jag ska utomlands under våren. Kan jag genomföra mina resor?
Studiebesök och övriga studentresor som arrangeras av Chalmers tekniska högskola ställs i nuläget in fram till 31 maj. Studenter uppmanas att följa UD:s reseråd​ även för privatresor.

Jag har nyligen varit utomlands. Kan jag röra mig i universitetets lokaler?
Föreläsningssalar och lektionssalar är låsta men grupprum och datorsalar är tillsvidare öppna. Om du har varit utomlands, och har kommit hem efter 14 mars, måste du vänta 14 dagar innan du studerar tillsammans med andra, även om du är frisk och inte uppvisar symptom. 

Jag planerar utbytesstudier till hösten. Kommer jag att kunna genomföra dem?
I nuläget planeras utbyten HT20 att genomföras. Om utbytet inte är möjligt i höst kan du flytta det till VT21 under förutsättning att det passar i din studieplan och att partneruniversitet då kan erbjuda en extra plats som inte påverkar andra utbytesplatser. Alternativa utbyten/universitet erbjuds inte.

Publicerad: fr 03 apr 2020.