Bild på personer som promenerar på Chalmers campus.

Så blir utbildningen på Chalmers i höst

För att minska risken för fortsatt spridning av coronaviruset kommer undervisningen till hösten bedrivas i ett blandformat med delar på campus och delar online. Av utbildnings- och studiesociala skäl ser Chalmers det som viktigt och nödvändigt att genomföra delar av undervisningen på campus, så som laborationer, simuleringar eller gruppövningar. Därför kommer sådana utbildningsmoment att äga rum på campus, i den mån myndigheternas rekommendationer tillåter det. Det gäller samtliga Chalmers utbildningar, på grund- och masternivå.

– Det är mycket viktigt för oss att våra nya studenter får en fin start på sina universitetsstudier! På Chalmers förbereder vi nu mottagningen så att den kan genomföras inom ramen för myndigheternas rekommendationer, utan större samlingar och med social distansering, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson.

– Samtidigt arbetar våra lärare hårt med att designa kurser och moment så att dom fungerar i ett kombinationsformat mellan campus- och distansformat. Vi vill särskilt se till att våra nya studenter känner sig välkomna och blir en del av Chalmersfamiljen, säger Anna Karlsson Bengtsson, vicerektor för utbildning och livslångt lärande på Chalmers.

Under vårterminen 2020 ställde Chalmers snabbt om till distansundervisning för alla kurser, på grund av coronavirusutbrottet. Denna snabba omställning har gett många lärdomar och har ökat Chalmers kapacitet att bedriva god undervisning även på distans. Denna erfarenhet tas nu till vara i planeringen av höstterminen 2020. 

Inför höstterminen gäller därför följande, för alla Chalmers utbildningar:

  • Undervisningsmoment och examination som bedöms vara viktiga att genomföra på campus kan genomföras på campus. Sådan undervisning och examination kan t ex vara laborationer, simuleringar eller projekt. Storlek på grupper ska avvägas i förhållande till storlek på undervisningssal med hänsyn tagen till social distansering och myndigheternas rekommendationer i övrigt. En riskanalys av de moment som sker på campus skall också genomföras. 
  • Övrig undervisning skall genomföras på distans.
  • Studenter på masterprogram med engelska som undervisningsspråk, som från starten av höstterminen inte kan delta i campusbaserad undervisning på grund av restriktioner relaterade till covid-19-pandemin, kommer att kunna delta i utbildningens alla moment på distans, så länge dessa restriktioner består. 
  • Chalmers ledning kommer regelbundet att ompröva ställningstagandet till hur stor omfattning undervisningen på campus kan ha utifrån myndigheternas rekommendationer för högskolesektorn.
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och fartygsförlagd utbildning (FFU) kan genomföras under förutsättning att myndigheternas rekommendationer om social distansering följs och en riskanalys har genomförts.
  • De studenter som läser på institutioner som är integrerade mellan Chalmers och Göteborgs universitet kommer att få särskilda instruktioner hur de ska förhålla sig till de beslut som skiljer sig åt mellan de båda lärosätena.  
  • Kurser med undervisningsspråk engelska på kandidatnivå, som har internationella studenter vilka inte kan delta i campusbaserad undervisning på grund av restriktioner relaterade till covid-19-pandemin, ska kunna följas och examineras på distans. 
Eftersom förutsättningar och restriktioner från myndigheterna kan ändras snabbt är Chalmers berett att ta nya beslut efterhand. 

Nya studenter på Chalmers grundprogram

För studenter som börjar årskurs 1 av våra grundnivåprogram, inklusive Tekniskt basår och Sjöbefäl klass VII, är det särskilt viktigt att introduceras väl till studier och studentliv på Chalmers. Därför ska undervisning för nya studenter, inklusive introduktionsundervisningen, ges företräde i planeringen av genomförandet av campusförlagda inslag. Studentsociala mottagningsaktiviteter på campus kan bara genomföras om de kan ske med beaktande av social distansering och myndigheternas begränsningar.   

Information till våra masterstudenter 

För studier vid program på masternivå gäller samma grundförutsättningar som för övriga utbildningar på Chalmers, det vill säga att undervisningsmoment och examination som är viktiga att genomföra fysiskt på campus också kan ske på plats under förutsättning att myndigheternas rekommendationer om social distansering följs och en riskanalys genomförts. 

Beroende på läget i omvärlden i höst kan det för antagna internationella studenter vara omöjligt eller svårt att resa till Sverige inför terminsstart på grund av reserestriktioner. Det kan också vara svårt att få uppehållstillstånd i tillräckligt god tid. För internationella studenter som inte kan vara på plats från starten av höstterminen ska därför alla moment som sker på campus vara möjliga att delta i även på distans. ​

Internationella studenter kan när som helst under terminen ansluta till den campusbaserade undervisningen.

Återbetalning av studieavgift

Avgiftsskyldiga internationella studenter som har erlagt studieavgift för höstterminen 2020, men som på grund av rådande omständigheter önskar avsäga sig sin utbildningsplats, kan få denna studieavgift återbetald. En ansökan om återbetalning ska ha inkommit till Chalmers senast vid terminsstart, 31 augusti 2020. Även andraårsstudenter omfattas av detta i de fall de inte vill fortsätta sin utbildning under höstterminen.

Kommande beslut

  • Beslut om hur tentamina kan genomföras under höstterminen kommer att fattas senast 25 augusti.
  • Ett nytt inriktningsbeslut inför vårterminen 2021 planeras att tas senast den 30 oktober.
Eftersom förutsättningar och restriktioner från myndigheterna kan ändras snabbt kan Chalmers behöva göra nya ställningstaganden efterhand. Vid lättade eller upphörda restriktioner kan undervisningen i utökad grad ges på campus, med fortsatt möjlighet för internationella studenter som på grund av restriktioner relaterade till covid-19-pandemin behöver delta i undervisningen på distans att göra så.

Frågor och mer information

chalmers.se/info hittar du samlad information och anvisningar kring situationen med covid-19. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Publicerad: må 15 jun 2020.