coronavirus

Chalmers planering med anledning av covid-19

Återgången till campus fortsätter på Chalmers​

Den successiva återgången för medarbetare till campus fortsätter under oktober månad för att vara fullt genomförd till den 1 november 2021. All undervisning ska också bedrivas utan restriktioner från den 1 november (läsperiod 2).

Uppdaterad 23 september 2021


Vaccinationsgraden är hög och precis som i många andra delar av samhället ser Chalmers att det finns förutsättningar för en gradvis återgång till arbete och studier på campus. Digitala former ska fortsatt användas när de är bättre eller ger fördelar. Högskolan följer fortsatt utvecklingen nationellt och regionalt och arbetar nu för att fortsätta den successiva återgången till campus under oktober månad. Den viktigaste insatsen alla kan bidra med för att bekämpa pandemin är att vaccinera sig och stanna hemma vid symptom.

Det här gäller för studenter hösten 2021

Återgången för studenter har anpassats. När det gäller undervisningen lyfts begränsningen på antal studenter i lärosalar och de kan återigen användas till sin angivna kapacitet från den 29 september. Liksom tidigare gäller att minst hälften av den schemalagda undervisningen ska ges på campus under läsperiod 1 (30 augusti–31 oktober 2021). Från och med läsperiod 2 (1 november 2021–16 januari 2022) bedrivs undervisningen utan restriktioner. För att skapa trygghet finns fortsatta möjligheter att rekvirera visir för studenter som önskar, i situationer när man inte kan upprätthålla avstånd.

Mer information om hur utbildningen bedrivs på Chalmers under hösten hittar du på...
Studentportalen​.

Det här gäller för medarbetare från 1 november 2021

 För anställda innebär beslutet det att den stegvisa återgången fortsätter de kommande veckorna och riktlinjer för distansarbete träder i kraft från 1 november. Studie- och tjänsteresor utomlands ska följa UD:s reserekommendationer och fortsatt riskbedömas av examinator respektive linjechef.​

Det här gäller för medarbetare 16 augusti–31 oktober 2021

Anpassad återgång medarbetare 

  • Prefekt eller motsvarande ansvarar för att i samråd med underställda linjechefer planera för verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks. Detta gäller fram till att Folkhälsomyndigheten och/eller regeringen aviserar att Sverige nått nivå 5 i den nationella planen för återgång.  
  • Om trängsel inte kan undvikas är prioriterade grupper att bedriva verksamhet på campus doktorander, post-docs, laborativ personal, personal med undervisning på campus, personal som under pandemin haft arbetsuppgifter som måste utföras på campus samt hanteringen runt mottagning av nyanställda och nyantagna. 
  • Institutioner ska planera för att nyanställda, eller andra anställda, som arbetat på distans från utlandet med anledning av pandemin ska komma till Chalmers så snart det är möjligt.  
Medarbetare hittar mer information på Chalmers intranät.​

Konferenser, möten och disputationer

  • Konferenser kan genomföras men ska riskbedömas inför genomförande. Tänk särskilt på hur trängsel undviks vid in-/utpassering samt under pauser och luncher. Med konferens avses ett större evenemang med externa gäster och talare. Med möte avses mindre samlingar, ofta interna, med upp mot cirka 20-30 deltagare.
  • Disputation, öppen föreläsning, seminarium eller liknande till vilken allmänheten äger tillträde ska alltid följa förordningen om allmän sammankomst.  
  • Fram till att regeringen aviserar att Sverige nått steg 5 i återöppnandet ska varje större möte (tex avdelningsmöte, kick-off, avtackning) riskbedömas och relevanta åtgärder vidtas.  
  • Deltagande i externa möten, konferenser och liknande – säkerställ att arrangör har vidtagit relevanta åtgärder samt genomför vid behov en riskanalys i samarbete med närmaste chef.​​

Resor

  • Tjänsteresor ska följa UD:s reserekommendationer och verksamheten ska vara vaksam på att dessa snabbt kan ändras. Inför tjänsteresa ansvarar närmaste chef för att tillsammans med medarbetaren genomföra en riskanalys.
  • Karantän – eventuella rekommendationer/regleringar om karantän på resmålet eller vid ankomst till Sverige ska alltid följas.


Sidansvarig Publicerad: fr 24 sep 2021.