coronavirus

Chalmers planering med anledning av covid-19

Från och med den 16 augusti gäller inte längre den generella rekommendationen om hemarbete för anställda på Chalmers. Istället gäller en gradvis återgång till arbete på campus, vilket innebär att för en del anställda kommer distansarbete ändå att vara aktuellt till viss del under en övergångsperiod. Målet är att all undervisning ska bedrivas utan restriktioner från läsperiod 2.

Uppdaterad 13 augusti 2021


Planering pågår för en anpassad återgång till campus på ett sådant sätt så att trängsel undviks. Även om restriktionerna på grund av pandemin lättar, så är risken för smittspridning långt ifrån över. Fortsatt gäller att varje medarbetare och student har ett egenansvar när det gäller att stanna hemma när man känner sig sjuk, att provta sig vid misstanke om sjukdom, hålla avstånd och hålla en god handhygien. Chalmers gör löpande riskanalyser, har kontakt med smittskydd VGR och analyserar hur de rekommendationer som kommer från myndigheterna påverkar högskolan.

Det här gäller från och med den 16 augusti 2021

Anpassad återgång medarbetare 

  • Prefekt eller motsvarande ansvarar för att i samråd med underställda linjechefer planera för verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks. Detta gäller fram till att Folkhälsomyndigheten och/eller regeringen aviserar att Sverige nått nivå 5 i den nationella planen för återgång.  
  • Om trängsel inte kan undvikas är prioriterade grupper att bedriva verksamhet på campus doktorander, post-docs, laborativ personal, personal med undervisning på campus, personal som under pandemin haft arbetsuppgifter som måste utföras på campus samt hanteringen runt mottagning av nyanställda och nyantagna. 
  • Institutioner ska planera för att nyanställda, eller andra anställda, som arbetat på distans från utlandet med anledning av pandemin ska komma till Chalmers så snart det är möjligt.  
Medarbetare hittar mer information på Chalmers intranät.​

Konferenser, möten och disputationer

  • Konferenser kan genomföras men ska riskbedömas inför genomförande. Tänk särskilt på hur trängsel undviks vid in-/utpassering samt under pauser och luncher. Med konferens avses ett större evenemang med externa gäster och talare. Med möte avses mindre samlingar, ofta interna, med upp mot cirka 20-30 deltagare.
  • Disputation, öppen föreläsning, seminarium eller liknande till vilken allmänheten äger tillträde ska alltid följa förordningen om allmän sammankomst.  
  • Fram till att regeringen aviserar att Sverige nått steg 5 i återöppnandet ska varje större möte (tex avdelningsmöte, kick-off, avtackning) riskbedömas och relevanta åtgärder vidtas.  
  • Deltagande i externa möten, konferenser och liknande – säkerställ att arrangör har vidtagit relevanta åtgärder samt genomför vid behov en riskanalys i samarbete med närmaste chef.​​

Resor

  • Tjänsteresor ska följa UD:s reserekommendationer och verksamheten ska vara vaksam på att dessa snabbt kan ändras. Inför tjänsteresa ansvarar närmaste chef för att tillsammans med medarbetaren genomföra en riskanalys.
  • Karantän – eventuella rekommendationer/regleringar om karantän på resmålet eller vid ankomst till Sverige ska alltid följas.

Anpassad återgång till campus för studenter

Även återgången för studenter ska anpassas. Undervisningen kommer bedrivas i ett hybridformat under läsperiod 1 (30 augusti–31 oktober 2021), där målet är att studenterna har minst hälften av sin schemalagda tid på campus. Målet för läsperiod 2 (1 november 2021–16 januari 2022) är att all undervisning kan bedrivas utan restriktioner. 
Mer information om hur utbildningen bedrivs på Chalmers under hösten hittar du på...
Studentportalen​.

Sidansvarig Publicerad: ti 21 sep 2021.