Klimatfrågor / IPCC

Chalmers vision om ett hållbart samhälle ställer klimatfrågorna i fokus. Här kan du som är journalist hitta experter som följer FN:s klimatarbete och kan kommentera både det som avhandlas på globala klimatmöten inom deras olika fält.

Björn Sandén forskar kring tekniska lösningar på klimatproblemet, till exempel om förnybar energi helt kan ersätta fossila bränslen och om elbilar fixar utsläppen i transportsektorn. Han har också koll på den teknikutveckling som faktiskt sker, som att sol- och vindkraft växter snabbare än någon förutspått. Sammantaget kan han kommentera vilka politiska styrmedel som behövs för att det skall ske på än större skala och vad detta kan betyda för industrin.
Björn är professor på Chalmers avdelning för miljösystemanalys.
Kontakt: telefon 031- 772 8612, eller epost bjorn.sanden@chalmers.se


Filip Johnssons forskning är inriktad på åtgärder för att minska klimatpåverkan från energi- och materialsystemen. Forskningen behandlar tekniska frågeställningar avseende el- och värmeproduktion, hur hela energisystemet kan ställas om till år 2050, samt hur svensk basindustri kan möta klimatmålen. Studierna baseras på teknisk-ekonomiska analyser avseende hur klimatpåverkan från energisystemet och från värdekedjor från basmaterial till slutprodukter kan minskas på ett kostnadseffektivt sätt.
Filip är professor på Chalmers avdelning för energiteknik. 

Kontakt: telefon 031- 772 1449, eller epost filip.johnsson@chalmers.se Frances Sprei forskar kring hållbar mobilitet med fokus på elfordon och alternativbränslefordon samt innovativa rörlighetsformer som bilpooler och samåkning. Ekonomiska, politiska, tekniska och beteendemässiga aspekter beaktas. Hennes mål är att hitta och utvärdera incitament, affärsmodeller och metoder för att göra människors resor mer hållbara.
Frances är docent på Chalmers avdelning för fysisk resursteori.
Kontakt: telefon 031- 772 2146, eller epost fsprei@chalmers.se


Fredrik Hedenus forskar kring strategier för att minska klimatpåverkan från energi och matproduktion. Forskningen är inriktad på såväl styrmedel som effekter av olika tekniska och beteendemässiga åtgärder.
Fredrik är biträdande professor på Chalmers avdelning för fysisk resursteori.
Kontakt: telefon 031- 772 3453, eller epost hedenus@chalmers.seMaria Grahn forskar inom området energisystemanalys med fokus på drivmedel, modellering av globala energisystem, kostnadseffektiv användning av biomassa, global uppvärmning och minskade koldioxidutsläpp. Maria kan även svara på frågor om Electrofuels (bränslen som produceras från koldioxid och vatten med hjälp av el), framtida bränslen för sjöfarten och den globala bilparken.
Maria är forskare på Chalmers avdelning för maritim miljövetenskap.
Kontakt: telefon 031- 772 3104, eller epost maria.grahn@chalmers.se


Martin Persson forskar kring markanvändning och klimat. Framförallt fokuserar Martins forskning på klimateffekterna av tropisk avskogning, hur avskogningen påverkas av internationell handel med jordbruksvaror och en ökad efterfrågan på bioenergi, samt hur politiska styrmedel (till exempel REDD och PES) påverkar avskogningen.
Martin är docent på Chalmers avdelning för fysisk resursteori.
Kontakt: telefon 031- 772 2148, eller epost martin.persson@chalmers.se 


Sonia YehSonia Yehs forskning handlar om alternativa bränslen, teknikomställning, energisystemmodellering, konsumentbeteenden och urban mobilitet. Hon är citerad av IPCC när det gäller transportefterfrågan, bränsleanvändning, teknik och utsläpp per transportsätt, som flyg, järnväg, sjöfart och vägtransporter. Hon har fungerat som rådgivare för transportsektorns omställning, bland annat åt delstaten Kalifornien, Hon har arbetat brett med amerikanska statliga och internationella rådgivare och beslutsfattare, ett brett spektrum av intressentgrupper och forskare för att utveckla klimatpolicyer för att minska miljöpåverkan och växthusgasutsläpp från transporter. 
Sonia Yeh är professor i Transport och energisystem på Chalmers vid avdelningen för fysisk resursteori och sitter i ledningen för Chalmers styrkeområde Energi.
Kontakt: telefon 031- 772 6716, eller epost Sonia.Yeh@chalmers.se


Jörgen Larsson forskar om hållbara konsumtionsmönster, bland annat med fokus på långväga resande. Forskningen täcker områden som klimatberäkningar av flygresor av klimatsmarta semesteralternativ samt analyser av internationella och nationella styrmedel. 
Jörgen är senior forskare på Chalmers avdelning för fysisk resursteori.
Kontakt: telefon 0708-833370, eller epost jorgen.larsson@chalmers.se


Lisa Göransson forskning handlar om metoder och modeller för att studera elsystem med stor andel förnybar energiproduktion, liksom strategier för att hantera variation i systemen – med kopplingar till transport- och industrisektorerna.
Lisa är forskarassistent på Chalmers vid avdelningen för energiteknik, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap.
Kontakt: 031-772 14 52, eller lisa.goransson@chalmers.se 


Härutöver finns många forskare på Chalmers som är experter på de olika tekniska metoder och system som kan begränsa eller förhindra utsläpp. Kontakta Chalmers kontaktpersoner för pressfrågor för att hitta rätt expert.


IPCC
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change – är FN:s vetenskapliga klimatpanel. IPCC utför ingen egen forskning utan har till uppgift är att utvärdera forskningsläget rörande klimatförändringar som skapats av människan.
Sådana rapporter har släppts 1992, 1995, 2001, 2007, 2014 och 2021. 2018 gav klimatpanelen ut en specialrapport över möjligheterna begränsa uppvärmningen till 1,5 grad. 
Du hittar alla klimatrapporterna på IPCC:s webbplats. (på engelska)

Sidansvarig Publicerad: fr 21 okt 2022.