Höstterminen påbörjas både på campus och på distans

För att minska risken för fortsatt spridning av coronaviruset kommer undervisningen till hösten bedrivas i ett blandformat med delar på campus och delar online. Av utbildnings- och studiesociala skäl ser Chalmers det som viktigt och nödvändigt att genomföra delar av undervisningen på campus, så som laborationer, simuleringar eller gruppövningar. Därför kommer sådana utbildningsmoment att äga rum där, i den mån myndigheternas rekommendationer tillåter det. Det gäller samtliga Chalmers utbildningar, på grund- och masternivå.

– Det är mycket viktigt för oss att våra nya studenter får en fin start på sina universitetsstudier! På Chalmers förbereder vi nu mottagningen så att den kan genomföras inom ramen för myndigheternas rekommendationer, utan större samlingar och med social distansering, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson.

– Samtidigt arbetar våra lärare hårt med att designa kurser och moment så att de fungerar i ett kombinationsformat mellan campus- och distansformat. Vi vill särskilt se till att våra nya studenter känner sig välkomna och blir en del av Chalmersfamiljen, säger Anna Karlsson Bengtsson, vicerektor för utbildning och livslångt lärande på Chalmers.

Under våren ställde Chalmers om till distansundervisning för alla kurser. Den snabba omställningen har gett många lärdomar och har ökat Chalmers kapacitet att bedriva god undervisning även på distans. Denna utveckling har varit väldigt värdefull och kan tas till vara i planeringen av höstterminen 2020. 

Undervisningsmoment och examination som bedöms vara viktiga att genomföra med fysisk närvaro kan genomföras på plats. Det kan handla om till exempel laborationer, simuleringar, projekt eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och fartygsförlagd utbildning (FFU). Storlek på grupper ska avvägas i förhållande till storlek på undervisningssal med hänsyn tagen till social distansering och myndigheternas rekommendationer i övrigt. En riskanalys av de moment som sker på campus skall också genomföras. Övrig undervisning ska genomföras på distans.

Förutsättningar och restriktioner från myndigheterna kan ändras snabbt, och då kan Chalmers behöva göra nya ställningstaganden. Om restriktioner lättar eller upphör kan mer av undervisningen ges på plats.

Nya chalmerister ska kunna introduceras till Chalmerslivet
För att nya studenter som börjar årskurs 1 på ett grundprogram, inklusive Tekniskt basår och Sjöbefäl klass VII, ska kunna introduceras väl till studier och studentliv på Chalmers kommer undervisning och introduktion för nya studenter  ges företräde i planeringen av genomförandet av campusförlagda inslag-.. Studentsociala mottagningsaktiviteter på campus kan bara genomföras om de kan ske med beaktande av social distansering och myndigheternas begränsningar.

Internationella studenter ska kunna delta på distans
Beroende på läget i omvärlden i höst kan det för antagna internationella studenter vara omöjligt eller svårt att resa till Sverige inför terminsstart på grund av reserestriktioner. Det kan också vara svårt att få uppehållstillstånd i tillräckligt god tid. För internationella studenter som inte kan vara på plats från starten av höstterminen ska därför alla moment som sker på campus vara möjliga att delta i även på distans.

Studieavgiften för internationella studenter kan återbetalas
Avgiftsskyldiga internationella studenter som har betalat studieavgift för höstterminen 2020, men som på grund av rådande omständigheter vill avsäga sig sin utbildningsplats, kan få sin studieavgift återbetald. En ansökan om återbetalning ska ha kommit in till Chalmers senast 31 augusti 2020. Det gäller även andraårsstudenter, om de inte vill fortsätta sin utbildning under höstterminen.

Beslut om ifall in- och utresande studentutbyten kan genomföras under höstterminen 2020 kommer att tas inom kort. 

Läs mer
chalmers.se/info hittar du samlad information och anvisningar kring situationen med covid-19. Informationen uppdateras kontinuerligt.


Text: Sophia Kristensson
Bild: Johan Bodell


Sidansvarig Publicerad: ti 19 maj 2020.