Flygbild Västfastigheter, Sjukhusen i väster och Högsbo specialistsjukhus
Flygbild från byggnationen av Högsbo specialistsjukhus. För att på bästa sätt utveckla framtidens sjukvård behöver flera kunskapsområden samverka, inte minst arkitektur, organisationsutveckling och e-hälsa. 

​​​​​​​​​

Foto: Västfastigheter, Sjukhusen i väster och Högsbo specialistsjukhus

Studenter är med och skapar framtidens vård

​​Dagens hälso- och sjukvårdssektor blir allt mer digitaliserad och teknikdriven. Hälsa är också ett område där Chalmers satsar stort. I kursen Here, there and everywhere – healthcare integrated in our everyday life and places samverkar studenter från olika program, lärare och branschaktörer med olika kompetensområden för att hitta nya lösningar på den globala hälso- och sjukvårdens utmaningar.
För att främja utvecklingen inom hälsosektorn behövs bidrag från olika kunskapsområden, inte minst gällande arkitektur, organisationsutveckling och e-hälsolösningar. 

– Chalmers har studenter som är starka inom de här tre områdena men det betyder inte att de automatiskt är bra på att samarbeta med varandra, de behöver få öva på det! Det var själva utgångspunkten när vi startade den här Trackskursen, berättar Patrik Alexandersson som är kursansvarig (Läs mer om Chalmers satsning Tracks i faktarutan).
sebastian rye, student
Chalmersstudenten Sebastian Rye deltog i höstas i första omgången av kursen Here, there and everywhere – healthcare integrated in our everyday life and places. Han läser idag sista året på Industriell ekonomi och skriver just nu sitt examensarbete där han undersöker hur användningen av artificiell intelligens på ett effektivt sätt kan organiseras inom sjukvården. 

– Jag hade egentligen fyllt min kvot av valbara kurser men kombinationen av sjukvård, multidisciplinärt arbete med blandade studentgrupper samt möjligheten att knyta kontakter ute i sjukvårdssektorn var lite för svår att motstå för mig. Det fick det bli en extra kurs helt enkelt.

Verkliga och aktuella utmaningar 

Tracks är en stor satsning på utbildning och nya lärandemiljöer som finansieras av Chalmersstiftelsen. Tracks valbara kurser ska komplettera studenternas program, introducera dem till nya ämnesområden och ge dem möjlighet till mer tvärdisciplinärt arbete. 

Trackskurserna är också uppkopplade mot den senaste forskningen och näringslivet. I denna kurs presenterades ämnesområdet tillsammans med representanter för det framväxande specialistsjukhuset i Högsbo och med Sahlgrenskas digitala FoUI-enhet (forskning, utveckling, innovation). Chalmers centrumbildning Centre for Healthcare Improvement (CHI) står också bakom kursen och även patienter har deltagit och gett feedback på studenternas projektarbeten.

Trackskurserna är tänkta att snabbt kunna anpassa sig för att möta aktuella utmaningar i arbetslivet och samhället, och ovan nämnda kurs är ett tydligt exempel på detta. Under våren 2020 började det nya coronaviruset spridas över världen och lärarna beslutade sig då för att inkludera ett case med fokus på pandemihantering i kursen, vilket inte var tänkt från början. Studenterna kunde välja på tre olika case att grupparbeta kring; pandemi, livshändelse cancer och ”virtual hospital”.

Caset som kallades Livshändelse cancer satte ljuset på att mer än bara vård av patientens sjukdomstillstånd behövs vid ett omvälvande cancerbesked. En frågeställning studenterna diskuterade var hur och med hjälp av vilka verktyg patienten och dess anhöriga kan stöttas på bästa sätt genom hela vårdkedjan. 

Virtual hospital och virtuell vård i allmänhet är ett aktuellt ämne inom sjukvården idag. Vård kan bedrivas i många former och behöver inte vara knuten till en vårdbyggnad. Åsa Holmgren, projektledare för vårdverksamhet och arbetssätt på Högsbo specialistsjukhus menar att fler tekniska lösningar behövs, men att de noga behöver undersökas – vilka lösningar är användningsbara inom vården? Till vad och när kan de tillämpas? 

– Genom att lära oss mer om hur olika tekniska lösningar kan möta behov i hälso- och sjukvården kan också formerna för hur vård bedrivs förändras. Ett exempel kan vara patientens möjlighet till att göra kontroller och mäta olika värden i hemmet som vården sedan kan följa upp och hantera, det kan exempelvis leda till att behov av förändring i läkemedelsdosering upptäcks snabbare. Studenterna i kursen imponerade med många insiktsfulla och nytänkande förslag i sina avslutningspresentationer! säger Åsa Holmgren.

Studenterna hade bland annat förslag på kontinuerliga mätningar av ett flertal hälsoparameterar hos patienter i hemmiljö. Detta är något man tror skulle kunna verka förebyggande, och ge patienten bättre kunskap om den egna hälsan samt bidra till mer gedigna beslutsunderlag för vårdgivaren. Även en ökad användning av Machine learning föreslogs, för att exempelvis kunna identifiera tidiga riskaparametrar för potentiell utveckling av cancersjukdom.
 
Hoppas få fler intresserade av hälso- och sjukvårdssektorn
När kursen Here, there and everywhere – healthcare integrated in our everyday life and places senast genomfördes deltog Chalmersstudenter från åtta olika program och till höstens kursomgång hoppas Patrik Alexandersson på fler.

– Vi hoppas att vår kurs kan hjälpa till att få upp kunskapen om och intresset för sjukvård hos arkitekt- och ingenjörsstudenter. Genom att medverka på kursen får studenterna en väldigt god insikt i sektorns utmaningar och logik, vilket är enormt positivt både för dem själva, Chalmers och för samhället i stort.

Sebastian Rye var redan innan kursstart intresserad av ämnet, och han tycker att möjligheten att välja en kurs baserat på eget intresse gav honom mycket på många plan. 

– Lärarna var alla otroligt engagerade och kunniga på området och guidade oss med tips genom hela kursen, samtidigt var det projektinriktat och mycket självstyre. Jag tyckte verkligen att kursen kompletterade mitt program bra, för i Trackskurserna får man applicera s​​aker man lärt sig på ett ämne som man själv är intresserad av. Det gör ju att kunskapen från tidigare kurser man läst fäster väldigt bra! 


Läs mer och ansök till kursen
Aktuella Trackskurser på Chalmers studentportalText: Julia Jansson
Bilder: Västfastigheter, Sjukhusen i väster, Högsbo specialistsjukhus, Sebastian Rye​

Visa ▼

Mer om Tracks, hälsa och teknik

Tracks finansieras av Chalmersstiftelsen och är en av de största satsningarna som har gjorts på utbildning under Chalmers 190-åriga historia. Ingenjörs- och arkitektutbildningar har historiskt organiserats per disciplin, maskinteknik, bioteknik och så vidare. Djup ämneskunskap är nödvändig för ett kvalitativt ingenjörsarbete, men studenterna behöver även få träna på att arbeta i tvärdisciplinära team, vilket de valbara Trackskurserna erbjuder både Chalmers studenter och alumner. Tracks utvecklar också Chalmers lärandemiljöer. Läs mer om Tracks

Centre for Healthcare Improvement (CHI) är en centrumbildning vid Chalmers tekniska högskola som bedriver forskning och utbildning inom förbättring, innovation och transformation av hälso- och sjukvård. Med hemvist vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation finns expertis inom ämnesområden som exempelvis kvalitetsutveckling, logistik, produktionsplanering, innovation och organisatoriskt lärande. Läs mer om CHI

Styrkeområde Hälsa och teknik - Chalmers satsar inom hälsoområdet både när det gäller forskning och utbildning. Förra året startades Chalmers styrkeområde Hälsa och teknik, som ett sätt att mobilisera och samordna arbetet för att bidra till lösningar av dagens hälsorelaterade samhällsutmaningar. Genom styrkeområdet samarbetar Chalmers nära med bland annat Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet för att utveckla ny teknik, kunskap och innovationer. Styrkeområdet samlar också Chalmers egna forskare för att kraftsamla inom områden som exempelvis prevention, rehab, diagnostik, sjukdomsbehandling och nya system för vård och hälsa. Läs mer om Styrkeområde Hälsa och teknik

Centrum för vårdens arkitektur (CVA) är ett nationellt centrum för utveckling och spridning av kunskap om vårdens fysiska miljö. CVA verkar aktivt inom forskning, samverkan, utbildning och nyttiggörande. 
Läs mer om CVA

Institutionen för elektroteknik
 bedriver forskning och utbildning inom områdena kommunikation, medicinsk teknik, antenner och optiska nätverk, system- och reglerteknik, signalbehandling samt elkraftteknik. Institutionen arbetar med hållbara och smarta lösningar för olika samhällsutmaningar. Läs mer om institutionen för elektroteknik

Högsbo specialistsjukhus är under byggnation och beräknas stå klart under 2023. Projektet ska stå för nytänkande och innovation och utmana befintliga former att bedriva hälso- och sjukvård. Omfattande verksamhetsutvecklingsuppdrag pågår för att utveckla metoder och framtida arbetssätt i god tid innan det nya sjukhuset står klart. Patienter och medarbetare är involverade för att tillsammans bygga upp framtida processer och arbetssätt. Läs mer om Högsbo specialistsjukhus

Digital FoUI-enhet är en del av Centrum för Digital Hälsa på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och utvecklar och undersöker hur nya digitala tekniker kan användas inom hälso- och sjukvård. De jobbar med digitaliseringsprojekt liksom att knyta kontakter med externa aktörer inom akademi och näringsliv. Läs mer om Digital FoUI-enhet
Källa: Se länkar ovan

Sidansvarig Publicerad: ti 13 apr 2021.