RISE vd Pia Sandvik och Chalmers rektor och vd Stefan Bengtsson skriver under avtalet.

Nytt strategiskt samarbete med RISE

Chalmers ingår ett strategiskt partnerskapsavtal med forskningsinstitutet RISE. I och med det fördjupas relationerna ännu mer kring forskning, utbildning och innovation.​
Avtalet undertecknades den 18 november av Chalmers rektor och vd Stefan Bengtsson och RISE vd Pia Sandvik. Chalmers och RISE har länge haft omfattande samarbeten med ett stort antal gemensamma forskningsprojekt, vetenskapliga publikationer och gemensam forskningsinfrastruktur såsom AstaZero.

– Med detta nya samarbetsavtal stärker vi vår gemensamma förmåga att långsiktigt och systematiskt bidra till att stärka näringslivets och samhällets förnyelse och konkurrenskraft, genom att initiera tvärsektoriella samarbeten som stimulerar innovation och utveckling av nya produkter, tjänster och processer, säger Stefan Bengtsson.

I och med partnerskapsavtalet ska Chalmers och RISE tillsammans utveckla forskning, utbildning och innovation brett inom ett stort antal fokusområden. Dit hör bland annat produktionsteknik, biobaserade material och självkörande fordon. Samarbetet ska också öka Chalmers och RISE synlighet internationellt.

– Sverige behöver skapa modeller för stärkt samverkan mellan institut och lärosäten och därmed öka vår internationella konkurrenskraft. Avtalet gör att vi bättre kan dra nytta av båda parternas kompetens för att möta samhällsutmaningarna. Målet är självklart fler gemensamma forsknings- och innovationsprojekt, säger Pia Sandvik.

Genom närmare samverkan kan parterna även få tillgång till fler forskare, vilket skulle öka den kritiska massan inom både forskning och utbildning liksom kompetensen och konkurrensförmågan. Inom Chalmers utbildning innebär samarbetet bland annat större möjligheter att utföra examensarbeten och projekt med RISE, vilket därmed möjliggör ett utökat utbyte med industrin. Det gör även att man kan inkludera fler praktiska, tillämpade moment i utbildningen. 

Från Chalmers sida är styrkeområdet Materialvetenskap värd för partnerskapet. Samarbetet kommer ytterst att styras via minst ett årligt strategiskt möte samt av en operativ grupp som träffas fyra gånger per år.

Text: Sophia Kristensson
Foto: Johan Bodell

Visa ▼

Om RISE

RISE Research Institutes of Sweden är ett statligt forskningsinstitut som samverkar med näringsliv, akademi och offentlig sektor för innovationsutveckling. Inom RISE samlas flera forskningsinstitut och ett hundratal testbäddar och demonstrationsmiljöer.
Källa: ri.se

Sidansvarig Publicerad: ti 19 nov 2019.