Chalmersportalen i vårsol.

Kvalitetskultur ger Chalmers bra omdöme från UKÄ

​I fem av sex områden uppfyller Chalmers Universitetskanslersämbetets krav på kvalitetssäkring av grundutbildning och forskarutbildning. Inom området jämställdhet bedöms vi behöva utveckla system för att systematiskt säkerställa jämställdhetsaspekter i planering och utformning av utbildningen för att nå ända fram. Det visar den granskning av kvalitetssäkringsarbetet för grundutbildning och forskarutbildning som UKÄ just avslutat.
Anna Karlsson-Bengtsson– Vi kan vara väldigt stolta över den fina utvärdering som vi har fått. UKÄ bedömer att det sätt som våra kvalitetssystem är integrerade i Chalmers utbildningar är funktionellt och gagnar oss och våra studenter väl, men visar också på att vi behöver ha en bättre systematik i hur vi arbetar med jämställdhet, säger Anna Karlsson-Bengtsson, som är vicerektor med ansvar för grundutbildningen och livslångt lärande.
 
UKÄ:s bedömargrupp konstaterar att Chalmers har ett välutvecklat och ändamålsenligt kvalitetssystem, med en hög ambitionsnivå, som säkerställer kvaliteten i utbildningarna. De lyfter särskilt fram det faktum att arbetet med att kvalitetssäkra utbildningarna är integrerat med högskolans övriga processer och strukturer, vilket ger en holistisk syn på strategisk planering, prioritering och uppföljning.

Utbildning utifrån studenternas behov

Grundutbildningens organisation, där utbildningsprogrammen beställer kurser och institutionernas lärare levererar dem, får också ett positivt omdöme av bedömargruppen. Det gör att kurserna beställs utifrån ett studentperspektiv med studenternas behov i fokus.
 
Bedömargruppen lyfter också fram att införandet av fakultetsmodellen, som gör att lärare får möjlighet att både undervisa och forska, säkerställer ett nära samarbete mellan utbildning och forskning. Modellen gör både att forskningsaktiva lärare deltar i undervisningen och att kursplaner och kursinnehåll uppdateras utifrån den forskning som pågår på Chalmers.

Forskarutbildningen

Anders PalmqvistKvalitetssäkringsarbetet i forskarutbildningen präglas av att varje doktorand har en individuell studieplan, vilket skiljer sig från upplägget inom grundutbildningen. Systematik i kvalitetsarbetet uppnås genom att förutsättningar, examensmål och arbetsordning för doktoranderna utformas och uppdateras centralt inom forskarutbildningsnämnden där doktorandsektionen och institutionernas viceprefekter medverkar. Ytterligare kvalitetssäkring sker inom nätverket av forskarskolornas studierektorer där erfarenheter av utmaningar och möjligheter utbyts. En god tillgång till tillräckliga resurser för att anställa doktorander och det långsiktiga arbetet med att stötta och kompetensutveckla handledare i forskarutbildningen bidrar till att säkerställa hög kvalitet.
 
– Det är mycket positivt att våra processer för kvalitetsarbete bedöms hålla god kvalitet. Chalmers har en mycket välutvecklad kvalitetskultur som bärs av våra medarbetare på alla nivåer inom utbildningen och det är glädjande att vi nu får kvitto på det, säger Anders Palmqvist som är vicerektor för forskning och forskarutbildning.

Jämställdhet ett utvecklingsområde

När det kommer till jämställdhet konstaterar bedömargruppen att Chalmers har rutiner och processer för att säkra att jämställdhetsperspektivet finns med när utbildningarna genomförs. Däremot behövs ett tydligare arbetssätt för att inkludera jämställdhet vid den kontinuerliga utvecklingen av alla utbildningars innehåll och utformning.
 
Arkitektutbildningen lyfts fram som ett gott exempel och de stora satsningar på jämställdhet som Chalmers startat de senaste åren är en tillgång i arbetet. Andra goda exempel som nämns är bland annat uppföljning av likabehandling i kursvärderingarna, insatser för en jämnare könsbalans i lärarkåren och uppföljning av inkluderande arbetssätt i grupparbeten.

Delaktighet, engagemang och ansvar

Sammantaget har Chalmers, konstaterar bedömargruppen, systematiska processer som uppmuntrar såväl lärare som övrig personal samt studenter och doktorander till delaktighet, engagemang och ansvar. Det finns tydliga och välfungerande rutiner som ger både studenter och doktorander goda förutsättningar att påverka sin utbildning och ett väl utvecklat system för samverkan med näringsliv och omvärld.  Chalmers säkerställer också att utbildningarna utvecklar studenters och doktoranders beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
 
– Kvalitetsarbetet i utbildning och forskarutbildning är alltid pågående. Nu har vi fått ett kvitto på att vårt sätt att arbeta är riktigt bra – och det är ju en god utgångspunkt, bland annat för vårt arbete med jämställdhet, säger Anna Karlsson-Bengtsson.

Läs mer:
 

Text: Anita Fors
Foto: Johan Bodell/ Chalmers

Sidansvarig Publicerad: to 02 apr 2020.