Solpaneler på Chalmers kraftcentral
Solpaneler på Chalmers kraftcentral.​

Halverad energiförbrukning för Akademiska hus

​Akademiska hus byggnader på Chalmers campus har halverat sin energiförbrukning – fem år innan målet skulle vara nått.
Mängden levererad energi till Akademiska Hus lokaler på Chalmers områden nådde nyligen en halvering jämfört med år 2000, och är nu under 120 kWh per kvadratmeter.
Akademiska Hus har en nollvision för sitt klimatavtryck, som ska uppnås genom en klimatneutral intern verksamhet och fastighetsdrift till 2025, och på Chalmers uppnåddes alltså den siffran fem år ”för tidigt”.

Flera energibesparande åtgärder
Målet på 120 kWh per kvadratmeter innefattar både fastighetsenergin och den energi som används i undervisning och forskning på Chalmers. För att nå fram till målet har flera energibesparande åtgärder gjorts på campus, som till exempel användning av biobränslen, egenproducerad fjärrkyla, effektiv värmeåtervinning, installationer av behovs- och närvarostyrd ventilation och belysning, smarta styr- och övervakningssystem samt solceller.
– Denna minskade klimatbelastning är mycket glädjande även för oss, och helt i linje med ambitionerna i Klimatramverket och de mål vi har satt i Chalmers klimatstrategi om ökad energieffektivitet och tydligare energistatistik för verksamheten, säger Fredrik Hörstedt, Chalmers vicerektor för nyttiggörande, med samordningsansvar för hållbar utveckling.

Klimatramverket, som Chalmers och en stor del av landets lärosäten har anslutit till, ska bland annat leda till att lärosätena minskar klimatpåverkan från sina egna verksamheter.


Text: Erik Krång
Bild: Johan Bodell

Publicerad: ti 23 jun 2020.