Dekorativ bild.

Chalmers växlar upp för klimatet

Chalmers tar nu ytterligare ett stort kliv för att befästa sitt arbete för klimatet. Med hjälp av en ny klimatstrategi ska universitetets utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten halveras till år 2030, med målet att nettoutsläppen till år 2045 ska vara nere på noll.
Chalmers har utbildat och forskat inom miljövetenskap i över 40 år, och sedan 2008 är universitetets vision ”För en hållbar framtid”. Som ett led i att befästa visionen lanseras nu Cha​lmers klimatstrategi​, som innehåller sju kraftfulla åtgärdsområden för att minska utsläppen från den egna verksamheten, med målet att nettoutsläppen till år 2045 ska vara nere på noll. 

Chalmers har tidigare, tillsammans med KTH initierat Klimatramverket för svenska lärosäten, där de 37 universitet och högskolor som har skrivit under förbinder sig att till år 2030 ha genomfört åtgärder i linje med Parisavtalets så kallade 1,5-gradersmål. 

Grundlig kartläggning
Den nya strategin tar avstamp i Klimatramverket och genom att först göra en grundlig kartläggning, har Chalmers lokaliserat de områden inom verksamheten med störst potential att reducera utsläppen av växthusgaser. 

– Samtidigt som vårt främsta bidrag till den nödvändiga samhällsomställningen naturligtvis är vår forskning – att våra resultat sprids och nyttiggörs i samhället och att studenter tar med sig kunskaperna till sina framtida arbetsplatser – ska vi ju själva också leva som vi lär, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson. Så att genom att också nagelfara vår egen verksamhet vill vi bli en föregångare i hur ett lärosäte kan minska sin egen klimatbelastning. 

Forskare, ledningsgrupp, studenter och anställda har fått komma med egna åtgärdsförslag och därefter har inriktningen och handlingsplanen för strategin utgått ifrån de insatser som har störst möjlighet att bidra till verklig effekt. Varje område är dessutom kartlagt gentemot FN:s globala hållbarhetsmål, för att identifiera såväl synergier som konflikter med Agenda 2030. 

Vill inspirera andra
– Vår klimatstrategi visar hur vi ska minska vår egen klimatbelastning och bidra till att hindra den globala uppvärmningen, säger Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande med samordningsansvar för hållbar utveckling. Vi strävar efter att vara transparenta med hur vi planerar och uppfyller våra strategiska ansatser och mål, med hopp om att inspirera även andra att ställa om. Därför kommer vi löpande att ge tillgång till de IT-verktyg som vi tar fram, samt beskriva de arbetssätt som vi väljer för att minska vår klimatbelastning.  

Som ett led i att ytterligare synliggöra Chalmers engagemang i klimatfrågan finns nu dessutom den nya ingången Chalmers för klimatet på startsidan chalmers.se. Den leder till exempel på forskning och experter, nyttiggörande och utbildning från Chalmers som på olika sätt bidrar till omställningen av samhället som helhet, samt till arbetet med att minska de egna utsläppen. 

Text: Helena Österling af Wåhlberg / Johanna Wilde 

Publicerad: on 16 sep 2020.