Publicerad: to 02 jan 2014.

Chalmers sticker ut i granskning av utbildningar

Resultatet av Universitetskanslersämbetets stora granskning av svenska teknik- och ingenjörsutbildningar är nu offentliggjort. Chalmers sticker ut i utvärderingen, med mycket hög kvalitet på 16 av 45 utbildningar. Ingen av ingenjörsutbildningarna får omdömet bristande kvalitet.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har precis avslutat den mest omfattande utvärderingen av högre utbildning som gjorts hittills. Kvaliteten på drygt 360 teknik- och ingenjörsutbildningar har utvärderats. De har sedan fått ett av tre omdömen; mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.

Chalmers intar särställning
Enligt UKÄ intar Chalmers en särställning med sina positiva resultat. Sex av de 19 svenska civilingenjörsutbildningar som får omdömet mycket hög kvalitet finns vid Chalmers.

”Ett sannolikt skäl till framgången är att Chalmers tekniska högskola har haft en klar idé om Bolognareformen och konsekvent anpassat sina utbildningar inom ramen för den”, skriver de sex ordförandena i UKÄ:s bedömargrupper i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Av de granskade svenska utbildningarna bedöms 14 procent ha mycket hög kvalitet och 56 procent hög kvalitet, medan 30 procent har bristande kvalitet. Motsvarande siffror för Chalmers del är 36 procent med mycket hög kvalitet, 60 procent med hög kvalitet och 4 procent med bristande kvalitet.

Duktiga studenter, engagerade lärare
Maria Knutson Wedel, vicerektor för grundutbildningen på Chalmers, säger att det är väldigt glädjande att Chalmers har så många duktiga studenter, och så många engagerade lärare som hjälper dem att nå examensmålen.
Och hon lyfter fram flera positiva delresultat.

– En av de utbildningar som sticker ut i den här fantastiska floran av resultat är vår femåriga utbildning i kemiteknik. Där får både kandidat-, master- och civilingenjörsdelarna omdömet mycket hög kvalitet. Det är extra roligt, eftersom arbetsmarknaden är god för dessa grupper, och vi behöver utbilda fler kemister i Sverige. Jag hoppas att det här resultatet leder till att fler väljer en utbildning inom kemi, säger Maria Knutson Wedel.

Yrkesutbildningarna når målen
Andra positiva delresultat som hon nämner är att alla Chalmers yrkesutbildningar når målen, och att det allra nyaste högskoleingenjörsprogrammet bedöms hålla mycket hög kvalitet – den utbildningen inom ekonomi och produktionsteknik har bara funnits i några år.

Två masterprogram får omdömet bristande kvalitet
Två utbildningar på Chalmers har fått omdömet bristande kvalitet; masterutbildningarna inom datateknik och informationsteknik.

– När vi ser på resultaten i detalj, visar det hur svårt det trots allt är att genomföra Bolognareformen, säger Maria Knutson Wedel. Alltså att utforma en femårig utbildning som leder till tre olika examina. Men vi ser samtidigt att kandidat- och civilingenjörsdelarna inom samma utbildningar får omdömena hög eller mycket hög kvalitet. Därför tvivlar vi inte på att vi kan komma tillrätta även med masterdelarna. Dessutom kan vi ju hämta inspiration från andra chalmersutbildningar som har lyckats på alla nivåer.

Nu börjar arbetet med att analysera alla resultat i detalj, för att sedan vidta åtgärder i de fall där det behövs. Lärosätena har ett år på sig att åtgärda de utbildningar som har fått omdömet bristande kvalitet.

Text: Johanna Wilde
Foto: Oscar Mattsson, Peter Widing och Jan-Olof Yxell
Diagram: Karin Ekman 
Resultaten för Chalmers >>>
Utbildning och omdöme:
Automation och mekatronik, kandidat: Hög kvalitet
Maskinteknik, kandidat: Hög kvalitet
Teknisk design, kandidat: Hög kvalitet
Bioteknik, kandidat: Mycket hög kvalitet
Kemiteknik, kandidat: Mycket hög kvalitet
Kemiteknik med fysik, kandidat: Mycket hög kvalitet
Datateknik, kandidat: Mycket hög kvalitet
Informationsteknik, kandidat: Hög kvalitet
Elektroteknik, kandidat: Hög kvalitet
Teknisk fysik, kandidat: Mycket hög kvalitet
Samhällsbyggnadsteknik, kandidat: Hög kvalitet
Arkitektur och teknik, kandidat: Hög kvalitet
Industriell ekonomi, kandidat: Hög kvalitet
Maskinteknik, master: Mycket hög kvalitet
Teknisk design, master: Mycket hög kvalitet
Bioteknik, master: Hög kvalitet
Kemiteknik, master: Mycket hög kvalitet 
Energi- och miljöteknik, master: Mycket hög kvalitet
Datateknik, master: Bristande kvalitet
Informationsteknik, master: Bristande kvalitet
Elektroteknik, master: Hög kvalitet
Teknisk fysik, master: Hög kvalitet
Automation och mekatronik, master: Hög kvalitet
Samhällsbyggnadsteknik, master: Hög kvalitet
Industriell ekonomi, master: Hög kvalitet
Designingenjör, högskoleingenjör: Hög kvalitet
Maskiningenjör, högskoleingenjör: Hög kvalitet
Kemingenjör, högskoleingenjör: Hög kvalitet
Dataingenjör, högskoleingenjör : Hög kvalitet
Elektroingenjör, högskoleingenjör: Hög kvalitet
Mekatronikingenjör, högskoleingenjör: Hög kvalitet
Byggingenjör, högskoleingenjör: Hög kvalitet
Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör: Mycket hög kvalitet
Maskinteknik, civilingenjör: Mycket hög kvalitet
Teknisk design, civilingenjör: Mycket hög kvalitet
Bioteknik, civilingenjör: Mycket hög kvalitet
Kemiteknik, civilingenjör: Mycket hög kvalitet
Kemiteknik med fysik, civilingenjör: Hög kvalitet
Datateknik, civilingenjör: Hög kvalitet
Informationsteknik, civilingenjör: Mycket hög kvalitet
Automation och mekatronik, civilingenjör: Hög kvalitet
Elektroteknik, civilingenjör: Mycket hög kvalitet
Teknisk fysik, civilingenjör: Hög kvalitet
Väg och vatten, civilingenjör: Hög kvalitet
Industriell ekonomi, civilingenjör: Hög kvalitet

Fakta om de olika examina och programmen
Man kan behöva hjälp att tolka vad de olika examina betyder och hur de kopplar till program. 
Det är fyra olika examina som utvärderats - två generella och två yrkesexamina:
• Kandidat
• Master
• Högskoleingenjör
• Civilingenjör

Varje examen har bestämda mål, definierade i Examensordningen (en bilaga till Högskoeförordningen). Det är mot den som högskolornas rätt att utfärda respektive examen prövas.

Idag får man en högskoleingenjörsexamen om man går ett högskoleingenjörsprogram. I det fallet är examen som utvärderats samma som programmet. Man ska alltså titta på resultatet för högskoleingenjör.

Om man är antagen till ett civilingenjörsprogram så kan man få ut tre examina: kandidat, master och civilingenjör. Kandidatexamen är frivilligt att ta ut, men de tre första åren räcker för att få ut den examen. Masterexamen får man lov att ta ut tillsammans med civilingenjörsexamen och nuförtiden går alla civilingenjörsstudenter ett masterprogram, som de två avslutande åren på ett civilingenjörsprogram. Alla Chalmers civilingenjörsutbildningar liksom arkitektutbildningen är organiserade som ett treårigt kandidatprogram + ett tvåårigt masterprogrem, som en anpassning till Bolognareformen.


Chalmers ligger på "topp 3" när det gäller både andelen examina med mycket hög kvalitet, och lägst andel examina med bristande kvalitet.


Fakta om utvärderingen >>>
Universitetskanslersämbetet granskar all högskoleutbildning utifrån hur studenterna, och därmed utbildningen, når de examensmål som är formulerade i högskoleförordningen. Utvärderingarna genomförs alltid av en grupp kolleger, en så kallad peer review, med representanter från akademin, yrkeslivet och studenter. För de 364 teknikutbildningarna vid 24 lärosäten som granskningen omfattat har drygt 200 bedömare varit inblandade, varav nästan hälften har varit professorer. Över 4 000 examensarbeten har granskats.
De utbildningar som har fått omdömet bristande kvalitet får nu sina examenstillstånd ifrågasatta. De berörda universiteten och högskolorna har ett år på sig att åtgärda bristerna. Om bristerna kvarstår efter uppföljningen om ett år förlorar lärosätet sitt examenstillstånd.

Publicerad: to 02 jan 2014.