Chalmers hedersdoktorer 2011

Kathryn E. Hare, professor i matematik vid University of Waterloo, Canada, Mathias Uhlén, professor i bioteknik vid KTH och Ingemar Andersson, teknologie licentiat med en lång karriär inom Göteborg Energi, har utsetts till hedersdoktorer vid Chalmers.
Kathryn E. Hare, professor i matematik vid University of Waterloo, Canada, promoveras till hedersdoktor för sin framstående breda och djupa forskning inom klassisk och abstrakt harmonisk analys. Hennes viktigaste arbeten är studier av interpolationsmängder relaterade till den så kallade osäkerhetsprincipen, som preciserar det välkända förhållandet att en signal inte kan vara både tidsbegränsad och bandbegränsad. Detta sätter gränser för hur snabb och effektiv signalöverföring man kan åstadkomma. I övrigt spänner hennes forskning från faltningsoperatorer och maximalfunktioner till energier och fraktala dimensioner hos mått, i klassiska och ickekommutativa sammanhang. Hon är också en engagerad lärare som inspirerar studenter att forska inom harmonisk analys. Utöver forskning och undervisning har hon varit redaktör för internationella tidskrifter.
 


Kathryn E. Hare har sedan länge samarbetat med forskare på Matematiska vetenskaper vid Chalmers. Genom henne har flera Chalmersmatematiker etablerat fruktbara kontakter med University of Waterloo som lett till gemensamma upptäckter. Läsåret 2000/2001 tillbringade hon i Göteborg som gästprofessor. Hennes entusiasmerande personlighet gav då inspiration åt både kolleger och många studenter.
 
 
 

Mathias Uhlén, professor i bioteknik vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, är en framstående forskare inom bioteknik och området proteomik, dvs. storskalig kvantitativ analys av proteiner, där han idag anses som en av världens främsta.
 
Mathias Uhlén nomineras till hedersdoktor för sin viktiga och innovativa forskning inom bioteknikområdet. Hans excellenta förmåga att koppla samman ingenjörskonst och biologisk vetenskap har lett till flera nyskapande bidrag till forskningsområdena genomik och proteomik – bland annat pyrosekvensering som idag används för kommersiell genomsekvensering, och nya antikroppstekniker som har möjliggjort området proteomik. Hans upptäckt och kloning av protein A har haft stor påverkan på biotech-industrin då det har möjliggjort produktion av nya proteiner med hög renhet. Mathias Uhlén står som uppfinnare på många patentansökningar och har startat flera företag.
 


Mathias Uhlén har under många år haft en nära koppling till Chalmers och var under flera år medlem i Chalmers Biocentrums rådgivande kommitté. Han har också haft en nyckelroll i arbetet med att ta fram en strategi för livsvetenskap/bioteknik på Chalmers. För närvarande är han rådgivare åt Styrkeområdet i Livsvetenskap, framförallt med målsättning att närmare koppla samman Chalmers och KTH inom bioteknikområdet.
 
 
 


Ingemar Andersson är teknologie licentiat och har haft en lång karriär inom Göteborg Energi där han tillhörde företagsledningen i flera decennier. Efter sin pensionering 2005 tjänstgjorde han en tid som chef för avdelningen Elteknik på Chalmers.
 
Ingemar Andersson promoveras till hedersdoktor för sina insatser för Chalmers och svensk elkraftindustri. Med sin forskarbakgrund inom elkraft på KTH blev det naturligt att han i sina ledande befattningar inom Göteborg Energi även tog en ledande roll inom elkraft-branschens olika organ och han kan sägas ha varit dess tekniske ambassadör från 1970-talets mitt till millennieskiftet – nationellt såväl som internationellt. Inom Göteborg Energi har han förutom själva elnätet även ansvarat för forskningsfrågor och därmed varit en viktig diskussionspartner för Chalmers.
 


I början av 2000-talet fanns ett starkt hot att elkraftsutbildningen skulle avvecklas vid Chalmers. Ingemar Andersson åtog sig då framgångsrikt uppdraget att skapa förutsättningar för en livskraftig elkraftsutbildning. Därmed grundlade han förutsättningarna för att Chalmers även i fortsättningen kan behålla sin historiskt starka roll inom elkraftområdet. Det som kännetecknat Ingemar Anderssons engagemang för forskning och utveckling är förmågan att övertyga om att elsystemet inte är färdigutvecklat, under tider då det har varit den allmänna uppfattningen. Hans engagemang och insatser för elkraften i Sverige är ett föredöme för kommande generationer.
 
 

 

Mer information om årets pristagare:

 
Katarina Manfredsson, katarina.manfredsson@chalmers.se, 031-772 2587
 
 

Fakta hedersdoktorer:

Teknologie hedersdoktorat vid Chalmers tekniska högskola ges som ett erkännande för en mycket framstående och djupgående yrkesprestation med anknytning till Chalmers ämnesmässiga kompetensområden. Det bör även sedan tidigare finnas ett kontaktnät mellan den som utnämns till teknologie hedersdoktor och Chalmers. Fakultetsrådet utser teknologie hedersdoktorer vid Chalmers.
 
Hedersdoktoratet delas ut vid promotionen varje år, som 2011 hålls den 7 maj.
 
 

Sidansvarig Publicerad: ti 15 mar 2011.