Sidansvarig Publicerad: ti 24 jan 2012.

Chalmers deltar i Göteborg Wind Lab

Sveriges största vindkraftverk uppförs nu på Risholmen i Arendal. Satsningen är ett samarbete mellan Göteborg Energi, SKF och Chalmers och innebär en unik möjlighet för Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum att forska kring vindkraft i havsbaserad miljö.

Göteborg Wind Lab, som satsningen kallas, är Göteborgs egen testarena för hållbar energiproduktionsteknik där lokala vindkraftsintressenter bedriver forskning och utveckling inom vindkraft. Göteborg Energi äger och driftar, General Electrics tillverkar och levererar delar, SKF tillverkar kullager till vindkraftverket och Chalmers forskar kring vindkraftsteknik.

Svenskt Vindkrafts Tekniskt Centrum stöttar med kunskap
Chalmers är direkt engagerade i projektet genom Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC) som bildades 2010 för att stödja svensk industri med kunskap inom vindkraftens konstruktionsfrågor. Bakom centrat finns Energimyndigheten och industrierna ABB, DIAB, GE, Göteborg Energi, Marström Composite, Semcon, SKF, Triventus Service och WindVector samt Chalmers tekniska högskola. Forskningen inom SWPTC bedrivs i fem temagrupper: Elkrafts- och styrsystem, Turbin och vindlast, Mekanisk kraftöverföring och systemoptimering, Bärande struktur och fundament samt Underhåll och tillförlitlighet.

Målet är att skapa mer vindkraftstillverkning i Sverige och Chalmers uppgift är att stötta med kunskap. Unikt är att kunna jobba med hela vindkraftverket, inte bara med eltekniska utan även mekaniska och aerodynamiska aspekter.
 
Värdefulla mätdata från vindkraftverk i havsmiljö
Merparten av den mät- och maskindata som behövs till forskningsprojekten inom centrat kommer att komma från det nya verket i Arendal. Den koppling som mätdata ger med ett verkligt vindkraftverk är synnerligen värdefull för forskningen. Dessutom är vindturbinen designad för att ha låga drift- och underhållskostnader i havsmiljö vilket utgör en intressant möjlighet att forska på havsbaserad vindkraft – på land.

Forskningsprojekten förväntas bidra till att vindkraftverken blir lättare och därmed billigare att tillverka. Vidare kan forskningen leda till att förebyggande underhåll kan införas på vindkraftverk och därigenom öka produktionen och säkerheten hos verken.
 
Världsunik anläggning för ökad tillförlitlighet
Tack vare parternas samarbete kommer förutom forskningen på verket, även en världsunik så kallad HVDC-anläggnng, att placeras i anslutning till det nya vindkraftverket. Detta ger ett unikt tillfälle för provning vid olika nätförhållanden som vindkraftverk kan utsättas för och simulera av olika elnätsfel. Denna kunskap kan leda till att tillförlitligheten för vindkraftverk kommer att öka, och då speciellt deras förmåga att motstå störningar på elnätet.
 
Text: Sara Boije, 031-772 83 28
Bild: Göteborg Energi

Mer info:
Göteborg Wind Lab
 

Sidansvarig Publicerad: ti 24 jan 2012.