Verksamheten i Chalmers Professional Education AB avvecklas

Covid-19-pandemin har lett till en snabbt vikande marknad för uppdragsutbildning, vilket även har drabbat Chalmers Professional Education AB.  Styrelsen för Chalmers tekniska högskola har därför beslutat att avveckla verksamheten i dotterbolaget. Pågående utbildningsuppdrag kommer att genomföras som planerat.
Chalmers Professional Education AB är ett helägt dotterbolag till högskolan som bildades 2010, och som sedan dess erbjudit uppdragsutbildning, främst finansierad av näringslivet. 

På grund av kraftigt försämrade marknadsförutsättningar, som en följd av covid-19-pandemin, har verksamheten snabbt hamnat i en ekonomiskt utsatt situation. Eftersom efterfrågan inte förväntas återgå till en bärkraftig nivå i närtid har styrelsen för Chalmers tekniska högskola fattat beslut om att avveckla verksamheten i Chalmers Professional Education AB. Alla anställningar och konsultuppdrag kommer som en konsekvens av detta att avslutas. Pågående uppdragsutbildningar genomförs som planerat. 

– Marknadsläget har tvingat oss till den här snabba omställningen som tyvärr drabbar de anställda i bolaget, säger Kent Viitanen, styrelseordförande i Chalmers Professional Education.

Samtidigt som uppdragsutbildning finansierad av näringslivet minskar drastiskt ökar statens satsningar på livslångt lärande för att möta samhällets behov av fort- och vidareutbildning. De statligt finansierade utbildningssatsningarna kommer att hanteras inom ramen för högskolans utbildningsuppdrag.

– Under pandemin ser vi att regeringen välkomnar Chalmers förmåga inom fort- och vidareutbildning, och önskar att vi bidrar i ökad utsträckning. Vi svarar upp mot detta, liksom önskemålen att vi utökar antalet platser på våra grundutbildningar inom bristyrken, säger Anna Karlsson-Bengtsson , vicerektor för utbildning och livslångt lärande.

Text: Christian Borg


Sidansvarig Publicerad: må 15 jun 2020.