Bästa examensarbete i bostadsarkitektur 2023 har utsetts

Bild 1 av 1
Collage nominerade exjobb

Centrum för bostadens arkitekturs (CBA) pris till bästa examensarbete inom bostadsarkitektur delades ut vid Bostadsdagen på Chalmers i Göteborg den 16 november.

Var och en av arkitektskolorna i Stockholm, Göteborg, Lund och Umeå hade nominerat ett arbete var och en jury med representanter från dessa fyra skolor bedömde och rangordnade dem. Juryn var i år imponerad av de nominerade exjobbens bredd och djup och hur studenterna även pekat ut nya roller för arkitekter. Arbetena visar på innovativa planlösningar, kritiskt tänkande och en förståelse för dagens svåra och ibland motsägelsefulla förutsättningar som bostadsritande arkitekter.

Första pris gick till Hugo Lindbergs arbete "Livet i byggbarackerna" från KTH, där han undersökt villkoren för gästarbetare vid Northvolts batterifabrik i Skellefteå och som resulterat i en katalog av förändringar och förbättringar i bostadsmiljön. Andra pris gick till Kerstin Stahre och Beatrice Wallén, CTH, för exjobbet "Built-Interior: An exploration of housing qualities of a living box". Slutligen gavs ett delat tredjepris till Sarah Badalinezhad LTH för "Modular housing adaptable to social trends" och till Anton Magnusson, UMA, för "A Room of One's Own - Make room for your inner needs"

Samtliga pristagares examensarbeten kan läsas digitalt om man googlar på författaren och titeln. Priset består av diplom och en total prissumma på 15 000 kr som fördelas mellan nominerade förslag.

Nominerade: 

1:a pris, Hugo Lindberg – Livet I byggbarackerna / Construction Site Living (KTH) 

Hugo Lindberg undersöker byggbarackboendets arkitektoniska möjligheter och tillkortakommanden i sitt examensarbete. Northvolts Camp Skellefteå Albatros dekonstrueras och utvecklas i projektet genom kopplingar till klosterlivets reducerade men meningsbärande livsförhållanden, analysverktyg utvecklade från Karel Teiges och Hannes Meyers boendestudier, och jämförelser med andra små bostäder som attefallshus, fängelser, asylboende och studentbostäder. Lindbergs inlevelsefulla studie av boendeförhållanden blottar barackarkitekturens brister och utvecklingspotential. En katalog av förändringar och förbättringar i livsmiljön redovisas till slut genom modellbilder och ritningar med allt ifrån gemensamma terrasser och bredare sängar för socialt umgänge till en löplina för hunden. 

Projektet redovisas som en väl format och formulerat manifest med ambition och relevans inspirerad av Aureli men som också påminner om Steven Holl’s Pamphlet Architecture från 1982, fast förankrad i vår samtid.  

2:a pris, Kerstin Stahre & Beatrice Wallén - BUILT-INTERIOR: An exploration of housing qualities of a living box (Chalmers) 

Kerstin Stahre & Beatrice Wallén tar sig an ett angeläget ämne: flexibla bostadslösningar för små lägenheter utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Deras gestaltade förslag visar på möjligheterna att lösa alla installationsberoende funktioner i en rumsmodul, möjlig att förtillverka i KL-trä och plywood. Denna modul används sedan som rumsskapande objekt i planlösningarna, och minskar behovet av andra innerväggar. Arbetet grundar sig på redovisade studier av referensprojekt, både svenska och utländska. Det framtagna konceptet skulle kunna tillämpas både vid nyproduktion och vid renovering eller ombyggnad, vilket illustreras med exempel där de placerat modulen i befintliga planlösningar från olika tidsepoker.  

Förslaget är synnerligen vackert presenterat i en professionellt utformad rapport. 

Delat 3:e pris, Sara Badalinezhad - Modular housing adaptable to social trends (Lund) 

Sara Badalinezad har presenterat ett väl undersökande examensarbete om alternativa sätt att planera och utforma bostäder utanför de traditionella hushållssammansättningar. Hon utgår från olika sociala sammanhang med varierande behov av bostadens användande som hon menar är viktiga i både nutid och framtid. Arbetet visar strategier för hur dessa bostäder kan utformas utifrån behoven av kombination av boende och arbete, kollektiva inslag i boendet och om temporalitet, dvs behov av att kunna förändra bostaden över tid givet nya sociala sammanhang.  

Examensarbetet är pedagogiskt framställt med en väl utförd kombination av text, diagram, ritningar, modeller och skisser. Hon visar också väl hur ett strukturellt byggnadssystem på ett flexibelt sätt kan anpassas efter de olika parametrar hon undersöker.  

Delat 3:e pris, Anton Magnusson – A Room of One's Own – make room for your inner needs (UMA) 

Vilka rum och rumsligheter behöver du i ditt svenska hem? Det är den centrala frågan som Anton Magnusson utforskar genom en studie av bostadsutställningar i Sverige, svensk bostadsstandard och designexperiment. Projektet omprövar den traditionella planlösningen av bostäder som är en konsekvens av den svenska bostadsstandarden och introducerar en dubbelsidig, roterande vägg som en ny tektonisk komponent. Genom att göra detta skapas nya relationer mellan privata och kollektiva funktioner inom bostaden och mellan enheter, vilket öppnar för nya sätt att använda hemmet. 

Projektet är en rumslig tolkning av det moderna hemlivet byggt på traditionen med bostadsutställningar. Förslaget skapar rumsliga lösningar för olika scenarier: till exempel att arbeta hemifrån, delad vårdnad om barn, generationshushåll eller helt enkelt behovet av "A Room of One's Own.” 

2023 Jury: 

Tomas Tägil och Per-Johan Dahl – Lund 

Anna Braide och Kaj Granath – Chalmers 

Daniel Movilla Vega och Mette Harder – UMA 

Erik Stenberg – KTH