Uttalande från Chalmers med anledning av manifestationer på campus

Bild 1 av 1
Chalmersportalen

Kriget mellan Israel och Hamas har resulterat i ett stort mänskligt lidande och det är plågsamt att bevittna det som sker. Våra tankar går till alla som drabbas.

Situationen väcker starkt engagemang hos många, även här på Chalmers. Det ser vi bland annat på den nu pågående manifestationen på vårt campusområde som liknar det som sker på flera andra högskolor och universitet runt om i landet. Att människor engagerar sig är positivt och viktigt.

Chalmers understryker vikten av och värnar yttrandefrihet och akademisk frihet. Fredliga demonstrationer under lagliga former är varje samhällsmedborgares rätt och även studenter och personal på universitet och högskolor har rätt att framföra sina åsikter.

Svenska universitet och högskolor ska inte låta sig påverkas av externa påtryckningar. Det innebär att Chalmers som universitet förblir neutralt i utrikespolitiska frågor, särskilt om nationen eller regeringen inte tagit ställning, vilket främjar en öppen och inkluderande akademisk miljö för medarbetare, studenter och intressegrupper. 

Forskare har själva frihet att besluta hur och vem de samarbetar med under de lagar och förordningar som fastslagits av riksdag och regering. Det kan innebära att de genom utbyten och samarbeten också verkar i regioner där det råder krig eller konflikt.

Det är av vikt att den pågående manifestationen fortsätter i samma respektfulla ton. Studenters och anställdas trygghet och arbetsmiljö har högsta prioritet. Det är därför en viktig uppgift att skapa förutsättningar för såväl trygghet som rätten att uttrycka sina åsikter.

Frågor och svar

Har Chalmers bytt inställning till manifestationer?

De manifestationer som ägde rum förra hösten skapade en otrygg arbets- och studiemiljö och ett temporärt förbud mot manifestationer infördes. Så länge manifestationen inte stör vår verksamhet eller skapar en otrygg miljö ser vi studenters engagemang som en stark och positiv kraft. Men engagemanget måste vägas mot att campus är en plats där vi arbetar och studerar och där många röster och åsikter ska kunna ta plats samtidigt på ett tryggt sätt.

Är det tillåtet att sätta upp tält på campus? 

Tillståndsfrågan prövas av polisen, inte av Chalmers, trots att manifestationen sker på campus. Polisen känner till att det har satts upp tält. Synpunkter från enskilda på tältandet lämnas till polisen.  

Vad gäller inne i Chalmers lokaler och för affischering på området? 

Yttrande- och demonstrationsfriheten gäller över hela campus, även i lokaler som är öppna dagtid och tillgängliga för både studenter och allmänhet. Om manifestationer eller affischering sker i en omfattning eller på ett sätt som stör verksamheten kommer Chalmers att rådgöra med polisen
Svenska universitet och högskolor ska inte låtas sig påverkas av påtryckningar. Det innebär att Chalmers förblir neutralt i utrikespolitiska frågor, särskilt om nationen eller regeringen inte tagit ställning. Vi är av åsikten att det främjar en öppen och inkluderande akademisk miljö.

Vad gör jag om jag känner oro eller otrygghet?

Tala med din programansvarige om du är student eller din närmaste chef om du är anställd. Chalmers kommer att vidta åtgärder så långt det är möjligt för att underlätta för den som känner oro eller otrygghet. Det är av yttersta vikt för Chalmers att alla ska uppleva en trygg och säker studie- och arbetsmiljö.