Så formar ingenjörsyrket jämställdhetspolitik

Under de senaste fem decennierna har svenska tekniska högskolor gjort ansträngningar för att främja jämställdhet och mångfald. Trots dessa ansträngningar – med begränsade resultat – fortsätter högskolorna att lansera jämställdhetssatsningar. För att försöka förstå denna fråga har Malin Nordvall tagit en historisk ansats i sin doktorsavhandling för att studera sambandet mellan nationella jämställdhetspolicyer och svaren från tekniska universitet.

Malin Nordvall

– Att arbeta mot en jämställd högskola är en laglig förpliktelse i Sverige. Tolkningarna kring vad jämställdhet innebär och vilka lösningar som är relevanta har dock gått isär över tid. Avhandlingen undersöker de olika betydelser som ingenjörsutbildare har gett åt jämställdhet under två omdanande decennier i det svenska samhället och hur dessa olika betydelser har växelverkat med nationella policys för jämställdhet, högskoleexpansion och utbildningsreform. Studien pekar samtidigt på den ojämna fördelningen av nationella resurser mellan mansdominerande tekniksektorer och kvinnodominerade branscher, berättar Malin Nordvall.

– Genom att utforska kontinuiteter och förändringar i debatterna om jämställdhet inom ingenjörsutbildning och ingenjörsprofession sätter studien ljus på underliggande normer och värderingar inom professionen. Dessa hindrar alternativa tolkningar av vad jämställdhetsarbete skulle kunna innebära. Ingenjörsprofessionens tolkning av jämställdhet – jämställd representation – har dominerat samhällsdebatten sedan 1990-talet. Genom att visa på professionens ”retoriska gränsarbete” hoppas jag att kunna bredda diskussionen om hur en inkluderande ingenjörsutbildning och -profession ska uppnås. Avhandlingen undersöker hierarkierna inom universitetsorganisation – vad som räknas som kärnverksamheter och som perifera aktiviteter – och belyser på så vis de strukturer som akademiskt förändringsarbete måste navigera. Samtidigt så ansluter studien sig till mer övergripande diskussioner om vad ett jämställt och inkluderande samhälle innebär, och vad ingenjörsutbildningens syfte i ett sådant samhälle skulle kunna vara.

Läs mer på den engelska versionen.

 

Läs avhandlingen: Shaping Engineers, Making Gender Politics: Swedish Universities of Technology and the Creation of a Policy Field, 1976–1998

Disputationen genomförs den 17 mars 2023, se länk ovan.