Ny forskning om personalpooler kan bidra till effektivare vård

Bild 1 av 1
Sahlgrenska sjukhuset

När det saknas personal i vården vidtas ofta kortsiktiga åtgärder som är dyra och leder till ineffektiv användning av resurser. Men interna personalpooler – hittills relativt ovanliga i svensk sjukvård – har potential att förbättra vårdens kapacitet och kvalitet. Nu pekar forskning från Chalmers på både möjligheter och hinder när det gäller att införa poolning.

Poolning innebär att man avdelar personalkapacitet som kan flyttas till de delar av organisationen där det för tillfället råder brist på personal, exempelvis på grund av sjukdom eller att efterfrågan på en viss typ av vård är hög. Men det här sättet att avhjälpa flaskhalsar har inte använts systematiskt i någon större utsträckning i Sverige. Men undantag finns. Ett exempel är enheten Bemanningsservice på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som arbetar med poolning av personal främst när det gäller sjuksköterskor och undersköterskor.

Forskningen om det här sättet att fördela personal på ett proaktivt vis, i stället för att tvingas reagera för att kunna hantera en bristsituation, har inte varit särskilt heltäckande. Men nu har forskare från bland annat Chalmers belyst frågan vetenskapligt.

Några av forskarnas slutsatser:

  • Interna personalpooler har stor potential för att förbättra kapaciteten i sjukvården. Variationer i olika vårdenheters kapacitet kommer i viss mån att ta ut varandra, vilket innebär långsiktiga fördelar för alla enheter som deltar i poolen.
  • Vinsterna för vårdgivarna är en bättre överblick över tillgänglig kapacitet och potentiellt förbättrad arbetsmiljö.
  • För vårdtagare och patienter kan poolning innebära kortare köer, ökad servicegrad och ökad patientsäkerhet.
  • I vården finns vissa praktiska hinder för poolning som behöver hanteras, bland annat rekrytering, gemenskap och specialisering.

– Vår viktigaste lärdom under den här studien hittills är att det finns mycket potential inom det här området. Personalpooler kan göra att verksamheterna kan planera smartare och därmed bli mer effektiva. Man kan likna det vid en aktieportfölj där vissa aktier går ner och andra går upp. Med en personalpool sprider man helt enkelt riskerna och får en ökad servicegrad med en redan befintlig personalstyrka, säger en av forskarna bakom studien, Björn Lantz, biträdande professor inom Operations Management vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers, i en intervju i tidskriften Sjukhusläkaren.

Studien

I den vetenskapliga artikeln Staff pooling in healthcare systems – results from a mixed-methods study utforskas möjligheter och hinder för poolning. Studien publicerades i Health systems i augusti 2022.

Björn Lantz
  • Biträdande professor, Innovation and R&D Management, Teknikens ekonomi och organisation
Carina Fagefors
  • Doktorand, Innovation and R&D Management, Teknikens ekonomi och organisation

Skribent

Daniel Karlsson