Med sikte på noll utsläpp från persistenta och mobila ämnen

Bild 1 av 1
Vattendroppar

PFAS och andra så kallade persistenta och mobila ämnen är mycket svåra att bryta ner och utgör allvarliga hot mot våra vattenresurser. I många fall måste dricksvattenförsörjningen renas med dyr teknik på grund av dessa föroreningar. Nu startar ZeroPM, ett nytt europeiskt forskningsprojekt för att komma tillrätta med problemen, med Chalmers som samarbetspartner.

​Det mest kända exemplet på denna typ av ämnen är per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS), som återfinns i en rad användningsområden från vildmarkskläder till brandskum. Men det finns också många andra substanser. Detta globala problem har tvingat fram nya policys och övervakningsåtgärder, och EU:s så kallade gröna giv innehåller ett brett initiativ kring regelverk för kemikalier och vatten vad gäller persistenta och mobila ämnen. 

Som en del av denna insats lanseras ett nytt, omfattande europeiskt forskningsprojekt, Zero Pollution of Persistent, Mobile substances – ZeroPM. Satsningen som inleds hösten 2021 omfattar 15 samarbetspartner och kommer att pågå i fem år.

ZeroPM kommer att koppla samman och skapa synergier kring förebyggande strategier, prioriteringar och reningsmetoder, för att skydda miljön och människors hälsa från de skadliga ämnena. För att lyckas med detta kommer projektet inrätta ett evidensbaserad ramverk på flera nivåer, som ska vägleda politiken, teknologin och marknadskrafterna för att minimera användning, utsläpp och förorening av hela grupper av dessa ämnen.

Projektets mål är att skapa förbättrade policys, fler affärsmöjligheter och ökad konkurrenskraft, ett förbättrat uppehälle för EU-medborgarna och andra. Det ska genomföras med de senaste metoderna, för att förhindra att man ersätter och sanerar dessa ämnesgrupper på ett olyckligt sätt. ZeroPM kommer att vara det vägledande projektet som gör det möjligt för ambitionerna i EU:s kemiska strategi att bli verklighet och att vi kan närma oss en miljö utan föroreningar och gifter.

Som en av samarbetsparterna får Chalmers 8,4 MSEK i forskningsanslag över fem år. Chalmers deltagande leds av Gregory Peters med stöd av kollegorna Rickard Arvidsson, Sverker Molander och Magdalena Svanström samt en ny doktorand, samtliga på avdelningen miljösystemanalys vid institutionen för teknikens ekonomi och samhälle.

– Konsortiet är fullt med utmärkta miljökemister, policyexperter och andra. Detta är en chans för oss på Chalmers att bygga vidare på vårt senaste arbete med hur vi ska betrakta PFAS i en heltäckande miljöbedömning av alternativa produkter. Vi ska undersöka hur man utvärderar alternativ till persistenta och mobila ämnen vid praktisk användning, och hur man väljer strategier för vattenrening och marksanering som inte orsakar mer miljöskada än de gör nytta, säger professor Gregory Peters.

 

ZeroPM

Projektet finansieras inom ramen för EU:s Horizon 2020-program "Building a low carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal: Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals".

ZeroPM samarbetspartners: Chalmers, Stockholms universitet och ChemSec, Sverige; Vrije Universiteit Amsterdam, Nederländerna; DVGW-Technologiezentrum Wasser, German Environment Agency och Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine, Tyskland; Milieu Law and Policy Consulting, Belgien; ETH Zurich, Schweiz; University of Luxembourg, Luxemburg; University of the Aegean, Grekland; TG Environmental Research, Storbritannien; Norwegian Water Research Institute, Norge; och University of Vienna, Österrike.

Projektet leds av Norwegian Geotechnical Institute med dr Sarah Hale som projektkoordinator och professor Hans Peter Arp som co-koordinator.

ZeroPM hemsida

Gregory Peters
  • Professor, Environmental Systems Analysis, Teknikens ekonomi och organisation

Skribent

Daniel Karlsson