Kvinnorna som river maktstrukturer med solenergi

Bild 1 av 1
Solar mamas

Kvinnorna är analfabeter och lever i traditionella, patriarkala samhällen, men får möjlighet att bli experter på solenergi och leda elektrifieringen av sina hembyar. Forskare från Chalmers granskar nu den banbrytande satsningen på Zanzibar, som sätter fokus på energiomställningens sociala och ojämlika villkor – och hur maktstrukturer kan kastas om.

– Vem drabbas främst av klimatförändringarnas katastrofer? Om du har resurser och har förlorat ditt hus kan du alltid skaffa ett nytt. Men om du är fattig och hela ditt levebröd har spolats bort i översvämningar, då förlorar du allt!

Konstaterandet kommer från Kavya Michael, forskare på avdelningen Miljösystemanalys på Chalmers, institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Hennes forskningsområde är sociala studier av miljö, och hon brinner för frågor om klimaträttvisa och hur kön, klass och sociala strukturer kopplar till hållbara energiomställningar. För på samma sätt som klimatförändringarna slår olika hårt mot olika grupper, ser Kavya Michael många orättvisor i energiomställningen och dagens lösningar på klimatkrisen.

– Fokus i energifrågan ligger främst på tekniska lösningar, men de sociala och ekonomiska aspekterna av klimatkrisen och dess effekter ignoreras ofta. Det riskerar att fördjupa de klyftor som finns, och skapa ineffektiva och exkluderande energilösningar. Därför är det fantastiskt med ett sådant här program som tror på att göra vanliga människor till energiexperter, och lyfter fram kvinnor som energiproducenter i stället för enbart konsumenter av energi. Dessutom visar satsningen att det går att nå förändring av maktstrukturer även i de mest patriarkala samhällen, säger hon.

Elektrifiering som kastar om maktstrukturer

Det handlar om Barefoot College International på Zanzibar, en del av ett nätverk med närmare hundra skolor över hela världen som utbildar kvinnor på landsbygden till experter på solenergi – så kallade ”solar mamas.” Kvinnorna får lön av regeringen för att elektrifiera sina byar med hjälp av solceller, och därefter ansvara för drift och underhåll av utrustningen.

Kavya Michael gör en fallstudie om satsningen på Zanzibar. Forskningen är en del av ett Chalmerslett, globalt forskningsprogram om energianvändning och genus som genomförs inom IEA:s tekniksamarbetesprogram om energianvändning (UsersTCP). Nyligen hemkommen från en forskningsresa kan Kavya Michael slå fast att satsningen på Zanzibar är ett bra exempel på hur kvinnor kan inkluderas i energiomställningen, även i marginaliserade samhällen. Vinsterna är både stora och flerbottnade.

– Det här är kvinnor som varit bundna till sina hushåll i traditionella samhällen där barngifte förekommer. När de utbildas och återvänder till sina byar som solenergiexperter förändrar det verkligen dynamiken. Plötsligt har kvinnorna en ny roll och bidrar till hushållets försörjning, samtidigt som hela byn är beroende av dem för elförsörjningen. Så förutom att satsningen bidrar till en hållbar energiomställning och elektrifiering av landsbygden luckras normer och traditionella föreställningar upp, och det sker en förändring i hela byn, säger hon.

Både kvinnor och män involveras

Enligt Kavya Michael är en av nycklarna till framgången att många parter står bakom satsningen, inklusive internationella biståndsorganisationer, Zanzibars regering och olika statliga organ. Det gör att det finns ett starkt stöd och resurser att agera om rekryteringen av kvinnorna stöter på motstånd – för det förekommer.

För att hitta nya ”solar mamas” besöker skolans team byar som inte har någon elektricitet, och kallar till ett bymöte där satsningen presenteras. Teamet vänder sig till kvinnor över 35 år som inte har små barn, eftersom utbildningen innebär att de ska vara borta i fem månader från hemmet. En grundtanke är att försöka involvera kvinnornas makar från start.

– Från början finns mycket tveksamhet, och det händer att kvinnor som först tackar ja senare säger nej eftersom deras män har förbjudit dem. Då pratar ett team, inklusive regeringsrepresentanter, med männen om satsningens fördelar för hela byn. Det lyckas oftast, och innebär att även männens inställning förändras, säger hon.

Ökad medvetenhet och kritiskt tänkande

Eftersom kvinnorna inte kan läsa eller skriva sker utbildningen – som leds av erfarna ”solar mamas” – med hjälp av bilder, färger och siffror, kombinerat med praktiska moment. De lär sig hur solceller fungerar, installeras och ska underhållas, men tiden på skolan innebär också andra insikter. En viktig del är det så kallade ”Enriche-programmet”, som innebär att kvinnorna får kunskap och verktyg för självreflektion och kritiskt tänkande kring samhällets normer och värderingar.

– Det handlar mycket om att öka medvetenheten om vad som är socialt accepterat och inte. Om jämlikhet, makt, att dela på sysslor som matlagning och barnuppfostran. Men också att ge kunskap om sexuell hälsa och fortplantningssystemet. Det här är en absolut nödvändig del av utbildningen för att den ska lyckas. Det räcker inte bara att lära ut teknik, kvinnorna måste bli medvetna om maktdynamiken och förbereda sig på en förändring, säger hon.

Barefoot Collage
I Barefoot College Internationals Enriche-program används tecknade kort för att lyfta frågor om makt, jämlikhet och sociala normer i vardagen. Korten har skapats av Thoughtshop Foundation.

Visar vägen mot ett mer rättvist energisystem

När kvinnorna återvänder till sina byar har de i uppgift att installera solceller i minst hundra hushåll. Förutom att minska beroendet av kostsamt och miljöskadligt fotogen innebär elektrifieringen att affärer – som tidigare stängde vid solens nedgång – kan ha öppet betydligt längre. Kavya Michael har mött många berättelser från kvinnor om den nya respekt de har fått, och hur de själva har börjat ta mer plats.

– Kvinnorna får en ny syn på sig själva, från vårdare av familjen till experter med viktig kunskap. Eftersom även männen är med i processen sker stora förändringar. Det här märks särskilt på bymötena, där kvinnor pratar mer och deras åsikter efterfrågas, säger hon.

Kavya Michael hoppas att fallstudien ska uppmärksammas som ett gott exempel på hur en mer jämlik energiomställning kan ske i hela världen, där en decentralisering av energisystemen är en viktig del.

– Forskning om energi utgår ofta från ett västerländskt perspektiv. Den här studien visar vägen mot ett mer inkluderande och rättvist energisystem, med hjälp av erfarenheter från andra delar av världen, säger hon.


Om Chalmersstudien

Fallstudien på Zanzibar är en del av ett globalt forskningsprogram om energianvändning och genus: Empowering all. Gender in policy and implementation for achieving transitions to sustainable energy. Forskningsprogrammet leds av forskare från Chalmers, institutionen för teknikens ekonomi och organisation, i ett samarbete mellan avdelningarna Teknik, vetenskap och samhälle samt Miljösystemanalys.

Forskningen sker inom ramen för IEA:s (Internationella energirådets) tekniksamarbetsprogram om energianvändning, Users TCP. Målet är att uppnå ett mer inkluderande och effektivt energisystem.

Om Barefoot College International

Barefoot College International startade i Indien, och verksamheten finns nu i över 90 länder. Fokus ligger på marginaliserade landsbygdssamhällen, där kvinnor utbildas till solenergiexperter för att därefter kunna elektrifiera sina byar. Läs mer om Barefoot College International och Barefoot College på Zanzibar

Bilder via Barefoot Collage International

Kavya Michael
  • Postdoc, Environmental Systems Analysis, Teknikens ekonomi och organisation

Skribent

Ulrika Ernström