Bättre vård genom förståelse för nya koncept

Trendiga koncept som "Lean", "Värdebaserad vård" och "Lärande hälsosystem" avlöser varandra som idéer för hur sjukvården kan förbättras. Men hur kan chefer i vården hantera de här managementinnovationerna, så att de inte bara blir nya fina ord utan leder till faktiska förbättringar? Christian Colldén är själv läkare och chef och har i sin doktorsavhandling på Chalmers studerat hur koncepten kan förstås och översättas till en lokal kontext för att höja kvaliteten och effektiviteten i vården.

​Vilka utmaningar fokuserar du på i din forskning?

– Alla som försökt sig på att utveckla och förbättra vårdsystem har nog insett att det är en utmanande uppgift. Styrning kommer ofta från många håll, starka professioner med skilda åsikter ska fås med på banan och processer är sällan raka och renodlade. Managementinnovationer presenteras ofta som heltäckande koncept som kan lösa vårdens problem, men tidigare studier har visat att de ofta inte ger de förbättringar man hoppats på. Vårdpersonal möter också ofta managementinnovationer med skepsis. Men samtidigt finns det exempel där de tas emot positivt och ger högre kvalitet och effektivitet. Utmaningen jag fokuserar på är hur chefer kan förbättra de komplexa vårdsystem de befinner sig i och hur managementinnovationer kan bli användbara verktyg i det arbetet.

Med din forskning, hur försöker du bidra till att lösa detta?

– Jag har varit inspirerad av aktionsforskning, vilket innebär att jag försökt åstadkomma förbättringar i min egen verksamhet samtidigt som jag samlat data för att analysera det jag och andra gjort i praktiken. Jag har verkat inom psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och förhoppningsvis har projekten skapat förutsättningar för en bättre kvalitet och innovationsförmåga där. På det generella planet försöker jag bidra till en bättre förståelse för hur man kan använda managementinnovationer så att de tas emot positivt av olika aktörer i vården och skapar förbättringar. Den generella kunskapen kan användas i utbildning av chefer och av personer som stödjer chefer i utvecklings- och förbättringsarbete.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Olika aktörer i vården, som sköterskor, läkare, politiker och verksamhetsutvecklare, har olika bilder av vad kvalitet i vården innebär, hur vården ska bedrivas för att ge en hög kvalitet och hur förbättringar kan åstadkommas. Man kan säga att de vilar på olika logiker. På samma sätt vilar olika managementinnovationer på en eller flera logiker. Genom att kartlägga bakomliggande logiker kan man som chef i vården skapa en förståelse för det komplexa systemet och skapa en matchning mellan koncept och kontext.
 
– Sedan bör man översätta snarare än implementera managementinnovationer, vilket innebär att man inte ska se dem som fasta koncept utan formbara idéer. Ett konkret exempel är värdebaserad vård, som kan ses vila på både logiken standardisering (av vårdförlopp för definierade patientgrupper) och målstyrning (mäter vi utfall och kostnader så behöver chefen inte bestämma hur resultatet ska uppnås). Utifrån förståelse för vad som behövs och/eller tas emot bäst i den egna verksamheten kan olika aspekter betonas för att få genomslag och driva förändring. Managementinnovationen i sig löser sällan problemen, men de kan användas som strategiska verktyg och inspirationskällor.

Vad hoppas du att dina forskningsresultat ska leda till?

– Det finns tyvärr inga genvägar till förbättringar i vården, men forskningen kan ge råd kring hur man kan ta sig an uppgiften. Det handlar till exempel om att förstå det lokala systemet och dess komponenter, inte minst vad som driver de individer man vill få med sig på nya bättre arbetssätt. Jag hoppas att chefer och andra som driver utveckling i vården kan ta till sig det synsättet och att det lyfts fram i utbildningar för chefer, av interna stödfunktioner för vårdutveckling och av externa konsulter. Då tror jag att frustration kan vändas till konstruktivitet och förbättringar.

Läs avhandlingen: Managing management innovations: Contextual complexity and the pursuit of improvements in healthcare

Disputationen genomfördes den 7 oktober 2022

Skribent

Daniel Karlsson