Ökat forskningssamarbete om antibiotikaresistens

Forskningen om antibiotikaresistens utökas och breddas när flera parter nu gör gemensam sak inom ramen för CARe, Centrum för antibiotikaresistensforskning i Göteborg. Att bakterier kan stå emot antibiotika är ett av de största hälsohoten i världen.

Fotokollage på Joakim Larsson, Göteborgs universitet, Michaela Wenzel, Chalmers, Ann-Marie Wennberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionen. Foto: GU, Chalmers, SU, VGR
Joakim Larsson, Göteborgs universitet, Michaela Wenzel, Chalmers, Ann-Marie Wennberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionen. Foto: GU, Chalmers, SU, VGR.

Över en miljon människor dör varje år som en direkt konsekvens av infektioner med resistenta bakterier. Utan fungerande antibiotika hotas stora delar av den moderna sjukvården. Utvecklingen av nya antibiotika går samtidigt mycket trögt, sedan årtionden tillbaka.


CARe vid Göteborgs universitet bedriver sedan 2016 forskning för att bemöta detta komplexa problem. Från årsskiftet får centrumet en bredare bas av parter och finansiärer, när också Chalmers tekniska högskola, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen inkluderas.


Bredare och starkare

Nystarten innebär att CARe kommer att omfatta närmare 150 forskare från mer än 20 institutioner. Föreståndare är Joakim Larsson, professor på avdelningen för infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet.


– Bland medlemmarna inom CARe finns exempelvis läkare, mikrobiologer, molekylärbiologer, kemister, teknologer, ingenjörer, miljövetare, matematiker, ekonomer, statsvetare, arkitekter och filosofer som alla bidrar på olika sätt med sin specifika kompetens. Att samverkan breddas ytterligare, över fler disciplingränser, kommer att ge helt andra förutsättningar, konstaterar han.


På Chalmers kommer ett tiotal forskargrupper att vara verksamma vid CARe efter expansionen. Michaela Wenzel leder en forskargrupp inom kemisk biologi, och blir vice centrumföreståndare:

– Att utveckla nya teknologier och innovationer som möter brännande samhälleliga behov är förankrat i Chalmers vision. Aktuella innovativa metoder för att tackla antibiotikaresistens omfattar bland annat banbrytande nanovetenskap, materialvetenskap, artificiell intelligens och molekylär bioteknik. Vi Chalmersforskare är glada över att få använda vår kompetens och våra teknikplattformar för att bidra till att bygga ett ännu starkare centrum, säger hon.


Att Sverige ur ett internationellt perspektiv har ett bra resistensläge är ingen slump. Ett långsiktigt och aktivt arbete kring rationell antibiotikaanvändning och god sjukhushygien har varit avgörande. Samtidigt påverkas vi av resistensläget i resten av världen.


Patientnytta och innovation

Ann-Marie Wennberg är sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och professor på Göteborgs universitet:

– Nära samverkan mellan sjukvård och akademi leder till att resultat från forskningen snabbare kan ge konkret nytta för patienterna, och det är en anledning till att Sahlgrenska Universitetssjukhuset tycker att det här samarbetet är så viktigt. Tillsammans med våra samarbetspartner har vi ambitionen att ta oss an en av de stora globala hälsoutmaningarna, antibiotikaresistens, säger hon.


Västra Götalandsregionens engagemang sker via regionutvecklingsnämnden, som medfinansierar insatser som stärker innovationskraft och främjar tillväxt och hållbar utveckling i Västra Götaland. Kristina Jonäng är nämndens ordförande:


– Vi hoppas att satsningen ska öka Västra Götalands attraktionskraft och gynna innovation och företagande inom infektionssjukdomar och antibiotikaresistens. Med CARe stärks Västsveriges position vad det gäller att möta en global hälso- och samhällsutmaning på ett hållbart sätt, säger hon.


Nya CARe finansieras gemensamt av de fyra parterna. Centrumet har sin bas på Göteborgs universitet. Universitetsrektor Eva Wiberg tog på torsdagen det formella beslutet om inrättande för perioden 2023-2028.

Kontakt

Joakim Larsson, Göteborgs universitet, föreståndare CARe
Tel. 0709 62 10 68, e-post: joakim.larsson@fysiologi.gu.se

Michaela Wenzel, Chalmers, vice föreståndare CARe,
Tel. 031 772 20 74, e-post: wenzelm@chalmers.se

Hemsida: CARe www.gu.se/en/care

 

Michaela Wenzel
  • Docent, Kemisk biologi, Life Sciences