Stora luckor i klimatanpassningsfinansiering, enligt ny FN-rapport

Bild 1 av 1
Nyckelbudskapen i FN-rapporten Adaptation Gap Report: "Underfinanced. Underprepared." presenteras i en kort film.

Det behövs hundratals miljarder dollar varje år för att hjälpa utsatta utvecklingsländer att anpassa sig till det ökande hotet från klimatförändringarnas effekter. I en ny rapport från FN:s miljöprogram UNEP konstateras att finansieringen minskat, lokala initiativ förbises, att långt ifrån alla pengarna når de drabbade länderna och att finansieringen för jämställdhet och social integration är otillräcklig.

– En fortsatt utveckling i den här riktningen riskerar att sätta många fler liv i fara och miljontals människor på södra halvklotet kommer att drivas in i extrem fattigdom, säger Georgia Savvidou, Chalmers, en av rapportens huvudförfattare.

FN-rapportens omslag är en bild på ett barns silhuett framför ett brinnande hus
FN-rapportens fulla titel är i översättning: Underfinansierad. Oförberedd - Otillräckliga investeringar och planering för klimatanpassning gör världen utsatt.

Den nyligen publicerade FN-rapporten Adaption Gap Report har undersökt utvecklingen av stödet till utvecklingsländer för åtgärder som ska minska klimatförändringarnas effekter i drabbade länder. De länder som drabbas hårdast av effekter som extrema översvämningar, bränder och orkaner är ofta utvecklingsländer eller mindre ö-nationer, som bär en väldigt liten del av ansvaret för klimatförändringarna. Sammanlagt bedömer rapporten att det kommer att krävas mellan 215 och 387 miljarder dollar per år under innevarande årtionde för att utvecklingsländerna ska kunna anpassa sig till det förändrade klimatet. Stödet som kommer från rikare länder är en viktig del i klimatanpassningen, och är i fokus för FN-rapporten.

– De åtaganden som de utvecklade länderna gjort hittills är 21 miljarder per år och därmed drastiskt under de kostnader och behov som u-länderna uttryckt, säger Georgia Savvidou.

Rapporten listar fyra stora luckor i klimatanpassningsfinansieringen:

En utebliven ökning av finansieringen: Vid klimatmötet COP26 i Glasgow 2021 utlovade de rika länderna att fördubbla finansieringen fram till 2025, från 19 till 38 miljarder dollar årligen. Men även om det blev en ökning mellan 2018-2020 så minskade anslagen med 15 procent mellan 2020 och 2021, ett steg i fel riktning.

Pengarna går inte till lokala initiativ: Att involvera och finansiera lokala initiativ ger ofta bra effekt när det gäller klimatanpassningsåtgärder. Det är där man upplever effekterna av klimatförändringarna och samtidigt där engagemanget och de innovativa hållbara lösningarna skapas.

– Vår analys visar att det är mindre än 17 % av den totala internationella offentliga anpassningsfinansieringen som tilldelats projekt med specifik inriktning på lokalsamhällen. Det är en liten ökning jämfört med tidigare, men som inte möter behovet av att öka det ekonomiska stödet till lokalsamhällen.

Rapporten konstaterar också att bara två tredjedelar av finansieringen når fram till mottagarlandet. Orsakerna till att återstoden inte nått utvecklingsländerna kan vara projekt som försenats eller bristande kapacitet.

Slutligen, enligt rapporten, får frågor om kön och social integration väldigt lite utrymme i klimatanpassningsfinansieringen. Endast två procent av finansieringen bedöms ta hänsyn till frågor om kön, och syfta till att ta itu med grundläggande orsakerna till ojämlikhet mellan könen. Att ta hänsyn till kön- och sociala integrationsaspekter i anpassningsfinansiering är avgörande, eftersom sådana projekt visar sig vara mer kraftfulla och effektiva för att uppnå sina mål.

För att klimatanpassningsfinansieringen ska bli effektiv och klimatförändringarna inte ska drabba sårbara utvecklingsländer överdrivet mycket krävs att man identifierar och löser de befintliga luckor.

– Förhandlingarna vid det kommande klimatmötet, COP28 i Förenade Arabemiraten, innebär en möjlighet för världens ledare att vidta åtgärder för att åtgärda dessa klyftor. Att försumma dem skulle förvärra förluster och skador i de drabbade länderna.

Mer information: 

The Adaptation Gap Report "Underfinanced, Underprepared" kan laddas ner här

Om rapporten i Media:

Resuters har skrivit en artikel om rapporten, där Georgia Savvidou och FN:s generalsekreterare Antonio Guterres citeras: Reuters: Climate adaptation funding gap 50% higher than estimated, UN says.

Sveriges Radio: Allt mer pengar behövs för att skydda samhällen mot klimatkonsekvenser

Georgia Savvidou och kollegan Nella Canales skrivers själva i Carbon Brief: Guest post: Three major gaps in climate-adaptation finance for developing countries

Kontakt

Georgia Savvidou
  • Doktorand, Energiteknik, Rymd-, geo- och miljövetenskap

Skribent

Christian Löwhagen