Att styra mot en hållbar väg: Sonia Yeh ny i Trafikanalys vetenskapliga råd

Sonia Yeh, professor i transport och energisystem på Chalmers, är ny ledamot i myndigheten Trafikanalys vetenskapliga råd. Trafikanalys uppdrag består i att ge kunskapsunderlag till beslutsfattare inom transportpolitiken, och rådets roll är att kvalitetssäkra de utvärderings- och analysmetoder myndigheten använder. 

– Jag är djupt hedrad över utnämningen till det vetenskapliga rådet. Det är ett ansvar som jag tar på mig med uppriktig entusiasm, och jag är redo att ta mig an de viktiga uppgifter som denna roll innebär, säger Sonia Yeh.

Sonia Yeh
Sonia Yeh, professor i transport och energisystem.

Myndigheten Trafikanalys arbetar på regeringens uppdrag med att utgångspunkt i det transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. Det gör man till exempel genom att analysera nuläge, omvärld och förutsättningar, samt föreslagna och genomförda åtgärder. Trafikanalys ansvarar också för officiell statistik och sprider kunskap och resultat vidare till myndigheter och intressenter på nationellt och regional nivå.

Till sin hjälp i arbetet har myndigheten ett vetenskapligt råd, med experter med bakgrund inom transport, ekonomi och statistik. En av de nya ledamöterna är Sonia Yeh, vid avdelningen för fysisk resursteori på Chalmers institution för rymd-, geo- och miljövetenskap. Bland Sonias expertområden ingår energiekonomi och energisystemmodellering, alternativa bränslen samt konsumentbeteenden inom mobilitet.

– I rådet ser jag fram emot att bidra till att säkerställa en hög kvalitet i Trafikanalys utvärderings- och analysmetoder. Detta kommer att innebära omfattande läsning och forskning för att hålla mig uppdaterad med vetenskaplig kunskap inom vårt område och för att grundligt förstå detaljerna i de kontexter som vi arbetar med.

Vilka är de största utmaningarna för transportpolitiken de närmaste åren, som du ser det?

– Med tanke på de senaste erfarenheterna av allvarliga störningar som snö och vinterväder inneburit är en av de främsta utmaningarna för transportpolitiken under de kommande åren att förbättra systemets motståndskraft. Vilka strategier har regeringen för att stärka robustheten i våra transportsystem när det gäller extrema väderhändelser och för att säkerställa snabba, samordnade svar som minimerar störningar när de inträffar?

– Dessutom är utvecklingen mot hållbara, fossilfria transporter fortfarande en angelägen fråga. Att ta itu med dessa brådskande frågor är en topprioritet, och jag är angelägen om att bidra till Trafikanalys arbete ur ett myndighetsperspektiv, säger Sonia Yeh, som kommer att vara en av rådets fem medlemmar de närmaste två åren.

Mer info: 

Trafikanalys - en kunskapsmyndighet för transportpolitiken

Om Trafikanalys vetenskapliga råd och dess uppdrag