Ny studie avslöjar råoljans totala klimatavtryck

Utsläpp från utvinning av råolja utgör en betydande del av de fossila bränslenas totala utsläpp. En omfattande studie som nyligen publicerats i Science visar också att utsläppen är väsentligt högre än branschens egna uppskattningar.
– Kunskap om utsläpp av växthusgaser i samband med utvinning av råolja visar hur stor den totala klimatpåverkan av oljeanvändning är. Det kommer att spela en viktig roll när det gäller att utvärdera vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att minska utsläppen, säger Sonia Yeh, professor i energi- och transportsystem på Chalmers.

Det är skillnad på olja och olja. Utvinning, transport och raffinering av råolja kan stå för allt mellan 15 och 40 procent av de totala växthusgasutsläppen från transportbränslen som bensin och diesel. Olika råoljor kan ha mycket olika fysikaliska egenskaper som kräver mer eller mindre energi för att utvinna och raffinera. Men den stora skillnaden i klimatpåverkan från olika oljeproducenter är faktiskt hur mycket metan, en kraftfull växthusgas, som släpps ut eller eldas upp i stora mängder vid utvinning.

– Även om fossilfria energikällor är på frammarsch inom framförallt energibranschen, fortsätter användningen av råolja att stiga och det är osannolikt att vi når en vändpunkt de närmaste åren. Att minska transportutsläppen eller åtminstone förhindra att oljeutvinningen blir alltmer kolintensiv är därför avgörande, säger Sonia Yeh, vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers.

I den nyligen publicerade studien “Global carbon intensity of crude oil production" (Masnadi et al, Science) beräknas de totala utsläppen från källa till raffinaderi vara 1,7 Gt CO2-ekvivalent, vilket är 42 procent högre än industrins egna beräkningar och utgör fem procent av den globala totala utsläppen. Jämfört med är globala utsläpp från luftfarten som är ungefär 2,7 procent.

Studien, som sammanfattar 10 års forskning från ett globalt forskningsnätverk, belyser också flera sätt att minska dessa utsläpp. Dels föreslår de att man lämnar den mest energikrävande oljan i marken och fokuserar på andra mindre koldioxidintensiva källor. Dels handlar det om att minska utsläpp av metan vid utvinningen.

Studien lyfter fram Norge som ett gott exempel, där man har lyckats minska utsläppen av metan i atmosfären. Om samma nivåer skulle uppnås som i Norge, är det möjligt att minska de totala utsläppen från oljeproduktion med 40 procent. Men båda förändringarna kräver politiskt ledarskap och nya ekonomiska och politiska instrument, enligt Sonia.

– Metan är en produkt som kan fångas in och användas, men många länder anser det vara oekonomiskt med dagens förutsättningar. Men om det kostar betydligt mer att släppa ut det i atmosfären, skulle branschen tänka om. Tyvärr anser Trump-administrationen istället att det blir ännu enklare att släppa metan i luften, vilket skulle vara ett steg i fel riktning. " (Läs mer i New York Times-artikeln: Trump Administration Wants to Make It Easier to Release Methane Into Air​).

Sonia Yeh menar att forskningen kan bli ännu bättre när det gäller att mäta och karakterisera utsläppskällor. Och om samhället vill ta itu med dessa utsläpp måste politiker skapa nya regler och riktlinjer och övervaka hur de hanteras. Oljeföretagen kan också bli mycket bättre på att följa upp sina utsläpp för att visa miljöengagemang och ledarskap.

– Vår analys ger både politiker och oljebolag bättre tillgång till information för att fullt ut mäta och jämföra effekterna av oljeutsläpp. 

Text: Christian Löwhagen. 

Läs mer: ​

Hela publikationen i Science Magazine: “Global carbon intensity of crude oil production" (Masnadi et al, Science) 

Pressrelease från Stanford University: Measuring Crude Oils Carbon Footprint​