Från handbollsspelare till finansmatematiker

Jan Lennartsson är före detta elithandbollsspelare, numera finansmatematiker med doktorstitel. Utbildningen ger honom valmöjligheter och håller över tid, till skillnad från idrottens värld där allt är för stunden. 

Jans avhandling har en mycket beskrivande titel: Probabilistic modeling in Sports, Finance and Weather, och handlar alltså om matematisk modellering inom tre helt olika områden. Man skulle kunna tro att det är hans egna erfarenheter som handbollsspelare som lett in på sportområdet, men så visar sig inte alls vara fallet. Jan började som doktorand 2005, men pausade studierna för att spela handboll i Aalborg 2007. År 2013 hade han ett år kvar på kontraktet när Carl Lindberg på MV ringde: ska du inte ta och komma tillbaka, jag har så intressanta forskningsidéer. Det var inte den enda, men en starkt bidragande orsak till att Jan avslutade kontraktet i förtid och flyttade hem till Sverige.

Sportartikeln i hans avhandling handlar om spelteori, närmare bestämt vad är spelintelligens. Jan tycker att den oftast behandlats som en närmast mystisk egenskap som man har eller inte har, men enligt hans artikel handlar det om att vara konsekvent i sina värderingar och kunna relatera till hur man bör agera i olika situationer. Modellen har haft ishockeyspelaren Nicklas Lidström som exempel och, menar Jan, går att använda för alla spelare som vill bli mer spelintelligenta. Perspektivet är att man väljer vilka spelsituationer som man deltar i, snarare än att försöka vinna alla tänkbara situationer.

Vädret behandlas i två artiklar, och det är då inte de vanliga femdygnsprognoserna vi talar om utan modeller för att förstå klimatförändringar, i det här fallet fenomenet nederbörd i ett längre perspektiv. Beräkningarna görs med hjälp av stokastiska processer och modellerar om det regnar eller inte och i så fall hur mycket, för punktvisa resultat men även där det modellerade området är rumsligt utsträckt. Den återstående artikeln handlar som sagt om finans och det är där vi hittar Jan idag, sedan i somras arbetar han på Andra AP-fonden. Modelleringen handlar i detta fall om så kallade portföljproblem, man staplar många korta lösningar på varandra och kan då undra om det som är optimalt i de korta perspektiven verkligen blir det bästa även på lång sikt. Artikeln visar att det åtminstone teoretiskt är så.

Jan gjorde som sagt en paus i sina doktorsstudier, men innan han lämnade för Aalborg hade han skrivit en artikel som så småningom publicerades. Den blev hans licentiatavhandling, som kom 2009. Han behövde bara skriva kappan – han är nöjd med artikeln, men inte med kappan, och tycker det är skönt att den ”inte längre räknas” nu när han disputerat. I övrigt är han väldigt nöjd med sin paus och kände sig supermotiverad för studierna när han kom tillbaka. Skillnaden märktes även i undervisningen, i början av doktorandtiden fann han det lite tufft att vara räkneledare, men när han kom tillbaka så ville han gärna undervisa. Han konstaterar att det finns en trygghet i att vara lite äldre och veta att det inte gör så mycket om man gör ett misstag.

Att vara elitidrottare och läsa på universitetet, för att inte tala om att doktorera, är inte särskilt vanligt. Jan tyckte alltid det var roligt i skolan, men han tackar sin mamma och sin bror för deras goda råd som gjorde att han hela tiden höll fast vid utbildningen – ”annars hade jag varit en spelare i slutet av karriären utan något att gå till”. Han började på Elektrotekniklinjen, som likt de flesta civilingenjörsutbildningar har mycket matematik i början, och insåg att det var ju detta som han tyckte var roligt. Examensarbetet blev i matematisk statistik med Patrik Albin som handledare, Patrik har sedan fortsatt att vara Jans handledare under doktorandtiden.

Jan tycker att hans utbildning överlag varit mycket bra, i synnerhet doktorandutbildningen. Den har varit bred eftersom matematik finns i så mycket, men framförallt har han ”lärt sig att lära” – hur man ska göra för att ta sig an nya problem, vilket inte minst hans handledare starkt bidragit till. Han är övertygad om att doktorander från MV är eftertraktade av arbetsgivarna. Själv fick han det första arbete som han sökte, och det som sagt ett halvår innan han disputerade. Det var lite tufft att hinna med båda medger han, även om arbetsgivaren var införstådd. Några som också är glada över förändringen och flytten är Jans familj, fru och barn på fyra, sex och åtta år. Jan konstaterar att som elitidrottare har man visserligen mycket fritid men ingen frihet – man är ägd och kan aldrig planera något privat.

Jan Lennartsson disputerade den 31 oktober 2014 med avhandlingen Probabilistic modeling in Sports, Finance and Weather. Fakultetsopponent var docent Finn Lindgren, University of Bath.

Skribent

Setta Aspström