Miljardsatsning på forskning inom materialvetenskap

Bild 1 av 1
Materialvetenskap

​Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar drygt tre miljarder kronor på forskning inom materialvetenskap för en hållbar värld. Syftet är att minska miljö- och klimatavtryck från de material vi använder i vår vardag och inom industrin, vilket är en nödvändighet för att kunna nå uppsatta klimat- och miljömål.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse avsätter nu 2,7 miljarder kronor under perioden 2022 – 2033 till ett nytt forskningsprogram, Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability. Forskningsprogrammet ska skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle genom nya och förbättrade material och tillverkningsprocesser, vilka också skall möjliggöra bättre teknologi för framtidens energisystem och bekämpning av föroreningar och giftiga utsläpp.

Parallellt med den nya satsningen får Wallenberg Wood Science Center, som bildades 2009 med syfte att utveckla nya hållbara material från den svenska skogen, ett utökat anslag på 380 miljoner kronor.

– Det är otroligt roligt och positivt att KAW valt att satsa på hållbar materialvetenskap på detta framåtsyftande sätt. Chalmers har sedan länge bedrivit framstående forskning inom detta område och vi kommer därigenom att kunna bidra till det nya initiativet med en bred kunskapsbas. Vi kommer kunna dra nytta av de nya möjligheterna och stärka våra nationella samarbeten och bidra till att stärka Sverige som en avancerad materialutvecklingsnation tillsammans med våra strategiska partners inom området, säger Anders Palmqvist, vicerektor för forskning och professor i materialkemi, vid Chalmers.

Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability

Utvinningen av råvaror, i huvudsak metaller, mineraler, fossila ämnen och biomassa, för att skapa olika material - förväntas fördubblas till 2050. Utvinningen sker idag till stor del av icke förnybara ämnen vilket orsakar en stor belastning på miljö, samhälle och klimat. Materialproduktion står för en stor andel av de totala utsläppen av växthusgaser, och framställning av framförallt metaller kräver mycket energi.

För att möta dessa utmaningar kommer forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability att fokusera på fyra områden: omvandling, lagring och distribution av ren energi, att ersätta sällsynta, energikrävande och giftiga material med cirkulära hållbara material, att motverka förorening, rena och skydda atmosfären, marken och vattendrag samt att befrämja upptäckter av helt nya material för framtidens hållbara teknologier och tillämpningar.

– För att klara klimat- och miljömålen måste industrin ställa om snabbare. Därför kommer forskningsprogrammet att bedrivas i samarbete med svensk industri, dels genom industridoktorander och postdoktorer dels genom forskningsarenor där det skapas möjligheter att utbyta kunskap och problemställningar mellan akademi och företag. Industrin får ta del av forskningsfrontens kunskap inom materialvetenskap och forskarna får insikter i företagens utmaningar inom teknologi och applikationer, säger Sara Mazur, director strategic research Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och ordförande för programmet.

– Vi vill etablera Sverige som en ledande nation inom detta forskningsområde. Det övergripande syftet är att möjliggöra hållbara teknologier samt att utbilda framtidens ledare inom samhälle, industri och universitet, förklarar Peter Wallenberg Jr, ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Utökat anslag till Wallenberg Wood Science Center

Wallenberg Wood Science Center bildades 2009 med syftet att utveckla nya innovativa hållbara material från den svenska skogen. Chalmers har deltagit sedan starten och idag ingår forskare från fem olika institutioner.

– Att vara en del av detta multidisciplinära center med en forskarskola som har ett starkt utbildningsprogram har betytt mycket för forskarna. Samarbete över disciplingränser har bidragit till ny spetsforskning och processkoncept. På Chalmers har man bland annat fördjupat förmågan att karakterisera biomassa och utvecklade materialkoncept. Bland annat har vi jobbat med avancerade metoder vid synkrotronljusanläggningen MAXIV i Lund, säger Lisbeth Olsson, professor i industriell bioteknik vid Chalmers och viceföreståndare för WWSC.

I och med det utökade anslaget så har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse totalt satsat drygt 1 miljard kronor på forskning inom WWSC. Det utökade anslaget går till forskning av förnybara material av skogsprodukter inom programmet ”Nya material från träd för en hållbar framtid”.

– Fantastiskt roligt att KAW bestämt sig för att fortsätta och utöka sin finansiering till Wallenberg Wood Science Center. Det är otroligt värdefullt för Chalmers forskare att vi kan fortsätta arbetet. Det tydliga fokuset mot hållbara material ger ännu större möjligheter att bidra till att lösa de stora samhällsutmaningarna, säger Lisbeth Olsson.

Att ersätta olja med trä i tillverkningen av plaster, att skapa starkare och brandsäkra material, samt nya funktionella material är några av målen för Wallenberg Wood Science Center. Satsningen har bland annat resulterat i transparent trä och papper som gjorts magnetiskt, elektriskt ledande och brandtåligt. Andra exempel är biobaserade plaster, lim och porösa material.

– Den långsiktiga forskningssatsningen syftar till att möjliggöra en hållbar framtid samt att stärka svensk skogsindustris konkurrenskraft och lägga grunden för nya företag baserat på innovationer inom området, förklarar Peter Wallenberg Jr.

Mer information

Deltagande universitet i forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability är Chalmers tekniska högskola, Uppsala universitet, Lunds universitet, KTH, Stockholms universitet samt Linköpings universitet som också är värduniversitet. Inom programmet ska 25 internationella forskargrupper rekryteras och en forskarskola byggas upp med plats för 150 doktorander och 30 industridoktorander samt 150 postdoktorer och 30 industripostdoktorer.

Utökningen av programmet inom Wallenberg Wood Science Center, vars verksamhet bedrivs vid Chalmers tekniska högskola, KTH och Linköpings universitet, innebär att sex forskningsledare, 36 doktorander och lika många postdoktorer samt fyra gästprofessorer kan rekryteras.

https://kaw.wallenberg.org/
https://wwsc.se/

Kontakt
Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability
Anders Palmqvist

Wallenberg Wood Science Center
Lisbeth Olsson