”Man slänger helt enkelt skattepengar i sjön”

Bild 1 av 2
Göran Berndes
Martin Persson
Göran Berndes forskning är inriktad mot resurs- och hållbarhetsfrågor kopplat till jord- och skogsbruket och särskilt hur mark- och biobaserade system kan bidra i klimatomställningen inom olika samhällssektorer. Foto: Anna-Lena Lundqvist

– Först beskriver regeringen 2023 som ”ett superår för Agenda 2030”, och uttrycker en förhoppning om en ökad kraftsamling, för att några månader senare besluta om indragning av redan utlysta forskningsmedel till stöd för forskning i Sverige av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Jag tycker att det är bedrövligt, säger professor Göran Berndes, expert på biomassa och landanvändning vid Chalmers.

Chalmersforskarna Göran Berndes och Martin Persson, har tillsammans med drygt 600 forskare i Sverige undertecknat ett debattinlägg som publicerades av Aftonbladet, den 30 juni.

I veckan som gick har media rapporterat om att regeringen beslutat om att dra in Vetenskapsrådets hela finansiering av utvecklingsforskning, som bland annat handlar om fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Forskare med liggande ansökningar har fått reda på beslutet i ett mejl utan förklaring. När media rapporterar så framstår det som forskarsamhället inklusive Vetenskapsrådet själva blivit tagna på sängen. Forskningen det handlar om kuggar bland annat in i FNs globala utvecklingsmål.

– Vi har skrivit under för att vi vill stödja de forskare som drabbas av detta beslut, både i Sverige och resten av världen, eftersom detta beslut också drabbar samarbetspartners i låginkomstländer som redan har svårt att få finansiering för att bedriva forskning.

Vad är det ni har ni reagerat på?
– Det är anmärkningsvärt att regeringen beslutar att dra in anslagen till utvecklingsforskning när denna typ av kunskap behövs som mest, för att möta FNs Globala hållbarhetsmål. Än mer anmärkningsvärt är sättet man gör det på – man slänger helt enkelt skattepengar i sjön genom att inte ens bedöma de ansökningar som forskare har lagt veckor och månader på att skriva, säger biträdande professor Martin Persson, som bedriver tvärvetenskaplig forskning på hållbar landanvändning, med fokus på internationell klimatpolitik, tropisk avskogning och biobränslen.

– De forskningsmedel som dras tillbaka var utlysta tidigare i våras och inkomna ansökningar var under utvärdering inför beslut om fördelning av forskningsmedlen. Att i det läget dra tillbaka medlen är djupt respektlöst mot de forskare har investerat tid och kraft på att utarbeta ansökningar och även mot de som genomför utvärderingarna, säger Göran Berndes, som dessutom uppfattar regeringens beslut som inkonsekvent i relation till Sveriges internationella åtaganden och FN:s utvecklingsmål.
– Regeringskansliet stod i mitten av mars värd för ett expertmöte inom Agenda 2030, under svensk ordförandeskapsflagg. Där konstaterades att det krävs en uppväxling av arbetet om de globala målen ska uppfyllas i tid, säger Göran Berndes.

Har ni fått någon respons ännu?
– Jag satt i möte hos UNEP, FN:s miljöprogram, när jag fick information om regeringens beslut. Utöver att beslutet om indragna forskningsmedel väckte bestörtning så var reaktionen densamma som när regeringen tidigare tog beslut om att korta mandatperioderna för ledamöter i lärosätenas styrelse; utländska kollegor blir förvånade och ställer frågor om hur det står till med den akademiska friheten i Sverige, säger Göran Berndes.

Känner ni till någon liknande handling från politiskt håll tidigare?
– Att regeringen styr forskningens inriktning är ju inget nytt, men att man på detta sätt, mitt i en utlysning fattar beslut om indragna medel utan att det verkar har förankrats hos andra aktörer eller forskarsamhället har jag aldrig hört talas om tidigare, säger Martin Persson.

Vilka konsekvenser kan det här beslutet innebära i förlängningen?
– Jag tror att förtroendet för regeringen skadas och att forskare i ökande grad kan komma att reagera på politisk styrning av forskningen. Konkret när det gäller utvecklingsforskning så finns en risk att forskare vid svenska universitet får svårare att bedriva högkvalitativ forskning och kanske minskar också möjligheterna att verka inom internationella nätverk. När det gäller Sveriges internationella anseende generellt så tror jag att det skadas av sådana här händelser, säger Göran Berndes.

– Det försvagar naturligtvis våra möjligheter att ta fram kunskap för att möta de stora globala utmaningar vi står inför och gör Sverige lite mer isolerat i kampen för en mer hållbar utveckling, säger Martin Persson.

Varken Göran Berndes eller Martin Persson har några egna projekt som drabbas av regeringens politik.
– Jag har inte sökt finansiering genom denna utlysningen, men i min forskning kring hur man kan stoppa avskogningen i tropikerna så har jag många kollegor som genom åren har fått sin finansiering genom Vetenskapsrådets anslag för utvecklingsforskning, säger Martin Persson.

Relaterat:

Regeringsbeslutet: Ändringsbeslut 2023-06-22 Anslag 1:1 (esv.se)
Aftonbladet Debatt: Regeringen stoppar nödvändig forskning 
Klimat- och näringslivsdepartementet: Agenda 2030 inne på halvtid; EU-möte om genomförandet hölls i Sverige - Regeringen.se
Dagens Nyheter: Kritiken växer mot regeringens nej till forskning: ”Arrogant” 
Elsa Kugelberg Dagens Nyheter: Regeringen saboterar svensk forskning
Svenska Dagbladet: ”Regeringen skadar den högre utbildningen”
FN:s globala mål

Skribent

Ann-Christine Nordin