Succé för samverkansseminarium om svensk sjöräddning

Bild 1 av 6
Bild från presentation i föreläsningssal
Bild från presentation i föreläsningssal
Bild från simulator
Bild från simulator
Bild från Kårhuset på Lindholmen
Bild från grillning utanför Kårhuset
Dagen inleddes med presentationer och diskussioner.

I maj 2024 ordnades samverkansseminarium om svensk sjöräddning för andra gången på Chalmers campus Lindholmen. Liksom det första tillfället med nöjda medverkande och en önskan om mer. 

Svensk sjöräddningsorganisation är uppbyggd av ett antal olika aktörer som samverkar med varandra för att lösa olika utmaningar inom marin säkerhet. Studenterna på Chalmers sjöbefäls- och sjökaptensutbildningar behöver skaffa sig en helhetsbild över organisationsstrukturen och de olika aktörerna, något som kan vara svårt. När Daniel Ernstsson blev ansvarig för de marina radio-/kommunikationskurserna inom sjöbefäls- och sjökaptensprogrammet bestämde han sig för att ge de olika aktörerna möjlighet att själva berätta för studenterna om sin verksamhet.

Det första seminarietillfället hölls 2023 med ett antal inbjudna nyckelpersoner som presenterade sina verksamheter och diskuterade med studenterna.
– Vi höll seminariet inom ramen för en kurs, resultatet blev bra och idén att inkludera fler presentatörer och medverkande togs fram i dialog med Joanna Paraïso från JRCC, som har varit med och bidragit från start.

Till samverkansseminariet 2024 var därför fler aktörer inbjudna för att presentera, och även listan över åhörare hade utökats. Studenterna från Chalmers fick sällskap av studenter från Linnéuniversitetets sjöfartsutbildningar och elever från gymnasieskolor med inriktning på sjöfart. Totalt räknade man in runt 170 deltagare från Göteborg, Karlskrona, Öckerö och Kalmar.

Presentationer gavs av Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC), Kustbevakningen, Tele Medical Assistance Service – TMAS, Försvarsmakten – sjöstridsskolan, Vessel Traffic Service – VTS Göteborg och Lotsområde Göteborg.

Bekräftat behov av information och utbildning

Efter det första seminariet tog två sjökaptensstudenter från Chalmers, Hanna Hagberg och Lovisa Lundh, upp bollen och undersökte hur väl förberedda svenska besättningar är på att samverka och lokalt leda olika typer av räddningsoperationer till havs. Deras resultat pekar tydligt mot ett behov av bättre utbildning och mer information till både studenter och verksam personal, vilket talar för att ett seminarium av den här typen är till nytta för många.

Daniel Ernstsson tror att eventet har potential att växa ännu mer, och inför 2025 har han börjat planera för en heldag på Chalmers med presentationer, diskussionsforum, simulatorvisning, tävlingar och mingel. 
– Jag hoppas att ännu fler verksamheter vill delta tillsammans med högskolestudenter, gymnasieskolor och andra intressenter för att öka kunskapen om de resurser som finns, och samtidigt skapa intresse för de många olika karriärvägar som möjliggörs av en nautisk utbildning.

Daniel Ernstsson
  • Instruktör, Maritima studier, Mekanik och maritima vetenskaper