Bo Albinsson invald i KVA

Bo Albinsson, professor i fysikalisk kemi på institutionen Kemi och kemiteknik har blivit invald till ledamot i Kungliga vetenskapsakademien.

I sin forskning rör sig Bo Albinsson inom den fysikaliska kemins hela spektrum, från experimentell molekylspektroskopi till teoretisk modellering och kvantmekaniska beräkningar. Albinsson har bidragit med viktig kunskap kring elektron- och energitransport i molekylära system, där han kombinerat teoretiska och experimentella studier. Dessa arbeten har haft stor betydelse för vidare forskning inom fotokatalys och molekylära solkonverteringssystem och har fått stor internationell spridning. Nu tar han en plats bland ledamöterna i kemiklassen.

– Det är naturligtvis en stor ära att bli invald i KVA och är i någon mening ett erkännande av betydelsen av den grundläggande forskning om de fundamentala processer verksamma i både den naturliga fotosyntesen och i solceller som min forskargrupp bedrivit under lång tid, säger Bo Albinsson.

Främst intresserar han sig för mekaniska frågeställningar rörande elektron- och energiöverföringsmekanismer, vilka är de fundamentala processerna inom all konvertering av solenergi. Albinssons forskargrupp arbetar för närvarande med detta inom ett projekt om fotonuppkonvertering där man vill kunna omvandla solljusets lågenergifotoner till fotoner med hög energi, för att på så sätt öka verkningsgraden i solceller och möjliggöra framtida produktion av solbränslen.

Kemiklassen inom KVA har 18 ledamöter under 65 år, men man är invald som ledamot på livstid. Det finns dessutom internationella ledamöter och hedersledamöter. Bland de 18 ledamöterna under 65 år i kemiklassen är Bo Albinsson tillsammans med Pernilla Wittung- Stafshede de två forskare som är verksamma på Chalmers.

– KVA är verksam inom både nationellt och internationellt policyarbete och gör därför en rad utredningar. Dessutom delar vetenskapsakademin ut ett antal priser och anslag, där Nobelpriset är det mest kända. Jag kommer, över tid, gärna bidra till båda dessa viktiga uppgifter, säger Bo Albinsson.

 

Kontakta

Bo Albinsson
  • Professor, Kemi och biokemi, Kemi och kemiteknik