CHASE tar antennforskningen till industrin

Vid en första anblick kan det vara svårt att se den gemensamma nämnaren i CHASE olika forskningsprojekt, som bland annat inkluderar trafiksäkerhet, satellitkommunikation, sensorsystem, mobila nätverk och cancerbehandling. Men pekar vi ut antennteknik faller alla bitarna på plats.

Antennforskningscentret CHASE bedriver forskning i samverkan mellan Chalmers och 15 företagspartners. Verksamheten drog igång 2007, som ett av flera så kallade VINN Excellence Centers, med finansiering från Vinnova. CHASE har under åren fått mycket goda omdömen i utvärderingarna.

Staffan Sjödin har en bakgrund från både forskning och industri och har under åren som föreståndare på CHASE fått en god inblick i gränslandet mellan akademi och industri.

– Många företag har en forsknings- och utvecklingsavdelning, även om det så bara är en enda person på vissa mindre företag. Men forskningen i industrin är mer tillämpad och de har större krav på sig att visa upp snabba resultat för investerade resurser. I samverkan med akademin kan stora företag medverka i forskning som annars riskerar att bli bortprioriterad i den egna FoU-budgeten, och de mindre, resurssvaga företagen ges också möjlighet att ta del av forskningen. Inte sällan har flera företag intresse för samma centrala frågeställning, och då erbjuder våra forskningscentrum en tydlig struktur för hur samarbetet ska gå till och det är relativt lätt att ta in nya parter.

Vad lockar företagen till samarbete, vilka förutsättningar krävs?
– Det kan ofta vara en lång process, inte minst av budgetskäl – att få med satsningen i företagens planer. Samtidigt måste vi på Chalmers känna oss förvissade om att vi kan ta hand om företagens behov. Min erfarenhet är att det går lättare genom redan väl etablerade relationer – när företagen redan känner till vår verksamhet. Därför är det också så viktigt att få ut information om CHASE och väcka nyfikenheten. Redan där har vi kommit en bra bit på vägen till att knyta nya samarbeten.

Forskningsprojekten utvecklas från grundforskning till mer tillämpad forskning, med målet att slutligen resultera i en produkt hos företagen.


Hur hanteras frågan om konfidentiell information vid näringslivssamverkan?

– Det kan vara en svår balansgång. Vi lyckas hantera det praktiskt men det är en fråga som vi ännu inte diskuterat klart på en högre nivå. Jag vet att företagen har egna, strikta rutiner och de är noga med att inte släppa ifrån sig för mycket information. Chalmers har å sin sida en öppen verksamhet och vi publicerar våra resultat i forskningsartiklar, ofta med industrin som medförfattare.

Vad har Chalmers att vinna på samverkan?

– I alla CHASE forskningsprojekt finns deltagare från industrin och det faktum att vi träffas och utbyter åsikter är väldigt viktig för kunskapsöverföring. Chalmers får en bra känsla för vilka frågeställningar som är aktuella inom industrin och vilka problem som finns. Det leder till nyttiggörande i CHASE-projekt, och på sikt även fortsatt forskning.

 

FAKTA

CHASE bedriver forskning i samverkan mellan Chalmers och ett 15-tal företagspartners. Inriktningen är tillämpad forskning inom antennsystem, sensorsystem, biomedicinsk elektromagnetism, kommunikationssystem och signalbehandling. Projekten väljs utifrån industrins och samhällets behov samt för global hållbarhet.