Forskning om bionik och smärta avbryts och brister anmäls till tillsynsmyndigheter

Bild 1 av 1
Flygfoto över Johanneberg

Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har enats om att avbryta arbetet inom Center for Bionics and Pain Research (CBPR), en gemensam forskningsplattform. Orsaken är brister i verksamheten, som nu anmäls till tillsynsmyndigheter.

Det är Etik- och oredlighetskommittén (EOK) på Chalmers tekniska högskola som granskat det vetenskapliga arbetet inom CBPR. Bedömningen i den internutredning som gjorts är att det föreligger brister i verksamheten.

EOK inledde sin utredning 20 mars sedan det framkommit uppgifter om bland annat avvikelser från god forskningssed. Internutredningen visar bland annat att:

  • forskning bedrivits med otillräckliga tillstånd
  • forskning inte kvalitetssäkrats på ett adekvat sätt
  • känsliga personuppgifter inte hanterats i enlighet med lagstiftningen
  • avtal för verksamheten har brister.

Sedan den tidigare ledningen för CBPR lämnat verksamheten hösten 2023 är
Petter Falkman, professor och avdelningschef på institutionen för elektroteknik, linjechef för majoriteten av medarbetarna på CBPR:

– Vi ser givetvis mycket allvarligt på det som har framkommit. Det är väldigt viktigt att uppgifterna utreds av relevanta myndigheter och att vi får klarhet i om det finns avvikelser från god forskningssed i pågående forskning och de vetenskapliga studier som redan är gjorda.

Utöver huvudmännens gemensamma beslut att avbryta verksamheten vid CBPR har Chalmers, på rekommendation av EOK:s internutredning:

  • gjort en anmälan till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med anledning av bristfällig hantering av personuppgifter inom CBPR
  • initierat en anmälan om tillsyn till Läkemedelsverket för att efterlevnaden av det regulatoriska regelverket ska utredas
  • inlett ett arbete för att, med hjälp av externa sakkunniga, utreda om forskning vid CBPR skett på ett oredligt sätt sedan starten.

CBPR grundades år 2020, som en tvärvetenskaplig plattform för forskning inom medicinteknik och behandlingsmetoder för att återställa förlorade känsel- och rörelsefunktioner, hos människor som exempelvis amputerat en kroppsdel eller drabbats av nervskador. Forskningen syftar också till att lindra smärta som kan uppstå på grund av sensomotorisk funktionsnedsättning.

Den nu avslutade internutredningen omfattar både pågående och tidigare forskningsstudier inom ramen för CBPR, inklusive en publicering i The New England Journal of Medicine som anmäldes till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) av rektorerna på Chalmers och Göteborgs universitet. Beslutet från Npof år 2023 var friande.

Deltagare i genomförda och pågående studier som har frågor är välkomna att vända sig till Petter Falkman, professor, avdelningchef och viceprefekt på institutionen för elektroteknik. Petter.falkman@chalmers.se

Du som är anställd hittar mer information på intranätet.