Ett steg närmare ett samlat campus på Johanneberg

Bild 1 av 1
Flygfoto över campus Johanneberg

Arbetet att forma ett enda samlat campus för Chalmers har nu tagit ett viktigt kliv framåt genom att slutrapporten för ”Förstudie Campus” lämnats in och godkänts. 

Den 22 november gav styrgruppen med rektor Stefan Bengtsson i spetsen klartecken till det förslag som konkretiserar målbilden för utvecklingen av campus, som Chalmers styrelse beslutade i februari 2021. Målbilden är en viktig komponent för att förverkliga högskolans 20-årsvision.

– Detta innebär inte att beslut ännu är fattat, men att en milstolpe på vägen dit är nådd, säger Fredrik Nilsson, vicerektor för campus och hållbar utveckling, som lett förstudiearbetet.

Omgruppering till Johanneberg

Huvuddragen i det rekommenderade alternativet är att alla Chalmers studenter och medarbetare omgrupperar från Lindholmen och får sin hemvist och placering på Johanneberg. Chalmers har fortsatt kvar verksamhet på Lindholmen, nu med stärkt profil mot samverkan såsom i centrumbildningar, forskningsinfrastrukturer, samarbeten med företag via Lindholmen Science Park, och kursmoment och utbildningar som bedrivs i forskningsinfrastrukturerna eller i samverkan med företag. Lindholmen övergår då från att vara ett campus till att bli en så kallad nod för Chalmers.

– Det är ett gediget och omfattande arbete som gjorts av de fyra arbetsgrupperna och i förstudien som helhet, säger Stefan Bengtsson. Den ger ett bra underlag för att nu ta processen vidare mot beslut om implementering och förverkligande av målbilden om ett samlat campus.

Campus Johanneberg blir Chalmers tydliga akademiska bas för utveckling av världsledande forskning, utbildning och nyttiggörande. Nod Lindholmen blir en viktig exponeringsplats för innovation och entreprenörskap samt en interaktionsyta för ytterligare utveckling och relevanssäkring av forskning och utbildning på Chalmers.

Omkring 250 medarbetare och cirka 2 500 studenter berörs av flytten. Enligt förslaget bör omgrupperingen göras i två steg, där fas 1 beräknas ske 2024/2025 och fas 2 genomförs 2028/2029. Detta inte minst för att hinna anpassa befintliga lokaler på Johanneberg, så att de nyttjas bättre över hela campus, samt att få nybyggda ändamålsenliga lokaler på plats.

Kåren positiv till att samla alla studenter

– Förstudiens undersökningar och rekommendationer visar att förutsättningar finns att utveckla ett samlat campus som ger möjlighet att etablera en högkvalitativ campusmiljö som samlar alla studenter, säger Isac Stark, ordförande för Chalmers studentkår, som ingår i styrgruppen. Det bidrar till att bygga en stärkt gemensam kultur för studenterna tillsammans med Chalmers lärare, forskare och alla medarbetare. Kåren ser mycket positivt på detta.

Nicklas Arfvidsson, vd för Chalmersfastigheter, ingår också i styrgruppen och han fyller i:

– Att målbilden för Chalmers campus nu börjar konkretiseras ytterligare är utmärkt. Den riktning som pekas ut kommer innebära intensivt arbete under de kommande åren, inte minst för Chalmersfastigheter, men det blir ett roligt arbete som gör att vi gemensamt jobbar ännu mer i linje mot vår vision att skapa campus i världsklass åt Chalmers.

Remissrunda inför rektorsbeslut

Det som händer nu är att förstudiens slutrapport går ut på en kort remissrunda internt till Chalmers alla institutioner, styrkeområden, utbildningsområden och centrala verksamhetsstödet samt till Chalmers studentkår, Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park och ledningen för Göteborgs universitet. Slutrapporten kommer även samverkas med de fackliga organisationerna. Efter remissvaren justeras slutrapporten så att den kan utgöra underlag för ett rektorsbeslut, vilket planeras tas i slutet av januari eller början av februari 2023. Därefter inleds nästa fas i arbetet, vilket innebär planering och projektering inför genomförandet och en ännu mer direkt dialog med verksamheter genom involvering av ytterligare roller och personer.