Ett år med Genie: "Många på Chalmers vill väldigt mycket"

Bild 1 av 1
Pernilla Wittung Stafshede

​Efter ett år med Chalmers jämställdhetssatsning Genie ser ledaren Pernilla Wittung-Stafshede tillbaka på en tid som har handlat om att bygga upp saker: kunskap, arbetssätt och framförallt ett förtroende inom organisationen.
Och hon ser ljust på framtiden.
– Det är väldigt många på Chalmers som vill väldigt mycket, säger hon

Att beskriva Chalmers jämställdhetssatsning Genie i siffror är enkelt.
Få upp andelen kvinnor inom fakulteten på varje nivå till 40 procent.
På tio års tid.
Med 300 miljoner kronor i budget.

Men siffror är inte det viktigaste. Genie handlar om kulturförändring. Att skapa ett medvetande om våra inbyggda fördomar och börja agera på dem för att få en mer inkluderande miljö. Forskning visar att detta gynnar alla, både män och kvinnor, och att det ökar den vetenskapliga excellensen.

Att nå målen är förstås inte enkelt gjort. Sedan Genie tog avstamp i januari 2019 har en stor del av ledaren Pernilla Wittung-Stafshedes arbete och fritid kretsat kring vad som är den pengamässigt enskilt största satsning som har gjorts i högskolevärlden för att förbättra jämställdhet.

– Det har varit roligare än vad jag trodde, säger hon. Jag har lärt mig otroligt mycket om Chalmers, hur man jobbar på de olika institutionerna och vad man forskar på runt om på campusområdet. Jag har också lärt mig mycket om jämställdhet och vetenskapliga studier i ämnet, och jag har träffat så många inspirerande människor runt om Chalmers!

Det som i dag är en prioriterad satsning med starkt stöd från Chalmers stiftelse tog sin start i Chalmers fakultet, högskolans lärar- och forskarkår, för ungefär två år sedan.

Består av två delar

Genie-satsningen består av två delar. Den ena handlar om arbetsmiljö och kultur. Genie ska stimulera, och hjälpa till med, konkret, skräddarsytt arbete på var och en av Chalmers institutioner för att identifiera och undanröja strukturella och kulturella hinder som påverkar kvinnors karriärer.

Den andra handlar om rekrytering, att få fler kvinnliga forskare vid högskolan. Här ingår saker som möjligheter för institutionerna att direktrekrytera kvinnlig fakultet, och att Genie har startat ett gästforskarprogram. Det krävs också att alla i organisationen hjälps åt så att övriga rekryteringar, till exempel på grund av pensionsavgångar, sker på ett jämställt sätt.

Tillsammans med Mary Sheeran har Pernilla Wittung-Stafshede lett satsningen under ett första år där mycket tid har lagts till att sätta samman Genies ledarskap, utveckla konkreta planer för Genie, lära känna Chalmers institutioner och hur saker fungerar formellt på Chalmers, samt att gå ut och både informera om Genie samt samla input från forskare och lärare.

"Jättebra ledningsteam"

– I dag har vi ett jättebra ledningsteam för Genie. Det är viktigt att jag och Mary fungerar bra tillsammans – vi har olika bakgrund, ibland olika åsikter, men vi lyssnar på varandra och ger varandra energi, säger hon. Utan Mary hade jag inte klarat detta. Dessutom är vår koordinator Maria Saline helt nödvändig. Hon är en stor tillgång och passar perfekt i rollen.

Under det första året har ledningsgruppen träffat alla prefekter för ett första samtal om hur läget är på Chalmers institutioner. Genie har också träffat en mängd olika grupperingar på Chalmers för att hitta synergier och för att se hur satsningen kan jobba tillsammans med andra av organisationens olika delar.

Bygga upp tillit

– Jag tror att det är viktigt att Genie förslaget kom från Chalmers fakultet och vi som leder Genie är också fakultet. Genie tillhör inte Chalmers linjeorganisation. Givetvis jobbar vi med prefekter och rektor och det är jätteviktigt att de är involverade, ger stöd och har åsikter. Vi har två prefekter i Genies ledningsgrupp och de agerar länk mellan Genie och övriga prefekter. För att få till förändring kan man inte tvinga folk. Det är därför mycket viktigt nu i början att bygga upp tillit till Genies arbete runt om på campus, säger hon.

Utöver att lära känna Chalmers och utforska idéer har Genie utfört ett antal aktiviteter som på olika sätt ska bidra till ökad jämställdhet. I början av 2019 gav Genie startpaket för anställning av fem kvinnliga forskarassistenter som var högt rankade i den utlysning som Chalmers styrkeområden hade gjort 2018 för forskarassistenter. Under sommaren gjorde Genie en intern utlysning om att söka medel till projekt som brett kombinerar jämställdhet med excellens inom utbildning eller forskning. Sammanlagt 73 ansökningar kom in, och efter en väl genomarbetad granskningsprocess under hösten beviljades 30 projekt och närmare 24 miljoner kronor i medel kommer att delas ut under en tvåårsperiod.

"Påverkar medvetenheten"

– Med en sådan här unik utlysning kommer en massa saker igång, vilket påverkar medvetenheten runt om på hela Chalmers.

Genie har även ordnat föreläsningar om jämställdhet, öppna luncher för informella diskussioner, och Genie har gett varje institution en summa pengar för att möjliggöra deras arbete med jämställdhet under de kommande åren. Detta är pengar som Genie ger stor frihet till institutionerna att använda som de själva tror bäst.

– Det handlar om förtroende, vi i Genie litar på institutionerna. För att inspirera deras eget arbete har vi också sammanställt en ”verktygslåda” med olika förslag på insatser som kan leda till en ökad jämställdhet, säger Pernilla Wittung Stafshede.

Paul Walton en nyckelperson

Till stöd i arbetet har Genie en rådgivande kommitté där framförallt Paul Walton, professor i kemi vid Yorks universitet i Storbritannien, har kommit att spela en nyckelroll hittills. Walton lyckades själv få upp andelen kvinnor på sin institution till 40 procent över en tioårsperiod. Under året har Genie haft kontinuerlig kontakt med honom och han har även besökt Chalmers vid ett par tillfällen och då bland andra träffat prefekterna.

– Paul Walton har enorm praktisk och teoretisk erfarenhet av förändrings- och jämställdhetsarbete inom akademin runt om världen. Vi är väldigt glada han tar sig tid att rådgiva oss på djupet. En sak Paul alltid säger är att förändring tar tid, och att vi inte ska rusa – först måste vi få folket med på båten och öka medvetenheten i frågan. De institutioner som vill ha hjälp av Genie hjälper vi, men vi tvingar ingen.

Förankring i hela organisationen

Förutom Paul Walton innehåller den rådgivande gruppen representanter från näringslivet och genusvetare. Hela den rådgivande kommittén träffade Genies ledning i höstas, något som Pernilla Wittung Stafshede säger gav mycket värdefull input på hur ledningsgruppen ska tänka och agera.

Genie har också en styrgrupp som leds av rektor, vilket ger direkt förankring uppåt i organisationen. Eftersom det är viktigt med bred förankring inom Chalmers så är dessutom kårens ordförande och Chalmers HR-chef med i styrgruppen – Pernilla Wittung Stafshede betonar att Genie är och ska vara en satsning som involverar i princip hela Chalmers.

Ljus framtid trots sparkrav

På senare tid har rubrikerna kring Chalmers handlat mycket om den utsatta ekonomiska situationen. Med stora sparkrav fram till och med 2022 kan blickar komma att riktas mot en sådan stor satsning som Genie trots allt är, men Pernilla Wittung-Stafshede lever utifrån att allt kommer att bli bra.

– Rektor har sagt att stiftelsesatsningarna ska vara prioriterade, så i nuläget ser vi i Genie inte på treårskrisen som ett problem. Kanske är det istället en möjlighet? Mycket av det som vi kan göra för att påverka kultur och arbetsmiljö kostar inte några pengar. Men samtidigt ska det sägas att vi självklart är oroliga. Forskning visar att ekonomiska kriser leder till ökad ojämställdhet och institutionernas fulla fokus läggs ju nu till att spara pengar. Institutionerna ska prata med Genie om de behöver hjälp att motverka ökad ojämställdhet på grund av krisen, säger hon.

Ge möjligheter till kommunikation

När Pernilla Wittung-Stafshede pratar om framtiden och Genies andra år handlar mycket om institutionernas eget arbete där Genie kan hjälpa till. Många efterfrågar observatörer, analysstudier eller utbildning, och sådana saker kan Genie stötta institutionerna med.

– Vi ska ge dem möjlighet att lära från varandra och sprida idéer genom att en representant från varje institution träffas som grupp med jämna mellanrum. Vissa av institutionerna vill göra samma saker, och vissa av dem har samma sorts problem. Vi vill få till en kommunikation mellan dem, och också se var vi i Genie kan gå in och stötta. Givetvis kommer vi också att fortsätta med att anordna event och att anställda ska få möjlighet att komma på lunch och fikor för att ta del av Genies planer och dela idéer, säger hon.

Många lärdomar

Så vilka lärdomar tar hon med sig in i satsningens andra år? Hon pratar om vikten av att ha tålamod – det finns entusiasm inom Chalmers, det finns fantastiska personer och många bra idéer, men man måste inse att riktig förändring tar tid.

– En annan lärdom är att det är svårt att skriva en tioårsplan, vilket är ett krav vi har på oss, för vi lär oss hela tiden om vad som är bäst och hur man gör. Ju mer vi tänker och pratar, ju mer förstår vi. En sak jag inte tänkt på så mycket innan är att förändringsarbete handlar till stor del om psykologi.

Även om Genie främst är en angelägenhet för Chalmers internt, så är Pernilla Wittung-Stafshede mån om att sprida information och kunskap om satsningen även utanför Chalmers. Hon har intervjuats i flera medier, skrivit debattartiklar, gästbloggat, och både hon och Mary Sheeran har berättat om Genie och om jämställdhet inom akademin i olika vetenskapliga sammanhang.

– Vi vill att andra universitet ska veta att vi gör detta. Att vi inser problemen och att vi vill förändra. Kanske kan vi också inspirera andra universitet ta efter? Vi har redan fått frågor runt detta.

Fakta: Genie - Ge​nder Initiative for Excellence

Som en strategi för att öka Chalmers excellens siktar högskolan på att öka andelen kvinnor inom sin forskar- och lärarkår. Initiativet Genie stöds av Chalmers stiftelse, och har en budget på 300 miljoner kr under en tioårsperiod.
Det startades 1 januari 2019, och kommer att fortgå till och med 2028. Så vitt Chalmers vet så är det med råge den största enskilda ekonomiska satstning på att öka jämställdheten som har gjorts av en högskola eller ett universitet.

De övergripande målen för Genie:

Öka andelen kvinnor på alla nivåer i fakulteten
Avlägsna strukturella och kulturella hinder som försvårar kvinnors karriärmöjligheter
Bidra till att skapa en arbetsmiljö som är diversifierad, inkluderande och som stöttar excellens inom forskning och utbildning.

Skribent

Robert Karlsson