Chalmers utmärker sig inom transportforskning

Chalmers mycket goda tillväxt av forskningspublikationer inom transportområdet uppmärksammas i Trafikanalys slututvärdering av forsknings-, innovations- och kompetensinsatser i den nationella godstransportstrategin publicerad i slutet av september.

Trafikanalys (Trafa), regeringens utvärderings- och analysorgan för frågor inom transportområdet, har i sin slututvärdering av forsknings-, innovations- och kompetensinsatser i den nationella godstransportstrategin, Innovationsförmåga och kompetens i transportsektorn, särskilt lyft fram Chalmers mycket goda tillväxt av forskningspublikationer inom transportområdet.

Chalmers uppmärksammas även för de under senare år allt högre prestationerna inom områdena energiteknik, logistik och godstransporter.

Enligt Trafa har Chalmers under de senaste tio åren förbättrat sin position (h-index) i högre grad än andra FoI-utförare och detta inte minst inom godstransportområdet.

Läs mer i nyheten från Trafikanalys och i promemorian Innovationsförmåga och kompetens i transportsektorn​ publicerad den 20 september 2022. ​

Bakgrund

Regeringen presenterade i juni 2018 en nationell godstransportstrategi – Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter. Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp strategins genomförande under perioden 2018–2022, samt att redovisa en delutvärdering år 2020 och en slututvärdering år 2022.

Promemorian "Innovationsförmåga och kompetens i transportsektorn" utgör det huvudsakliga underlaget för Trafikanalys slututvärdering av forsknings-, innovations- och kompetensinsatser i strategin. Insatserna bedöms och värderas i ljuset av dels nationella prestationer, trender och mönster på dessa områden, dels bransch och aktörsspecifika resultat.

Om Trafikanalys

Trafikanalys är regeringens utvärderings- och analysorgan för frågor inom hela transportområdet. Myndigheten ansvarar för att utvärdera åtgärder och redovisa olika åtgärders effekter inom transportområdet. Trafikanalys ansvarar också för resvane- och transportundersökningar samt för den officiella statistiken inom området transporter och kommunikation. Myndigheten har också till uppgift att sprida kunskap, erfarenheter och resultat från verksamheten till andra myndigheter och intressenter

Taggar: